Научен доклад ID 835 : 2013/3
ОБОБЩЕНА ИДЕЯ ЗА АЛГЕБРИЧНА СТРУКТУРА НА РЕШЕНИ-ЕТО ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИ-ЧЕН ПРОЦЕС ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА РОТАЦ

Иван Киров, Евтим Палазов

В статията се разглеждат идеите, въз основа на които е възможно изграждането на решение на технологичния процес, както и на технологичен процесор, като алгебрична структура. Определен е геометричния модел на работното пространство на машината, който е непротиворечив на Евклидовото геометрично пространство и дава възможност за извършване на всички вътрешни операции при геометричните пресмятания. Зоните от работното пространство на струга, в които протича технологичния процес, т.е. зоната заета от детайла, в която не трябва да прониква режещият инструмент и зоната, в която са позволени само работни ходове и са забранени спомагателни ходове на инструмента, както и зоната, където са изпълними спомагателни ходове свободни от колизии, са дефинирани за всяка двойка заготовка-детайл. Показан е също и числения модел на работната зона на машината. Кинематиката и динамиката на технологичния процес се отчитат с кинематично и динамично векторни пространства с принадлежащото им множество външни опера-тори, които дефинират законите на движение на изпълнителните органи на струга и динамиката на технологичния процес. Показан е начина да се следи динамично изме-нението на геометричната форма на заготовката при всеки работен ход от обра-ботката. Формулирани са задачите, които трябва да решава технологичния проце-сор.


CAM CAPP технологичен процес механична обработка.CAM CAPP technological process machining.Иван Киров Евтим Палазов

BIBLIOGRAPHY

[1] Palazov E., Kirov I., Obobshtena ideya na matematichen model za avtomatizirano proektirane na tehnologichen protses za mehanichna obrabotka na rotatsionno-simetrichni detayli, MEHANIKA, TRANSPORT, KOMUNIKATsII, BG-1.13 - BG-1.19, tom 10, broy 3/2, 2012 g.
( [1] Палазов Е., Киров И., Обобщена идея на математичен модел за автоматизирано проектиране на технологичен процес за механична обработка на ротационно-симетрични детайли, МЕХАНИКА, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ, BG-1.13 - BG-1.19, том 10, брой 3/2, 2012 г. )

[2] Gelert, V., H. Kestner, Z. Noyber, Matematicheski entsiklopedichen rechnik, So-fiya, Nauka i izkustvo, 1983 (prevod ot nemski: W. Gelert, H. Kästner, S., Neuber, LEXIKON DER MATHEMATIK, Leipzig, 1979).
( [2] Гелерт, В., Х. Кестнер, З. Нойбер, Математически енциклопедичен речник, Со-фия, Наука и изкуство, 1983 (превод от немски: W. Gelert, H. Kästner, S., Neuber, LEXIKON DER MATHEMATIK, Leipzig, 1979). )

[3] Makleyn, S., G. Birkhof, Savremenna algebra, S., “Nauka i izkustvo”, 1974, (pre-vod ot angliyski „Saunders MacLane and Garret Birkhoff, ALGEBRA, The Macmil-lan Company, New York).
( [3] Маклейн, С., Г. Биркхоф, Съвременна алгебра, С., “Наука и изкуство”, 1974, (пре-вод от английски „Saunders MacLane and Garret Birkhoff, ALGEBRA, The Macmil-lan Company, New York). )

[4] Voevodin, V. Vasilevich, Lineynaya algebra, Nauka, Moskva, 1974.
( [4] Воеводин, В. Васильевич, Линейная алгебра, Наука, Москва, 1974. )

[5] Kaluzhnin, L. A., Vvedenie v obshtuyu algebru, M., “Nauka”, 1973.
( [5] Калужнин, Л. А., Введение в общую алгебру, М., “Наука”, 1973. )

[6] Kusiak, Optimal Selection of Machinable Volumes, IIE Transactions, Vol. 22, No. 2, 1990, pp. 151-160.

[7] Gorans i, G. K., Raschet rezhomov rezaniya pri pomoshti elektronno vychislitelnyh mashin, Gosudarstvennoe izdatelstvo BSSR – Redaktsiya nauchno-tehnicheskoy literatury – Minsk, 1963.
( [7] Горанс и, Г. К., Расчёт режомов резания при помощи електронно вычислительных машин, Государственное издательство БССР – Редакция научно-технической литературы – Минск, 1963. )

[8] KIROV I., PALAZOV E., Computer aided process planning for machining of rotation-ally-symmetric parts. System analysis of the technological process. XIX mezhdunarodna nauchna konferentsiya “TRANSPORT 2009”, Sbornik dokladi, VTU ”Todor Kab-leshkov”, str. VI-79 – VI-84, Sofiya, 2009
( [8] KIROV I., PALAZOV E., Computer aided process planning for machining of rotation-ally-symmetric parts. System analysis of the technological process. XIX международна научна конференция “ТРАНСПОРТ 2009”, Сборник доклади, ВТУ ”Тодор Каб-лешков”, стр. VI-79 – VI-84, София, 2009 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките