Етични правила
Етични правила
за публикуване на материали в научно списание
„Механика Транспорт Комуникации“

Настоящите етични правила за приемане и публикуване на материали в научното списание „Механика Транспорт Комуникации“ се основават на етичните норми и критерии, залегнали в Етичния кодекс на Съюза на учените в България и на международно признати етични правила и стандарти в съответствие с Хартата и Кодекса на европейските учени и българското законодателство.

Решението за приемане или отказване публикуването на предложен материал се взема въз основа на неговата научна стойност, критериите за публикуване в списанието и в съответствие с принципите на академичния морал, неговите етични принципи и правила, както и на редакционната политика на списанието.

Списанието не приема за отпечатване материали, които:

 • не са в съответствие с научната му политика и издателски критерии;
 • съдържат неприемливи и псевдонаучни теории и твърдения;
 • изразяват политически и лични пристрастия на авторите;
 • включват текстове, които злепоставят лица и институции или проявяват негативни личностни настроения (обидни квалификации на научна, религиозна, политическа и личностна основа).

Авторите носят пряка отговорност за достоверността на научните си публикации и трябва да спазват указаните правила за цитиране.


Недопустимо е:
 • плагиатството във всичките му форми;
 • фалшифициране на данни и резултати в представения материал;
 • включване като съавтори на лица, които нямат реален принос в изследването и написването на съответния текст;
 • използване на ненаучни аргументи;
 • умишлено пропускане на приноси на други автори в изследваната област;
 • публикуване на материали с обидно съдържание, както и такива, които не съдържат съществена, нова или допълнителна аргументация;

Рецензиране

 • Представените в редакцията ръкописи преминават през процедура на рецензиране от членовете на редколегията или на редакционния съвет. При необходимост се привличат и външни рецензенти – експерти в съответната област. Рецензентите носят същите отговорности, както и авторите на предложените материали.
 • Представените ръкописи се оценяват единствено по техните качества, като рецензирането е анонимно и се осъществява при липса на конфликт на интереси между автор и оценяващия.
 • Рецензентът е длъжен да запазва в тайна информацията от ръкописите и да не използва чужди резултати и идеи, станали известни при рецензирането.
 • Рецензентът може да върне материала на автора за корекции или преработване, както и да отклони неговото публикуване. В случай, че материалът не е одобрен за публикуване от рецензента без отразяване на предложените от него корекции, а авторът не се съгласява с тях, като обосновава отговора си, решението за публикуване се взема от редакционната колегия (редакторите).

Членовете на редакционната колегия (редакторите) се задължават:
 • да не представят на авторите името на рецензента; единствен посредник между авторите и редакцията е отговорният секретар на редакционната колегия.
 • да не изнасят информация по отношение на рецензираните статия извън списанието, особено що се отнася до отхвърлени статии.
 • да не разкриват информация по отношение на предоставените ръкописи, като спазват условията на приетата процедура за рецензиране.
 • да не използват за целите на собствената си изследователска работа непубликувани материали и научни тези, които се съдържат в предоставените ръкописи, без изричното съгласие на авторите.
Допуска се:
 • с цел разпространяване на резултатите пред по-широка аудитория, един и същи материал да се публикува и на други места;
 • Редакционната колегия дава право на отговор при възникване на полемики с публикувани в списанието.

 

Редакционната колегия има правото при констатирани груби прояви на недобросъвестност и нарушения на академичната етика и на обявените редакционни изисквания от страна на даден автор, които засягат престижа на списанието и на научната общност, да изразява свое становище по случая на страниците на списанието или по друг начин.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките