Научен доклад ID 2277 : 2022/3
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НОВА ТОПОЛОГИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА ПРИСТАНИЩА И КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ СЪС СИСТЕМИ БРЕГОВО ЗАХРАНВАНЕ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Валентин Гюров, Гинка Иванова, Юлиян Йорданов, Милен Дуганов

Електроснабдителните системи на пристанища и корабостроител-ници се характеризират с комбинации от радиални, магистрални и радиално-магист-рални схеми на различни нива на напрежение – ниско, средно, а в някои случаи и високо напрежение. Обикновено включват една главна понижаваща и/или разпределителна подстанция на високо или средно напрежение, и множество подстанции със средно и ниско напрежение. Съществуващите електроснабдителни системи са проектирани и реализирани по традиционни начини, отговарящи на концепциите и техническите средства от втората половина на 20-ти век [1], [2], [3] . Внедряването на новите технически средства изискват извършване на нови изследвания относно оптимизи-рането на съ¬ществуващи или разработването на изцяло технически решения за елек-троснабди¬телни системи на пристанища и корабостроителници.

В доклада е представено изследване адаптирано към характерен обект – кора-бостроително предприятие в гр. Варна, като резултатите могат да бъдат разглеж-дани като идейна концепция, оценена със съответен технико-икономически анализ. Резултатите могат да послужат при реализацията на бъдещи инвестиционни наме-рения в пристанища, корабостроителни предприятия и предприятия от пристанищ-ната инфраструктура.


екология вредни емисии транспорт електроснабдяване на пристанища възобновяеми енергийни източнициecology transport power supply of ports renewable energy sourcesВалентин Гюров Гинка Иванова Юлиян Йорданов Милен Дуганов

BIBLIOGRAPHY

[1] Short T., Electric Power Distribution Handbook, CRC Press, 2004.

[2] Kock Y., K. Strauss, Practical Power Distribution for Industry, Mc’Graw & Hill, 2007

[3] Kudrin, B., Elektrosnabzhenie promyshlenyh predpriyatiy, Intermet, Moskva, 2006
( [3] Кудрин, Б., Электроснабжение промышленых предприятий, Интермет, Москва, 2006 )

[4] Kumar D and Zare F 2019 A comprehensive review of maritime microgrids: system architectures, energy efficiency, power qualty and regulations, Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2019.2917082

[5] Sandel S, Segerlind J, 2016 Ship propulsion using wind, batteries and diesel electric machinery, Chamlers University of Technology, Gothenburg, Sweden.

[6] Gupta A., The solar PV power and solar products Handbook, Niir Project Consultancy Services, 2022, ISBN: 9788195577590.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките