Научен доклад ID 2076 : 2021/3
ПОВИШАВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ПРЕДЛАГАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” И ПОСТИГАНЕ НА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

Даниела Тодорова

Развитието на образователната среда в системата на висшето образование е от изключително важно значение, като е наложително да се предложи високо качество на обучението, чрез което студентите получават знания, умения и компетенции, необходими на трудовия пазар. Всичко това говори за нарастващата актуалност на проблема за качеството във висшето образование.

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” е наследник и продължител на почти сто годишните традиции в транспортното образование в България. Целта на настоящата статия е да се посочат мерките, чрез които ще се постигне финансова устойчивост и повишаване на оценката на предлаганото от ВТУ „Тодор Каблешков“ висше образование, като желано и търсено висше училище за подготовка на бакалаври, магистри, доктори и специализанти, и утвърждаването му като образователен, научен и квалификационен център за подготовка на специалисти за транспортния сектор и икономиката на страната.

Дейността на университета е в крак с времето, в което живеем, време на непрекъснато развитие и технологичен напредък. Процесът на обучение и подготовката са съобразени със съвременния ход на бизнеса, с най-новите и водещи тенденции.


образование качество критерии конкурентоспособност мерки устойчивост.education quality criteria measures competitiveness sustainability.Даниела Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Vaysilova, E., Predizvikatelstvata na 21 vek pred vissheto obrazovanie i v chastnost pred VTU „T. Kableshkov”, Nauchno spisanie Mehanika, transport, komunikatsii, tom 16, broy 1/2018 g., statiya № 1557, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
( [1] Вайсилова, Е., Предизвикателствата на 21 век пред висшето образование и в частност пред ВТУ „Т. Каблешков”, Научно списание Механика, транспорт, комуникации, том 16, брой 1/2018 г., статия № 1557, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) )

[2] Gergova N., Inovatsii i inovatsionna politika - vazmozhnost za razvitie na balgarskata ikonomika i za povishavane na kachestvoto na vissheto obrazovanie, Monografichen trud, VTU „Todor Kableshkov“, Sofiya, 118 str., ISBN 978–954–12–0277-7, 2020 g.
( [2] Гергова Н., Иновации и иновационна политика - възможност за развитие на българската икономика и за повишаване на качеството на висшето образование, Монографичен труд, ВТУ „Тодор Каблешков“, София, 118 стр., ISBN 978–954–12–0277-7, 2020 г. )

[3] Gergova N., Upravlenie na kachestvoto i mehanizmi za ustoychivo razvitie, Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“, Sofiya, VTU „Todor Kableshkov“, tom. 18, br. 2, 2020 g., statiya 1918, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
( [3] Гергова Н., Управление на качеството и механизми за устойчиво развитие, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, том. 18, бр. 2, 2020 г., статия 1918, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) )

[4] Gergova N., Kachestvo na obrazovanieto – faktor za konkurentosposobnost na obrazovatelnata institutsiya, Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“, Sofiya, VTU „Todor Kableshkov“, tom. 18, br. 2, 2020 g., statiya 1919, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
( [4] Гергова Н., Качество на образованието – фактор за конкурентоспособност на образователната институция, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, София, ВТУ „Тодор Каблешков“, том. 18, бр. 2, 2020 г., статия 1919, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) )

[5] Daniela Todorova, Mandatna programa za upravlenie 2021-2025g., https://www.vtu.bg/wp-content/uploads/2020/...
( [5] Даниела Тодорова, Мандатна програма за управление 2021-2025г., https://www.vtu.bg/wp-content/uploads/2020/... )

[4] Natsionalna karta na vissheto obrazovanie v Republika Balgariya, https://www.mon.bg/bg/100164
( [4] Национална карта на висшето образование в Република България, https://www.mon.bg/bg/100164 )

[5] Natsionalen statisticheski institut, www.nsi.bg
( [5] Национален статистически институт, www.nsi.bg )

[6] Programa za postigane na finansova ustoychivost i povishavane otsenkata na predlaganoto visshe obrazovanie vav Visshe transportno uchilishte „Todor Kableshkov“, https://www.vtu.bg/wp-content/uploads/2021/...
( [6] Програма за постигане на финансова устойчивост и повишаване оценката на предлаганото висше образование във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, https://www.vtu.bg/wp-content/uploads/2021/... )

[7] Strategiyata za razvitie na vissheto obrazovanie v Republika Balgariya za perioda 2021 - 2030 godina, https://www.mon.bg/bg/143
( [7] Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 година, https://www.mon.bg/bg/143 )

[8] Tsonkov, N. i kol., Regionalno i prostranstveno razvitie na srednite po golemina obshtini v Seveozapaden, Severen tsentralen i Yuzhen tsentralen rayon, IK na UNSS, S., 2019.
( [8] Цонков, Н. и кол., Регионално и пространствено развитие на средните по големина общини в Севеозападен, Северен централен и Южен централен район, ИК на УНСС, С., 2019. )

[9] Tsonkov, N., Ikonomicheska sigurnost i ikonomicheska politika, Izd. Siela, S., 2014.
( [9] Цонков, Н., Икономическа сигурност и икономическа политика, Изд. Сиела, С., 2014. )

[10] Tsonkov, N. i kol. Regionalno i prostranstveno razvitie na gradovete v Severozapaden rayon, - sp. Ikonomicheski i sotsialni alternativi, br. 4, IK na UNSS, S., 2018. 29-43 str.
( [10] Цонков, Н. и кол. Регионално и пространствено развитие на градовете в Северозападен район, - сп. Икономически и социални алтернативи, бр. 4, ИК на УНСС, С., 2018. 29-43 стр. )

[11] Lambovska, M., & Todorova, D. (2021). ‘Publish and Flourish’ instead of ‘Publish or Perish’: A Motivation Model for Top-quality Publications. Journal of Language and Education, 7(1), 141-155. https://doi.org/10.17323/jle.2021.11522, https://jle.hse.ru/article/ view/11522/12743, https://www.elsevier.com/solutions/scopus/h... content-policy-and-selection

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките