Научен доклад ID 1908 : 2020/1
СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ КАТО МАТЕРИАЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО – ЧАСТ ОТ КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Николай Кючуков

В доклада се разглежда проблема с начина на разрушаването на сгради и съоръжения, сортирането на строителните отпадъци на строителната площадка, транспортирането им до площадките за оползотворяване. Организиране на площадките за оползотворяване и производство на строителни материали от строителни отпадъци.

Голяма част от природните ресурси са ограничени и трябва да се намери устойчив от екологична и икономическа гледна точка начин, по който да бъдат използвани. Освен това предприятията имат икономически интерес от възможно най-ефективното използване на своите ресурси.

В кръговата икономика стойността на продуктите и материалите се запазва възможно най-дълго време, генерирането на отпадъци и използването на ресурси са сведени до минимум и ресурсите се запазват в икономиката, когато продуктът достигне края на жизнения си цикъл, и се използват многократно за създаване на допълнителна стойност. Този модел може да създаде сигурни работни места в Европа, да насърчи иновации, които предоставят конкурентно предимство, и да осигури равнище на защита на хората и на опазване на околната среда. Този модел заменя традиционния консуматорски модел и балансира икономическото развитие с опазване на околната среда. Чрез него се предоставят на потребителите по-трайни и в по-голяма степен иновативни продукти, чрез които се постигат финансови икономии и се подобрява качеството на живот

Пакетът за кръгова икономика е набор от законодателни промени в сферата на отпадъците, насочени към подобряване на управлението на отпадъците


оползотворяване на строителни отпадъци преработване на строителни и промишлени отпадъци в строителни материали влагането им в строителството като част от кръговата икономика.Utilization of construction waste and its processing into construction materiНиколай Кючуков

BIBLIOGRAPHY

[1.] Zakon za upravlenie na otpadatsite “ dop. DV. br.81 ot 15 Oktomvri 2019.
( [1.] Закон за управление на отпадъците “ доп. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019. )

[2.] Naredba za upravlenie na stroitelnite otpadatsi i za vlagane na retsiklirani stroitelni materiali“ Prieta s PMS № 267 ot 05.12.2017.
( [2.] Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ Приета с ПМС № 267 от 05.12.2017. )

[3.] „Closed-loop recycling of construction and demolition waste in Germany in view of stricter environmental threshold values“ Marcel Weil, Udo Jeske July 2006

[4.] „Improving solid waste reduction and recycling performance using goal setting and feedback“ Helen Lingard, Guinever Gilbert, Peter Graham1 21Oct 2010

[5.] Nikolov V., Izpolzvane na shlaki za zemna osnova na patnata konstruktsiya, IV mezhdunarodna konferentsiya po geomehanika, Teoriya i praktika na geomehanikata za efektivnost na minnoto proizvodstvo v stroitelstvoto, 3-6 yuni 2010, Varna.
( [5.] Николов В., Използване на шлаки за земна основа на пътната конструкция, IV международна конференция по геомеханика, Теория и практика на геомеханиката за ефективност на минното производство в строителството, 3-6 юни 2010, Варна. )

[6.] Nikolov V., A. Dimitrova, K. Kostov, R. Ivanov, The Bulgarian experience in using slag in road construction”, 4th International SIIV Congress “Advantages in Transport Infrastructures and Stakeholders, Palermo, Italy, 12th-14th September, 2007.

[7.] Nikolov V., I. Gadzhov, Rakovodstvo za proektirane na patishta,“T. Kableshkov“, 2010.
( [7.] Николов В., И. Гаджов, Ръководство за проектиране на пътища,“Т. Каблешков“, 2010. )

[8] Nikolov V., Proektirane i stroitelstvo na patishta, VTU „T. Kableshkov“, 2006, UDK 625.7(075.8)
( [8] Николов В., Проектиране и строителство на пътища, ВТУ „Т. Каблешков“, 2006, УДК 625.7(075.8) )

[9] Nikolov V., Todorov S., Patishta i zhelezopatni linii, Sofiya, izd. VTU "T. Kableshkov", ISBN: 978-954-12-0205-0, 2011
( [9] Николов В., Тодоров С., Пътища и железопътни линии, София, изд. ВТУ "Т. Каблешков", ISBN: 978-954-12-0205-0, 2011 )

[10.] Valkov R., Bezopasnost na truda v stroitelstvoto, VTU „T. Kableshkov“, 2011.
( [10.] Вълков Р., Безопасност на труда в строителството, ВТУ „Т. Каблешков“, 2011. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките