Научен доклад ID 1511 : 2017/3
ОЦЕНКА НА РИСКА НА РАБОТНОТО МЯСТО НА МАШИНИСТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Любомир Димитров, Славолюб Алексич, Иван Миленов, Мая Любич, Георги Димитров

Анотация: Постоянна експозиция на високи нива на шум, вибрации, както и лошите микроклиматични условия могат да доведат до остри и/или хронични увреждания на здравето. Също така, голям обем от изследвания показват, че например, електромагнитното излъчване в ниските честоти, предизвиква многобройни неблагоприятни ефекти върху здравето на човека. Целта на нашето проучване е да се оцени риска от увреждане на здравето на работниците – машинистите на работното им място по време на трудовия им живот. Резултатите от направената оценка на риска със сигурност потвърждават, че машинистите в железопътния транспорт работят при повишен риск и специфични условия.


машинисти в железопътния транспорт тест физични опасности здравни работници оценка на риска Locomotive drivers Tests for physical hazards Health workers Risk assessmentЛюбомир Димитров Славолюб Алексич Иван Миленов Мая Любич Георги Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Veličković. D., Aleksić S., Kostadinović S., Stojanović D., Low frequency electromagnetic fileld in the moving electric train neighborhood and its influence to the humans, VI International scientific conference-Problem of Integration of the Eastern-European Railways into the European Transport System, Sofia, Bulgaria, 1993

[2] Milenov I., Pavlov G., Merenja i ocena vibracija u kabini lokomotive i motornog voza, V International Scientific Conference Heavy Machinery-HM05, Kraljevo, Srbija, 2005

[3] Pavlov G., Milenov I., Merenja i ocena buke u kabini lokomotive i motornog voza, V International Scientific Conference Heavy Machinery-HM05, Kraljevo, Srbija, 2005

[4] Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2004/40/EZ o minimlanim zdravstvenim i bezbedonosnim zahtevima u vezi izlaganja radnika rizicima nastalih dejstvom fizičkih agenasa (elektromagnetnih polja), 2004

[5] Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz) ICNIRP

[6] CEI/IEC 61786 Measurement of low-frequency magnetic and electric fields with regard to exposure of human beings - Special ments for instruments and guidance for measurements,1998

[7] Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima (“Sl. glasnik RS” br. 104/2009)

[8] EN ISO 9612 Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method, 2016

[9] Direktiva Evropskog Parlamenta i Saveta 2002/44/EZ o minimumu zahteva za zaštitu zdravlja i bezbednosti radnika od rizika koji nastaju izlaganjem fizičkim agensima (vibracijama) (ISO 5349-1 (2001) i ISO 5349-2 (2001)), 2002

[10] ISO 2631-1 Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1: General ments, 2014

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките