Научен доклад ID 1469 : 2017/3
КЛЪСТЪРИ И КЛЪСТЪРНА ПОЛИТИКА В Р БЪЛГАРИЯ

Антоанета Д. Кирова

За разлика от други видове бизнес сдружения, клъстърите са базирани на икономическо сътрудничество между конкуриращи се структури, с различна степен на участие във веригата на стойността, които взаимодействат при общо създаване и предлагане на продукти, за съвместно участие на съществуващия или на нови пазари. В рамките на Националната концепция за пространствено развитие на Р България за периода 2013-2025 г. се отчита потенциала за икономическо развитие и повишаване конкурентоспособността на икономиката в териториален аспект, посредством кооперирането на фирми за създаване на нов бизнес. Иновациите са определени и като основен принцип на инвестиционната стратегията на България при комбинирането на традиционни и иновативни сектори. Анализът на клъстърите по повод ефективността на националната и европейска политики показва, че посредством мярка по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика” (2009-2015 г.) са подпомагани клъстърни инициативи. Развитието на клъстъри е на дневен ред и при действащата ОП „Иновации и конкурентоспособност“, със сходни цели, т.е. превръщането им във фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието. Проучването показва, че въпреки опита в предходни периоди, клъстърната дейност у нас все още е в начален стадий и до настоящия момент не съдейства за постигането на устойчива конкурентоспособност. За това свидетелства преобладаващият процент на нововъзникналите клъстъри, в които са представени по-скоро традиционни сектори, с изявени компетентности и пазарно участие. Не са регистрирани клъстъри за развитие на устойчиви дейности, например в туризма, транспорта и т.н., с изключение на няколко от представените в енергийния отрасъл клъстъри.

open/download as PDF
клъстъри и клъстърна политика финансиране по оперативни програми икономически потенциал устойчиво развитиеclusters and clustering policies European grants economic potential sustainable developmentАнтоанета Д. Кирова

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките