Научен доклад ID 950 : 2014/4
КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АВИАЦИОННИЯ ШУМ

Константин Точев, Лъчезар Табанлиев, Ангелина Чожгова, Светлозар Асенов

Авиационният шум е проблем, който въздейства на милиони хора по целия свят. Още в началото на 50-те години на ХХ век започват задълбочени изследвания за намаляване на шума. Целта е да се постигне разумен баланс между опазване здравето и комфорта на жителите в ошумените зони и гарантиране безопасността на полетите.

open/download as PDF
авиационен шум въздухоплавателно средство колесникaircraft noise aircraft gearКонстантин Точев Лъчезар Табанлиев Ангелина Чожгова Светлозар АсеновBibliography

[1] Андонова М., С. Петров, Х. Вълчев. Авиационни двигатели II част, Технически университет – София, катедра „Въздушен транспорт“, 2002. (Andonova M., S. Petrov, H. Vylchev Aviacionni dvigateli II chast, Tehnicheski univeritet – Sofia, katedra “Vyzdushen transport”, 2002)

[2] Зинкин В. Н., С. К. Солдатов и др. Пути снижения влияния авиационно шума на територии жилых застроек (Zinkin V. N., S. K. Soldatov i dr. Puti snizhenia vliania aviatsionno shuma na teritorii zhilyh zastroek)

[3] Самохин В. Ф. Шум ГТД (Введение в авиационную акустику) - Курс лекций, ЦИАМ, 2007. (Samohin V. F. Shum GTD (Vyvedenie v aviatsionnui akustiku) – Kurs lektsii, TSIAM, 2007)

[4] Кузнецов В. М. Проблемы снижения шума пассажирских самолетов (обзор).Акустический журнал, Tом 49, № 3, 2003, стр. 293-317. (Kuznetsov V. M. Problemi snizhenia shuma pasazhirskih samoletov (obzor) Akusticheskii zhurnal, Tom 49, 2003, str. 293-317)

[5] Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на европейския съюз. относно установяването на правила и процедури за въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на летищата на Общността. (Direktiva 2002/30/EO na Evropeiskia parlament i na Syveta na evropeiskia syjuz otnosno ustanoviavaneto na pravila i procedure za vyvezhdaneto na eksploatatsionni ogranichenia, svyrzani s shuma na letishtata na Obshtnostta)

[6] НАРЕДБА № 16 от 14.01.1999г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели. Издадена от министъра на транспорта. (NAREDBA №16 ot 14.01.1999 za aviacionnia shum i za gazovite emisii na aviacionnite dvigateli. Izdadena ot ministyra na transporta)