Научен доклад ID 868 : 2013/3
СОФТУЕРЕН ИНСТРУМЕНТ С ГРАФИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС ЗА СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АМПЛИТУДНА МОДУЛАЦИЯ, С ПРИЛОЖЕНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО

Адриана Бороджиева

В публикацията се описва разработен софтуерен инструмент с графичен потребителски интерфейс за симулационно изследване на амплитудна модулация, който ще намира приложение в учебния процес по дисциплината „Комуникационни вериги”, включена като задължителна в учебния план на специалност „Телекомуникационни системи”, за образователно-квалификационната степен „бакалавър”, в Русенски университет „Ангел Кънчев”. Инструментът е реализиран чрез MATLAB и средата за разработване на графични потребителски интерфейси GUIDE. Приложението позволява визуализирането във времевата и в честотната области на носещия, модулиращия и амплитудно-модулирания сигнал, при модулация с една, две или три честоти на модулиращия сигнал, при зададени параметри на носещия и модулиращия сигнал. Позволява извеждането в отделен графичен прозорец на математическия модел на амплитудно-модулирания сигнал. Предвидена е възможност за изчисляване на отделената мощност в режим на „мълчание”, на мощността на горната/долната странична лента, както и на пълната мощност, при известно съпротивление. Разглеждат се и случаите на двулентова и еднолентова амплитудна модулация с подтискане на носещата съставка. В отделен графичен прозорец е предвидено да се извежда информация за амплитудната модулация, видовете амплитудни модулации, техните предимства и недостатъци. С разработеното приложение се цели повишаване на интереса на студентите, изучаващи дисциплината „Комуникационни вериги”.


Амплитудна модулация комуникационни вериги MATLAB GUIDE графичен потребителски интерфейс.Amplitude modulation communication circuits MATLAB GUIDE graphical user interface.Адриана Бороджиева

BIBLIOGRAPHY

[1] Manukova-Marinova, A., A. Borodzhieva. „Komunikatsionni verigi – rakovodstvo za uprazhneniya”. Ruse, Rusenski universitet „Angel Kanchev”, 2002, 104 str..
( [1] Манукова-Маринова, А., А. Бороджиева. „Комуникационни вериги – ръководство за упражнения”. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2002, 104 стр.. )

[2] Kraus, H., Ch. Bostian, F. Raab. „Poluprovodnikova radiotehnika”. Sofiya, Tehnika, 1985, 410 str.
( [2] Краус, Х., Ч. Бостиан, Ф. Рааб. „Полупроводникова радиотехника”. София, Техника, 1985, 410 стр. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките