Научен доклад ID 868 : 2013/3
СОФТУЕРЕН ИНСТРУМЕНТ С ГРАФИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС ЗА СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АМПЛИТУДНА МОДУЛАЦИЯ, С ПРИЛОЖЕНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО

Адриана Бороджиева

В публикацията се описва разработен софтуерен инструмент с графичен потребителски интерфейс за симулационно изследване на амплитудна модулация, който ще намира приложение в учебния процес по дисциплината „Комуникационни вериги”, включена като задължителна в учебния план на специалност „Телекомуникационни системи”, за образователно-квалификационната степен „бакалавър”, в Русенски университет „Ангел Кънчев”. Инструментът е реализиран чрез MATLAB и средата за разработване на графични потребителски интерфейси GUIDE. Приложението позволява визуализирането във времевата и в честотната области на носещия, модулиращия и амплитудно-модулирания сигнал, при модулация с една, две или три честоти на модулиращия сигнал, при зададени параметри на носещия и модулиращия сигнал. Позволява извеждането в отделен графичен прозорец на математическия модел на амплитудно-модулирания сигнал. Предвидена е възможност за изчисляване на отделената мощност в режим на „мълчание”, на мощността на горната/долната странична лента, както и на пълната мощност, при известно съпротивление. Разглеждат се и случаите на двулентова и еднолентова амплитудна модулация с подтискане на носещата съставка. В отделен графичен прозорец е предвидено да се извежда информация за амплитудната модулация, видовете амплитудни модулации, техните предимства и недостатъци. С разработеното приложение се цели повишаване на интереса на студентите, изучаващи дисциплината „Комуникационни вериги”.

open/download as PDF
Амплитудна модулация комуникационни вериги MATLAB GUIDE графичен потребителски интерфейс.Amplitude modulation communication circuits MATLAB GUIDE graphical user interface.Адриана Бороджиева

BIBLIOGRAPHY

[1] Manukova-Marinova, A., A. Borodzhieva. „Komunikatsionni verigi – rakovodstvo za uprazhneniya”. Ruse, Rusenski universitet „Angel Kanchev”, 2002, 104 str..
( [1] Манукова-Маринова, А., А. Бороджиева. „Комуникационни вериги – ръководство за упражнения”. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2002, 104 стр.. )

[2] Kraus, H., Ch. Bostian, F. Raab. „Poluprovodnikova radiotehnika”. Sofiya, Tehnika, 1985, 410 str.
( [2] Краус, Х., Ч. Бостиан, Ф. Рааб. „Полупроводникова радиотехника”. София, Техника, 1985, 410 стр. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките