Научный доклад ID 2465 : 2024/2
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ И РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ

Георги Христов Цолов

Статията се фокусира върху протичащите процеси на интеграция на отделни гранични райони и ролята на България в изграждането на единно европейско пространство. Една от основните предпоставки за осъществяването на тези процеси е подобряването на междурегионалната транспортна свързаност и сътрудничество. В рамките на най-всеобхватната инвестиционна политика в ЕС – регионалната, основно място в процеса на интеграция заема трансграничното сътрудничество. В този контекст България следва системно да развива социално-икономическите фактори и условията които го създават. Безспорно най-голяма роля за подобряване на трансграничното сътрудничество и постигането на максимална ефективност от свързаните с него процеси, има наличието на подходяща транспортна инфраструктура.

В статията е разгледан потенциала, който предоставя транспортен коридор №10 за подобряване на междурегионалната свързаност. Основната й цел е да представи и някои нови възможности имащи кумулативен ефект, както за постигането на по-висока ефективност, на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия, така и върху цялостната инфраструктурна осигуреност в страната, чрез изграждането и модернизацията на трасето на коридор №10 и въвеждането на иновации и технологии и максималното използване на потенциалите на различните видове транспорт и тяхното взаимодействие. Със сигурност това би било предпоставка, управлението на транспортните потоци да бъде изведено по един нов за страната и региона начин, както и засилване на междурегионалното сътрудничество в контекста на европейската визия за бъдещето на Европа[1].


транспортна свързаност регионално развитие транс-европейски коридори местна икономика производство услуги територияtransport connectivity regional development trans-European corridors local economy production services territoryГеорги Христов Цолов

BIBLIOGRAPHY

[1] Konferentsiya za badeshteto na Evropa. Doklad za okonchatelnite rezultati, May 2022 g., PDF ISBN 978-92-824-8733-4 doi:10.2860/757892 QC-05-22-131-BG-N
( [1] Kонференция за бъдещето на Eвропа. Доклад за окончателните резултати, Май 2022 г., PDF ISBN 978-92-824-8733-4 doi:10.2860/757892 QC-05-22-131-BG-N )

[2] Nikolov, G. Darzhavni politiki i strategii za regionalno razvitie, IK-UNSS, Sofiya, 2016, str. 7, 33-39
( [2] Николов, Г. Държавни политики и стратегии за регионално развитие, ИК-УНСС, София, 2016, стр. 7, 33-39 )

[3] Zakon za regionalno razvitie, Glava treta, Strategichesko planirane na regionalnoto razvitie (zagl. izm. - DV, br. 15 ot 2016 g.), chl. 8. (1).
( [3] Закон за регионално развитие, Глава трета, Стратегическо планиране на регионалното развитие (загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.), чл. 8. (1). )

[4] Vasileva, E. Strategichesko planirane na regionalnoto razvitie, IK UNSS, Sofiya, 2018, str. 23-27
( [4] Василева, Е. Стратегическо планиране на регионалното развитие, ИК УНСС, София, 2018, стр. 23-27 )

[5] Capello, R., Nijkamp, P. Handbook of Regional Growth and Development Theories, Edward Elgar Publishing, UK, 2009, рр.159-163

[6] Crescenzi, R., Andrés Rodríguez-Pose. Infrastructure and regional growth in the European Union. Advances in Spatial Science, 2011, рр.51-73

[7] Geoikonomicheski aspekti na izgrazhdaneto na Panevropeyski koridor 10 i perspektivite pred Balgariya, sp. Geopolitika, 2018 (6),
( [7] Геоикономически аспекти на изграждането на Паневропейски коридор 10 и перспективите пред България, сп. Геополитика, 2018 (6), )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie