Scientific paper ID 2376 : 2023/3
ASPECTS OF PASSIVE SAFETY OF RAILWAY VEHICLE IN COMPLIANCE WITH THE EUROPEAN STANDARD

Venelin Pavlov

The main technical solutions for the passive safety of railway vehicles in case of collision are developed at the time of design, construction, introducing in operation and operation itself through uniform safety regulations and ments. In order to define and evaluate the crashworthiness ments, it is necessary to establish collision scenarios in terms of collision speed, type and mass of potential obstacles.

The safety systems of railway vehicles are considered in different aspects and in compliance with different regulation documents as their purpose is to safely increase the speeds, to increase the safety of transported passengers and cargo and the smoothness of running. The relevant aspects and ments of passive safety of railway vehicles have been developed according to the European standard EN 15227 and the American standard AAR S-580 intended to protect people in railway vehicles in case of impact.

The paper analyses the causes and processes of rail accident occurrence as well as the safety regulations and ments in international and domestic rail transport. Various solutions and technical aspects of ensuring passive safety of railway vehicles and the prerequisites of the occurrence of railway accidents have been examined.


Железопътни возила жп произшествия сблъсък пасивна безопасност.Railway vehicles railway accidents collision passive safety.Venelin Pavlov

BIBLIOGRAPHY

[1] Byala kniga „Patna karta za postiganeto na Edinno evropeysko transportno prostranstvo – kam konkurentosposobna transportna sistema s efektivno izpolzvane na resursite“(COM(2011)0144) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... CELEX:52011DC0144
( [1] Бяла книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“(COM(2011)0144) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... CELEX:52011DC0144 )

[2] UIC 526-1 Tovarni vagoni. Buferi s hod 105 mm 3-to izdanie, Yuli 2008
( [2] UIC 526-1 Товарни вагони. Буфери с ход 105 mm 3-то издание, Юли 2008 )

[3] UIC 526-2 Tovarni vagoni. Buferi s hod 75 mm 1.vo izdanie ot 01.01.1981 i izmenenie №1
( [3] UIC 526-2 Товарни вагони. Буфери с ход 75 mm 1.во издание от 01.01.1981 и изменение №1 )

[4] UIC 526-3 Tovarni vagoni. Buferi s hod 130 mm i 150 mm 3-to izdanie, Oktomvri 2008
( [4] UIC 526-3 Товарни вагони. Буфери с ход 130 mm и 150 mm 3-то издание, Октомври 2008 )

[5] EN 15227-2010

[6] Kobishtanov, V.V. Razrabotka ustroystv passivnoy bezopasnosti passazhirskih vagonov / V.V. Kobishtanov, D.Ya. Antipin, S.G. Shorohov // Mir transporta. 2015. № 2. S. 220-223,
( [6] Кобищанов, В.В. Разработка устройств пассивной безопасности пассажирских вагонов / В.В. Кобищанов, Д.Я. Антипин, С.Г. Шорохов // Мир транспорта. 2015. № 2. С. 220-223, )

[7] Kodeks federalnogo regulirovaniya 49CFR «Trebovaniya k konstruktsii kuzova podvizhnogo sostava» http://ru.appszoom.com/iphone_applications/... (data obrashteniya: 12.10.2017),
( [7] Кодекс федерального регулирования 49CFR «Требования к конструкции кузова подвижного состава» http://ru.appszoom.com/iphone_applications/... (дата обращения: 12.10.2017), )

[8] EN 15551-2011 Zhelezopatna tehnika. Zhelezopaten podvizhen sastav. Buferi.
( [8] EN 15551-2011 Железопътна техника. Железопътен подвижен състав. Буфери. )

[9] GOST 32410-2013 Kresh-sistemy avariynyye zheleznodorozhnogo podvizhnogo sostava dlya passazhirskih perevozok. Tehnicheskie trebovaniya i metody kontrolya.
( [9] ГОСТ 32410-2013 Крэш-системы аварийные железнодорожного подвижного состава для пассажирских перевозок. Технические требования и методы контроля. )

[10] SAFETRAN project http://www.safetran.com/about.htm

[11] Railway interoperable manufacture and modular safety (TRAINSAFE) https://cordis.europa.eu/project/id/G3RT-CT...

[12] Ivanov, A.V. Primenenie antiavariynyh amortiziruyushtih ustroystv v elektropoezdah/ A.V. Ivanov, S.P. Solodkov // VestnikVNIIZhT. – M., 1976. – №1. – C.31-35
( [12] Иванов, А.В. Применение антиаварийных амортизирующих устройств в электропоездах/ А.В. Иванов, С.П. Солодков // ВестникВНИИЖТ. – М., 1976. – №1. – C.31-35 )

[13] EN 12663- 12663-1:2010 A1:2015, Zhelezopatna tehnika. Iziskvaniya kam konstruktsiyata na koshovete na zhelezopatnoto prevozno sredstvo. Chast 1: Lokomotivi i patnicheski podvizhen sastav (alternativen metod za tovarni vagoni)
( [13] EN 12663- 12663-1:2010 A1:2015, Железопътна техника. Изисквания към конструкцията на кошовете на железопътното превозно средство. Част 1: Локомотиви и пътнически подвижен състав (алтернативен метод за товарни вагони) )

[14] EN 15227-2008 A1:2010: Railway applications - Crashworthiness ments for railway vehicle bodies, 2008

[15] EN 15227-2020: Railway applications - Crashworthiness ments for railway vehicle bodies, 2020

[16] Okonchatelni dokladi ot razsledvane na zhelezopatno proizshestvie – udar. https://www.mtc.government.bg/bg/category/1...
( [16] Окончателни доклади от разследване на железопътно произшествие – удар. https://www.mtc.government.bg/bg/category/1... )

[17] Solodkov S.P. Prochnost bokovin glavnoy ramy kuzova lokomotiva pri prodolnom staticheskom szhatii i udare // Vestnik VNIIZhT. – 1969. –№ 1. – S. 9–12
( [17] Солодков С.П. Прочность боковин главной рамы кузова локомотива при продольном статическом сжатии и ударе // Вестник ВНИИЖТ. – 1969. –№ 1. – С. 9–12 )

[18] Inozemtsev V.G. Kontseptsiya proektirovaniya kuzovov passazhirskogo podvizhnogo sostava povyshennoy bezopasnosti /Inozemtsev V.G., Biryukov I.V., Bondarenko M.I. //Zheleznodorozhnyy transport. 1996. № 3. S. 3233.
( [18] Иноземцев В.Г. Концепция проектирования кузовов пассажирского подвижного состава повышенной безопасности /Иноземцев В.Г., Бирюков И.В., Бондаренко М.И. //Железнодорожный транспорт. 1996. № 3. С. 3233. )

[19] Ispytaniya podvizhnogo sostava na razrushenie // Zheleznyye dorogi mira. 1997. № 3. S. 40–42.
( [19] Испытания подвижного состава на разрушение // Железные дороги мира. 1997. № 3. С. 40–42. )

[20] Ispytaniya ekipazhnoy chasti elektrovoza pod udarnoy nagruzkoy /Karminskiy D.E., Evsyukov V.P. // Trudy Rostovskogo instituta inzhenerov zheleznodorozhnogo transporta. Vyp. 51. – M.: Transport, 1965.– S. 5365
( [20] Испытания экипажной части электровоза под ударной нагрузкой /Карминский Д.Э., Евсюков В.П. // Труды Ростовского института инженеров железнодорожного транспорта. Вып. 51. – М.: Транспорт, 1965.– С. 5365 )

[21] Energopogloshtayushtie bufera kak sredstvo zashtity pri stolknoveniyah// Zheleznyye dorogi mira. — 2010. — № 2 — S. 70-72,
( [21] Энергопоглощающие буфера как средство защиты при столкновениях// Железные дороги мира. — 2010. — № 2 — С. 70-72, )

[22] Baryshnikov, A.V. Tselesoobraznost primeneniya ustroystv pogloshteniya energii pri razlichnyh skorostyah soudareniya podvizhnogo sostava s prepyatstviem / A.V. Baryshnikov, D.G. Evseev // Nauka i tehnika transporta. — 2019. — № 1 — S. 78-84,
( [22] Барышников, А.В. Целесообразность применения устройств поглощения энергии при различных скоростях соударения подвижного состава с препятствием / А.В. Барышников, Д.Г. Евсеев // Наука и техника транспорта. — 2019. — № 1 — С. 78-84, )

[23] Kombinirovannyy bufer s deformiruemym elementom // Zheleznyye dorogi mira, 2002. — № 9. — S. 50-54,
( [23] Комбинированный буфер с деформируемым элементом // Железные дороги мира, 2002. — № 9. — С. 50-54, )

[24] Baryshnikov, A.V. Povyshenie urovnya passivnoy bezopasnosti podvizhnogo sostava / A.V. Baryshnikov, D.G. Evseev // Zheleznodorozhnyy transport. — 2019. — № 8 — S. 56-58,
( [24] Барышников, А.В. Повышение уровня пассивной безопасности подвижного состава / А.В. Барышников, Д.Г. Евсеев // Железнодорожный транспорт. — 2019. — № 8 — С. 56-58, )

[25] Metrolink (California) https://en.wikipedia.org/wiki/Metrolink_(Ca...

[26] Obespechenie bezopasnosti dlya izdeliy drugih proizvoditeley
( [26] Обеспечение безопасности для изделий других производителей )

[Elektronnyy resurs].— Rezhim dostupa: (data obrashteniya: 10.02.2018), http://resource.voith.com/vt/publications/d...
( [Электронный ресурс].— Режим доступа: (дата обращения: 10.02.2018), http://resource.voith.com/vt/publications/d... )

[27] Passivnaya bezopasnost passazhirskogo podvizhnogo sostava //Zheleznyye dorogi mira, 2007. — № 6. — S. 61-65
( [27] Пассивная безопасность пассажирского подвижного состава //Железные дороги мира, 2007. — № 6. — С. 61-65 )

 

 

 

This site uses cookies as they are important to its work.

Accept all cookies
Cookies Policy