Научен доклад ID 2340 : 2023/1
ВЪРХУ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВНА ГРЕДА НА КОЗЛОВИ КРАН В УСЛОВИЯ НА ДИНАМИЧНО НАТОВАРВАНЕОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Лъчезар Лазов, Евелина Ринкова, Драгомир Вражилски, Красимир Кръстанов

При извършване на оптимален избор и/или проектиране на конструкция на козлови кран за обслужване на строителен или промишлен склад, в който се съхраняват материали с висока степен на обществен риск (взривоопасни материали, токсични материали и др), специално внимание трябва да бъде обърнато не само върху основните експлоатационни технически характеристики на крана (височина на вдигане, отвор на крана, товароподемност и т.н.), но също така и върху сезмоустойчивоста на крана, която се изисква, съобразно земетръсния риск и сеизмичността на района, където е разположен обслужваният строителен или промишлен склад. Настоящата разработка е посветена на въпросите, свързани с изследване на носещата конструкция на главна греда на козлови кран в условия на сеизмично въздействие. Разработена е аналитична методика за определяне на сеизмичните натоварвания и напрежения в носещата конструкция на главната греда на козлови кран, който обслужва строителен или промишлен склад за съхранение на материали с висока степен на риск. Тази методика е приложена за конкретен числен пример, който илюстрира нейното практическо приложение.


товароподемни машини динамично натоварване козлови кран техническа характеристика сеизмична устойчивост главна гредаlifting machines dynamic loading gantry crane technical characteristics seismic resistance main beam.Лъчезар Лазов Евелина Ринкова Драгомир Вражилски Красимир Кръстанов

BIBLIOGRAPHY

[1] Kotsev N., K. Radlov, Yakostna proverka na noseshtata konstruktsiya na mostov kran v usloviyata na seizmichno vazdeystvie „Mehanika na mashinite”, Izd. na TU–Varna, № 87, godina XVIII , kn. 3, 2010, 71-76 str.
( [1] Коцев Н., К. Радлов, Якостна проверка на носещата конструкция на мостов кран в условията на сеизмично въздействие „Механика на машините”, Изд. на ТУ–Варна, № 87, година XVIII , кн. 3, 2010, 71-76 стр. )

[2] Radlov. K, Zh.Iliev, Izbor na podemno-transportni mashini za obsluzhvane na otkrit stroitelen sklad, Sbornik s Dokladi, XI-ta Natsionalna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie po Otkrit i Podvoden Dobiv na Polezni Izkopaemi, str.215-222, gr. Varna, 2011
( [2] Радлов. К, Ж.Илиев, Избор на подемно-транспортни машини за обслужване на открит строителен склад, Сборник с Доклади, XI-та Национална конференция с международно участие по Открит и Подводен Добив на Полезни Изкопаеми, стр.215-222, гр. Варна, 2011 )

[3] BDS EN 13001-2:2021 Bezopasnost na kranove. Obshto proektirane. Chast 2: Natovarvaniya“
( [3] БДС EN 13001-2:2021 Безопасност на кранове. Общо проектиране. Част 2: Натоварвания“ )

[4] Naredba № RD-02-20-2 ot 27 yanuari 2012 g. za proektirane na sgradi i saorazheniya v zemetrasni rayoni“
( [4] Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ )

[5] Ivanov A., Osnovi na seizmichnata mehanika, izdatelstvo ”ARTE NOVO”, Sofiya, 2003g
( [5] Иванов А., Основи на сеизмичната механика, издателство ”АРТЕ НОВО”, София, 2003г )

[6] BDS EN 1998 “Proektirane na konstruktsiite za seizmichni vazdeystviya” (Evrokod 8)
( [6] БДС EN 1998 “Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия” (Еврокод 8) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките