Научен доклад ID 2295 : 2022/3
АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕДИЗВИКАНО ОТ ГРАДСКИ ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Теодор Беров, Андрей Борисов, Петя Стоянова

В последните години проблемите свързани с екологичното замърсяване в големите градове излизат на преден план. Товарният транспорт и разнасянето на стоки в градовете са основни фактори за разход на енергия и екологично замърсяване. Предмет на настоящият доклад е анализ на въздействието върху околната среда, предизвикано от градски товарен транспорт и логистика. За отчитане ефективността от прилагани мероприятия е необходимо определяне на количеството вредни емисии свързани с движението на товарните превозни средства. С оглед на това е разгледана методологията за изчисляване на вредните въздействия от движение на превозните средства, като са анализирани, обобщени и систематизирани видове модели за симулиране на емисии на превозни средства и емисионни фактори, прилагани в Европа. Систематизирани са прилаганите основни подходи за изчисляване количеството на отделяните вредни емисии, предизвикано от движение на автомобил. За анализиране на данните, получени от разположени в градската зона сензори за трафик и емисии, е представен подход за определяне на вредните емисии от движение на товарни автомобили, отнесено към общият снет автомобилен трафик. Набелязани и систематизирани са мероприятия и подходи за намаляване на вредните емисии, приложими за логистичната и транспортна дейност в градска зона.


транспорт товарен градски околна среда замърсителиtransport urban freight environment pollutantsТеодор Беров Андрей Борисов Петя Стоянова

BIBLIOGRAPHY

[1] https://op.europa.eu/webpub/eca/special-rep...

[2] Michel André, Mario Keller, Åke Sjödin, Marie Gadrat, Ian Mc Crae, The ARTEMIS European Tools for estimating the Pollutant Emissions from Road Transport and their Application in Sweden and France, 2008, 17th International Conference ’Transport and Air Pollution’ 2008, Graz, https://www.researchgate.net/publication/22...

[3] Update of the models TREMOD/TREMOD-MM for emission reporting 2020 (reporting period 1990-2018), https://www.ifeu.de/en/project/uba-tremod-2...

[4] EPA, https://www.epa.gov/chief

[5] Aktualizirana “Metodika za izchislyavane po balansovi metodi na emisiite na vredni veshtestva (zamarsiteli), izpuskani v atmosferniya vazduh (saglasno EMEP/CORINAIR 1997 i 2000g., 3-to izdanie ot m. septemvri 2004g.)”
( [5] Актуализирана “Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух (съгласно EMEP/CORINAIR 1997 и 2000г., 3-то издание от м. септември 2004г.)” )

[6] Bilotta, S., Nesi, P. Estimating CO2 Emissions from IoT Traffic Flow Sensors and Reconstruction. Sensors 2022, 22, 3382. https://doi.org/10.3390/s22093382

[7] Identifying the Challenges to Sustainable Urban Last-Mile Deliveries: Perspectives from Public and Private Stakeholders - https://www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4701/ht...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките