Scientific paper ID 2286 : 2022/3
DEVELOPMENT OF DIGITAL SAFETY SYSTEMS IN THE APPLICATION OF MICROPROCESSOR INTERLOCKING SYSTEMS WITH DECENTRALIZED PLACEMENT OF INTERFACE DEVICES WITH CONTROL OBJECTS

Anton Antonov1, Anton Vasiliev1, Galina Cherneva2, Vladislav Kuz`min1

the article deals with the application of microprocessor interlocking systems with decentralized placement of interface devices with command and control facilities at a railway station, including information security system ments. The ment to update data on the state of controlled track objects of microprocessor interlocking of switches and signals is described. Substantiated and calculated the value of the time of data transfer from interface devices with objects to the central processor of the system. The possibility of implementing a decentralized placement of interfacing devices with control and monitoring objects is shown, which will reduce capital costs during construction and operation, increase the level of functional safety of microprocessor-based interlocking systems at railway stations.


железнодорожная автоматика микропроцессорная централизация безопасность информационная безопасностьrailway automation microprocessor interlocking security information securityAnton Antonov Anton Vasiliev Galina Cherneva Vladislav Kuz`min

BIBLIOGRAPHY

[1] Rasporyazhenie Pravitelstva RF ”O strategii razvitiya zheleznodorozhnogo transporta v RF do 2030 goda” ot 17 iyunya 2008 g. № 877-r // Sobranie zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii. 2008 g. № 29. St. 3537
( [1] Распоряжение Правительства РФ ”О стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года” от 17 июня 2008 г. № 877-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008 г. № 29. Ст. 3537 )

[2] Rasporyazhenie Pravitelstva RF ”Ob utverzhdenii dolgosrochnoy programmy razvitiya otkrytogo aktsionernogo obshtestva ”Rossiyskie zheleznyye dorogi” do 2025 goda” ot 19 marta 2019 g. № 466-r // Sobranie zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii. 2019 g. № 12. St. 1354
( [2] Распоряжение Правительства РФ ”Об утверждении долгосрочной программы развития открытого акционерного общества ”Российские железные дороги” до 2025 года” от 19 марта 2019 г. № 466-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019 г. № 12. Ст. 1354 )

[3] Rasporyazhenie OAO «RZhD» «Ob utverzhdenii strategii nauchno-tehnologicheskogo razvitiya holdinga «RZhD» na period do 2025 goda i na perspektivu do 2030 goda (Belaya kniga) ot 17 aprelya 2018 g. №769/r // cipi.samgtu.ru URL: http://cipi.samgtu.ru/sites/cipi.samgtu.ru/... (data obrashteniya: 10.05.2022).
( [3] Распоряжение ОАО «РЖД» «Об утверждении стратегии научно-технологического развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года и на перспективу до 2030 года (Белая книга) от 17 апреля 2018 г. №769/р // cipi.samgtu.ru URL: http://cipi.samgtu.ru/sites/cipi.samgtu.ru/... (дата обращения: 10.05.2022). )

[4] Kobzev S.A. i dr. Kak idet tsifrovaya transformatsiya v OAO «RZhD» / besedovali N.Pulina, S.Shvedov // gudok.ru: Transportnyy portal. 25.01.2021. URL: https://gudok.ru/content/infrastructure/155... (data obrashteniya: 10.05.2022).
( [4] Кобзев С.А. и др. Как идёт цифровая трансформация в ОАО «РЖД» / беседовали Н.Пулина, С.Шведов // gudok.ru: Транспортный портал. 25.01.2021. URL: https://gudok.ru/content/infrastructure/155... (дата обращения: 10.05.2022). )

[5] Charkin E.I. Strategicheskiy podhod k tsifrovoy transformatsii / besedoval A.Zubov // Gudok. 06.09.2021. URL: https://gudok.ru/newspaper/?ID=1577913&... (data obrashteniya: 10.05.2022).
( [5] Чаркин Е.И. Стратегический подход к цифровой трансформации / беседовал А.Зубов // Гудок. 06.09.2021. URL: https://gudok.ru/newspaper/?ID=1577913&... (дата обращения: 10.05.2022). )

[6] Sapozhnikov V.V., Kononov V.A. Elektricheskaya tsentralizatsiya strelok i svetoforov: Uchebnoe illyustrirovannoe posobie dlya vuzov zh.-d. transporta / Pod red. V.V. Sapozhnikova. – Mskva: Marshrut, 2002. – 168 s.
( [6] Сапожников В.В., Кононов В.А. Электрическая централизация стрелок и светофоров: Учебное иллюстрированное пособие для вузов ж.-д. транспорта / Под ред. В.В. Сапожникова. – Мсква: Маршрут, 2002. – 168 с. )

[7] Sapozhnikov Vl.V., Kononov V.A., Kurenkov S.A., Lykov A.A., Nasedkin O.A., Nikitin A.B., Prokofev A.A., Tryasov M.S. Mikroprotsessornyye sistemy tsentralizatsii: Uchebnik dlya tehnikumov zh.-d. transporta / Pod red. Vl.V. Sapozhnikova. – Moskva: Marshrut, 2008.- 398 s.
( [7] Сапожников Вл.В., Кононов В.А., Куренков С.А., Лыков А.А., Наседкин О.А., Никитин А.Б., Прокофьев А.А., Трясов М.С. Микропроцессорные системы централизации: Учебник для техникумов ж.-д. транспорта / Под ред. Вл.В. Сапожникова. – Москва: Маршрут, 2008.- 398 с. )

[8] Nedelchev N., Hristov H. Elektricheski tsentralizatsii. – Sofiya: VTU «T.Kableshkov», 2008.- 329 s.
( [8] Неделчев Н., Христов Х. Електрически централизации. – София: ВТУ «Т.Каблешков», 2008.- 329 с. )

[9] Bochkov K.A., Kovriga A.N., Harlap S.N. Mikroprotsessornyye sistemy avtomatiki na zheleznodorozhnom transporte. – Gomel: BelGUT, 2013.- 254s.
( [9] Бочков К.А., Коврига А.Н., Харлап С.Н. Микропроцессорные системы автоматики на железнодорожном транспорте. – Гомель: БелГУТ, 2013.- 254с. )

[10] GOST 34012-2016. Apparatura zheleznodorozhnoy avtomatiki i telemehaniki. Obshtie tehnicheskie trebovaniya: natsionalnyy standart Rossiyskoy Federatsii : izdanie ofitsialnoe : utverzhden i vveden v deystvie Prikazom Federalnogo agentstva po tehnicheskomu regulirovaniyu i metrologii ot 31 marta 2017 g. № 230-st : data vvedeniya 2017-10-01. - Moskva : Standartinform, 2017. - 45 c.
( [10] ГОСТ 34012-2016. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие технические требования: национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2017 г. № 230-ст : дата введения 2017-10-01. - Москва : Стандартинформ, 2017. - 45 c. )

[11] Prikaz FSTEK Rossii ”Ob utverzhdenii trebovaniy po obespecheniyu bezopasnosti znachimyh obaektov kriticheskoy informatsionnoy infrastruktury” ot 25 dekabrya 2017 g. N 239 // Federalnaya sluzhba po tehnicheskomu i eksportnomu kontrolyu
( [11] Приказ ФСТЭК России ”Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры” от 25 декабря 2017 г. N 239 // Федеральная служба по техническому и экспортному контролю )

[Ofitsialnyy sayt] URL: https://fstec.ru/en/53-normotvorcheskaya/ak... (data obrashteniya: 10.05.2022)
( [Официальный сайт] URL: https://fstec.ru/en/53-normotvorcheskaya/ak... (дата обращения: 10.05.2022) )

[12] STO RZhD 02.049-2014. Avtomatizirovannyye sistemy upravleniya tehnologicheskimi protsessami i tehnicheskimi sredstvami zheleznodorozhnogo transporta. Trebovaniya k funktsionalnoy i informatsionnoy bezopasnosti programmnogo obespecheniya : standart OAO «RZhD» : utverzhden i vveden v deystvie rasporyazheniem OAO ”RZhD” ot 30 dekabrya 2014 g. N 3192r : data vvedeniya 2015-01-01 // scbist.com URL: http://scbist.com/attachments/osty/14041d15... (data obrashteniya: 10.05.2022)
( [12] СТО РЖД 02.049-2014. Автоматизированные системы управления технологическими процессами и техническими средствами железнодорожного транспорта. Требования к функциональной и информационной безопасности программного обеспечения : стандарт ОАО «РЖД» : утвержден и введен в действие распоряжением ОАО ”РЖД” от 30 декабря 2014 г. N 3192р : дата введения 2015-01-01 // scbist.com URL: http://scbist.com/attachments/osty/14041d15... (дата обращения: 10.05.2022) )

[13] GOST 33894-2016. Sistemy zheleznodorozhnoy avtomatiki i telemehanika na zheleznodorozhnyh stantsiyah. Trebovaniya bezopasnosti i metody kontrolya : natsionalnyy standart Rossiyskoy Federatsii : izdanie ofitsialnoe : utverzhden i vveden v deystvie Prikazom Federalnogo agentstva po tehnicheskomu regulirovaniyu i metrologii ot 31 marta 2017 g. № 233-st : data vvedeniya 2017-11-01. - Moskva : Standartinform, 2017. - 29 c.
( [13] ГОСТ 33894-2016. Системы железнодорожной автоматики и телемеханика на железнодорожных станциях. Требования безопасности и методы контроля : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2017 г. № 233-ст : дата введения 2017-11-01. - Москва : Стандартинформ, 2017. - 29 c. )

 

 

 

This site uses cookies as they are important to its work.

Accept all cookies
Cookies Policy