Научен доклад ID 2278 : 2022/3
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СХЕМНИ РЕШЕНИЯ ЗА КОРАБНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОПУЛСИВНИ УРЕДБИ

Валентин Гюров, Пламен Парушев, Гинка Иванова, Милен Дуганов

При своето историческо развитие, основната архитектура на кораб-ните електроенергийни системи преминава от постояннотокова (DC) към променли-вотоква (АС), която е масово използванaта на съвременните кораби и плавателните средства. Това е предизвикано от развитието на електрообзвеждането, видовете електрически потребители и нуждата от все по-големи мощности и нива на напре-жение. Същевременно с това, на корабите се наблюдава все по-широка употреба на електрически пропулсивни уредби, които претърпяха своето развитие от АC-АC кон-вертори (циклоконвертори и др.) до съвременни честотни АC-DC-AC регулатори, из-ползвани в АC мрежа. Преминаването към изцяло електрическо пропулсивно задвиж-ване, съчетано с масовото внедряване на електронни преобразуватели и VFD на всички звена от системата, както и нуждата от лимитиране разпространението на висшите хармоници и реактивните мощности в цялата система, предопределя въз-можността за все по-широко използване на кораби с хибридна АC/DC/AC архитек-тура. Понастоящем може да се считат за единични случаи при големите кораби, съ-ответно при електроенергийни системи с голяма мощност, но вече са много често срещано решение в малотонажното корабостроене (яхти, суперяхти, малки плава-телни съдове, електрически моторни лодки и др.). Архитектурата може да се класи-фицира като особено перспективна поради още три значими фактора, определящи нейното развитие: възможност за преминаване на концепция за захранване от акуму-латори за характерен времеви период (захранвани от мощни Li-ion акумулатори в зо-ните на пристанищата и при маневриране с оглед постигане на нулеви емисии на пар-никови газове в близост до населени места), възможност за лесно интегриране на въ-зобновяеми енергийни източници и в частност фотоволтаични модули, възможност за реализиране на унифицирани системи за брегово електрозахран¬ване.

В доклада е представен сравнителен анализ на различните архитектури на ко-рабни електроенергийни системи, като особено внимание се обръща на възможнос-тите за внедряване на хибридни АC-DC-AC архитектури, техните основни предимс-тва и оценка на евентуалните проблеми при реализацията им.


корабни електроенергийни системи електрически пропулсивни уредби електрообзавеждане на кораба.ship electrical power systems electrical propulsion systems ship”s electrical equipmentВалентин Гюров Пламен Парушев Гинка Иванова Милен Дуганов

BIBLIOGRAPHY

[1] Patel M. Shipboard electrical power system, CRC Press, ISBN 978-1-4398-2817, 2012.

[2] Chalfant J., Chryssostomidis C., Analysis of various all electric-ship electrical distribution system topologies, MIT Open access article, ESTS.2011.5770844, 2014.

[3] Chalfant J., Chryssostomidis C., Angle M., Study of parallel AC and DC electrical distribution in the all-electric ship, Proceedings of the grand challenges in modeling and simulation, (GCMS10), Ottawa, Canada, 2010.

[4] Doerry N., Next generation integrated power system (NGIPS) technology, Development Roadmap, Naval Sea Systems Command, Washington, Navy Yard, DC, Ser 05D/349, 2007.

[5] Kyunghwa K., Park K., Roh G., Kangwoo C., DC-grid system for ships: a study of benefits and technical considerations, Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping, Vol 2., No 1, pp.1-12, Taylor&Francis, ISBN 2572-5084, 2018.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките