Научный доклад ID 2257 : 2022/3
ИЗСЛЕДВАНЕ СТРУКТУРАТА НА ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ НА ТРОЛЕЙБУСИ МОДЕЛ SOLARIS TROLLINO 12 ŠKODA

Георги Димитров

Един от стратегическите приоритети на Европейския съюз е намаляване на вредните емисии, отделяни в атмосферата и подобряване качеството на въздуха в градовете с многохилядно население. Като част от цялостната програма на ЕС за постигане на устойчиви резултати в тази насока, е и все по-масовото използване на електрически транспортни средства за придвижване в тези градове, в това число такува и за обществен градски транспорт.

В настоящата разработка са представени резултати от проведено изследване върху структурата на електроенергийно потребление на тролейбуси модел Solaris Trollino III 12 Škoda, експлоатирани от „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен. Електроенергийните измерванията са проведени в реални експлоатационни условия, разделно за основните потребители на енергия в тролейбусите, с цел по-детайлно анализиране на тяхното влияние върху общото енергийно потребление. Получените данни за електроенергийното потребление на отделните групи потребители са аналитично обработени за целите на изследването. Резултатите са представени под формата на таблици и графики. Извършен е анализ на структурата на електропотребление на изследваните тролейбуси и са формулирани конкретни изводи.


Градски електрически транспорт Тролейбуси Solaris Trollino Структура на електропотребление.Urban electric transport Trolleybuses model Solaris Trollino Structure of electricity consumption.Георги Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Pavlov G., G. Dimitrov, Analiz na efektivnostta na rekuperativnite spirachni sistemi na troleybusi Škoda Solaris v realni eksploatatsionni usloviya, Nauchno spisanie „Mehanika, transport, komunikatsii”, ISSN 2367-6620 (online), tom 14, br. 3/2, 2016 g., H-31 – H-31, statiya № 1380, https://mtc-aj.com/library/1380.pdf
( [1] Павлов Г., Г. Димитров, Анализ на ефективността на рекуперативните спирачни системи на тролейбуси Škoda Solaris в реални експлоатационни условия, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации”, ISSN 2367-6620 (online), том 14, бр. 3/2, 2016 г., Х-31 – Х-31, статия № 1380, https://mtc-aj.com/library/1380.pdf )

[2] Tomcheva M., I. Tarpov. Study of the Power Modes of Skoda Solaris 26Tr and 27Tr Trolleybuses, 2021 17th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), 1-4 July 2021, Sofia, Bulgaria, Publisher: IEEE, DOI: 10.1109/ELMA52514.2021.9503018, https://ieeexplore.ieee.org/document/950301...

[3] Tehnicheska dokumentatsiya na troleybus Solaris Trollino III 12 Škoda, Škoda Electric a.s., 2018 g.
( [3] Техническа документация на тролейбус Solaris Trollino III 12 Škoda, Škoda Electric a.s., 2018 г. )

[4] Danni za eksploatatsionniya razhod na energiya na troleybusi Solaris Trollino III 12 Škoda, „Troleybusen transport” EOOD, Pleven, 2021 g.
( [4] Данни за експлоатационния разход на енергия на тролейбуси Solaris Trollino III 12 Škoda, „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен, 2021 г. )

[5] Mesechni hidrometeorologichni byuletini, NIMH – BAN, 2018-2021 g.
( [5] Месечни хидрометеорологични бюлетини, НИМХ – БАН, 2018-2021 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie