Научен доклад ID 2097 : 2021/3
НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ, СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА СУБЛИЗИНГА В ТРАНСПОРТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Магдалена Петрова-Кирова

В настоящия доклад се разглеждат нормативната регламентация, счетоводното отчитане и данъчното третиране на договора за преотдаване на лизинг или т. нар. сублизинг. Представят се потенциалните възможности, този вид договаряне да се използва като средство за оптимизиране дейността на предприятията. Договорът за преотдаване на лизинг е в обхвата на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг, който е в съответствие с Регламент (ЕС) № 2017/1986 на Европейския съюз и е от съществено значение за голяма част от стопанските организации, използващи лизинга като основно средство за финансиране, в т.ч. и транспортни предприятия, за обезпечаване на основната си дейност с активи вкл. и транспортни средства. Чрез лизинга предприятията имат възможност да използват нетекущи активи без значителни първоначални инвестиции, генериращи изходящи парични потоци. Въпреки разсрочването на лизинговите плащания във времето по отношение на финансовия респ. оперативния лизинг, месечните финансови разходи остават част от постоянните разходи на предприятията, които те извършват независимо от обема на дейността. Икономическата криза през последната година, предизвикана от пандемията от Ковид-19, засегна в различна степен отделните сектори на икономиката, както в България, така и в световен мащаб. Икономическата действителност и съществуващата зависимост „разходи – обем – печалба“ съгласно управленско-счетоводния анализ принуждават част от предприятията да намалят размера на постоянните разходи като част от общите за предприятието разходи, с което да минимизират опасността от фалит.


преотдаване договор за сублизинг отчитанеre-leasing sublease agreement reportingМагдалена Петрова-Кирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Vaysilova, E., „Lizingat kato instrument za finansirane i efektivno razvitie na predpriyatiyata ot transportniya sektor“, Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), tom 15, br. 3/2017 g., statiya № 1466, str. III-94,
( [1] Вайсилова, Е., „Лизингът като инструмент за финансиране и ефективно развитие на предприятията от транспортния сектор“, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), том 15, бр. 3/2017 г., статия № 1466, стр. III-94, )

[2] Yosifova, D. Upravlensko-schetovodni resheniya za optimizirane na finansoviya rezultat (Metodichesko rakovodstvo po upravlensko schetovodstvo), 2010, Izdatelstvo VTU „T. Kableshkov”, ISBN 978-954-12-0189-3, str. 89,
( [2] Йосифова, Д. Управленско-счетоводни решения за оптимизиране на финансовия резултат (Методическо ръководство по управленско счетоводство), 2010, Издателство ВТУ „Т. Каблешков”, ISBN 978-954-12-0189-3, стр. 89, )

[3] Targovski zakon, izm. DV br.104/08.12.2020 g., dostapen onlayn na: https://lex.bg/laws/ldoc/-14917630,
( [3] Търговски закон, изм. ДВ бр.104/08.12.2020 г., достъпен онлайн на: https://lex.bg/laws/ldoc/-14917630, )

[4] MSFO 16 Lizing, Evropeyski vestnik, dostapen onlayn na: https://eur-lex.europa.eu/,
( [4] МСФО 16 Лизинг, Европейски вестник, достъпен онлайн на: https://eur-lex.europa.eu/, )

[5] Brezoeva, B., „Noviyat MSFO 16 Lizing i promeni v drugi MSFO, prilozhimi za 2019 g.“, seminar, Sofiya, 2019 g.,
( [5] Брезоева, Б., „Новият МСФО 16 Лизинг и промени в други МСФО, приложими за 2019 г.“, семинар, София, 2019 г., )

[6] Petrova-Kirova, „M. Lizing – vliyanie na promenite v MSFO 16 lizing varhu predstavyaneto na predpriyatiya ot transportniya sektor“, Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, ISSN 1312-3823, tom 17, br. 3/2019 g., statiya № 1808, str. III-105,
( [6] Петрова-Кирова, „М. Лизинг – влияние на промените в МСФО 16 лизинг върху представянетo на предприятия от транспортния сектор“, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823, том 17, бр. 3/2019 г., статия № 1808, стр. III-105, )

[7] Staneva, V. „Schetovodni podhodi pri otchitane na eksploatatsionen lizing po usloviyata na SS 17 – Lizing v transportno predpriyatie“, e-SPISANIE IDES, br.1/2021 g. str.6-8,
( [7] Станева, В. „Счетоводни подходи при отчитане на експлоатационен лизинг по условията на СС 17 – Лизинг в транспортно предприятие“, е-СПИСАНИЕ ИДЕС, бр.1/2021 г. стр.6-8, )

[8] Zakon za korporativnoto podohodno oblagane, izm. DV br.21/12.03.2021 g., dostapen onlayn na: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540562,
( [8] Закон за корпоративното подоходно облагане, изм. ДВ бр.21/12.03.2021 г., достъпен онлайн на: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540562, ... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките