Научен доклад ID 2094 : 2021/3
СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА СТИМУЛИТЕ ПО ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ В ТРАНСПОРТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТА НА СС 17 ЛИЗИНГ

Емилия Вайсилова

Съвременните транспортни дружества, опериращи в България, в по-голямата си част са от групата на микро, малки и средни предприятия. Предприятията от тази група традиционно изпитват затруднения при инвестиране в дълготрайни активи, тъй като не винаги разполагат със свободни парични средства.

Твърде често единствената възможност да придобият нови транспортни средства и други дълготрайни активи е лизинговият договор. Чрез него дружествата си набавят тези активи без да имат значителни изходящи парични потоци, т.е. получават възможността да разсрочат във времето инвестиционните си разходи под формата на лизингови плащания. По този начин предприятията постигат благоприятно разпределение във времето на изходящите с входящите парични потоци, обвързвайки изплащането на активите с постъпленията от тяхната експлоатация.

При придобиване на активи по оперативен лизинг е възможно транспортното предприятие да получи различни стимули от страна на лизингодателя, като идеята е да се постигне сключване на договор за лизинг.

Целта на настоящия доклад е да се изяснят някои нови моменти в СС 17 Лизинг, свързани с т. нар. стимули по оперативен лизинг. В разработката се изяснява същността на стимулите и се разглеждат видовете такива. Разработени са практически казуси, илюстриращи счетоводното и данъчното третиране на стимулите.


оперативен лизинг стимули по оперативен лизинг счетоводно и данъчно третиране на стимулите транспортно предприятиеoperating lease operating lease incentives accounting and tax treatment of incentives transport companyЕмилия Вайсилова

BIBLIOGRAPHY

[1] Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, obn. DV br. 63/2006 g., posl. izm. DV. br.17 ot 26 Fevruari 2021g.
( [1] Закон за данък върху добавената стойност, обн. ДВ бр. 63/2006 г., посл. изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г. )

[2] Zakon za korporativnoto podohodno oblagane, obn. DV br. 105/2006 g., posl. izm. izm. DV. br.21 ot 12 Mart 2021g.
( [2] Закон за корпоративното подоходно облагане, обн. ДВ бр. 105/2006 г., посл. изм. изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г. )

[3] Staneva, V., Schetovodni podhodi pri otchitane na eksploatatsionen lizing po usloviyata na SS 17 – Lizing v transportno predpriyatie, sp. Schetovodstvo br. 01/2021, https://www.ides.bg/e-journal
( [3] Станева, В., Счетоводни подходи при отчитане на експлоатационен лизинг по условията на СС 17 – Лизинг в транспортно предприятие, сп. Счетоводство бр. 01/2021, https://www.ides.bg/e-journal )

[4] Schetovoden standart 17 – Lizing, priet s PMS № 46/21.03.2005 g., obn., DV, br. 30/07.04.2005 g., posl. izm. DV. br.15 ot 19 Fevruari 2019 g.
( [4] Счетоводен стандарт 17 – Лизинг, приет с ПМС № 46/21.03.2005 г., обн., ДВ, бр. 30/07.04.2005 г., посл. изм. ДВ. бр.15 от 19 Февруари 2019 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките