Научен доклад ID 2067 : 2021/1
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ

Христина Николова

Железопътният транспорт има ключово значение за мобилността на хората и стоките и за реализацията на целите на европейската политика за повишаване на интермодалността и интегрираното развитие на транспортните системи в контекста на политиките за устойчиво развитие и Европейската зелена сделка. За да се осигури постигането на тези цели е необходимо обезпечаването на този вид транспорт с качествена и надеждна инфраструктура.

Основната цел на изследването е да се очертаят тенденциите за развитие на железопътната инфраструктура в страната и в частност да се изяснят основните перспективи и ключовите цели за нейното управление.

Използваните методи за изследване включват елементи на ретроспективен анализ, сравнителен и съдържателен анализ и обобщени идеи за подобряване на развитието и управлението на железопътната инфраструктура. В статията се прави преглед на постигнатите резултати по отношение на европейската интеграция и реализацията на европейската и национална политика в областта на развитието на железопътната инфраструктура. Анализират се някои финансови, търговски и технологични аспекти и цели за развитието на ДП НКЖИ, както и възможностите за разгръщане на международното сътрудничество на компанията – управител на железопътната инфраструктура в страната с различни организации при изпълнението на нейната стратегия за развитие. Резултатите от изследването са обобщения и анализи, които осигуряват солидна основа за вземане на основани на факти решения относно бъдещото развитие на железопътната инфраструктура в страната, като са изведени и дефинирани най-важните организационни и управленски аспекти и цели за развитие на ДП НКЖИ.


железопътна инфраструктура развитие управлениеrailway infrastructure development managementХристина Николова

BIBLIOGRAPHY

[1] Evropeyska komisiya, Byala kniga 2011: „Patna karta za Edinno evropeysko transportno prostranstvo – kam konkurentna i resurso-efektivna transportna sistema“, Evropeyska komisiya, Bryuksel, 2011 g. Dostapna ot: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...
( [1] Европейска комисия, Бяла книга 2011: „Пътна карта за Единно европейско транспортно пространство – към конкурентна и ресурсо-ефективна транспортна система“, Европейска комисия, Брюксел, 2011 г. Достъпна от: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri... )

[2] MTITS, Strategiyata za razvitie na transportnata sistema na Republika Balgariya do 2020 g., Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, Sofiya, 2010 g. Dostapna ot: https://www.mtitc.government.bg/sites/defau... transport_strategy_2020_last_r.pdf
( [2] МТИТС, Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, 2010 г. Достъпна от: https://www.mtitc.government.bg/sites/defau... transport_strategy_2020_last_r.pdf )

[3] MTITS, Integriranata transportna strategiya v perioda do 2030 g., Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, Sofiya, 2017 g. Dostapna ot: https://www.mtitc.government.bg/sites/defau...
( [3] МТИТС, Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г., Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, 2017 г. Достъпна от: https://www.mtitc.government.bg/sites/defau... )

[4] DP NKZhI, Programa za razvitieto i eksploatatsiyata na zhelezopatnata infrastruktura, DP NKZhI, Sofiya, 2019 g. Dostapna ot: https://transportal.bg/wp-content/uploads/2...
( [4] ДП НКЖИ, Програма за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура, ДП НКЖИ, София, 2019 г. Достъпна от: https://transportal.bg/wp-content/uploads/2... )

[5] Evropeyska komisiya, Evropa 2020: Strategiya za inteligenten, ustoychiv i priobshtavasht rastezh, Evropeyska komisiya, Bryuksel, 2010 g. Dostapna ot: https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fi...
( [5] Европейска комисия, Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Европейска комисия, Брюксел, 2010 г. Достъпна от: https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fi... )

[6] MTITS, Mnogogodishnata rabotna programa po Mehanizma za svarzvane na Evropa (MSE) za sektor „Transport“, Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, Sofiya, 2020 g. Dostapna ot: https://www.mtitc.government.bg/bg/category...
( [6] МТИТС, Многогодишната работна програма по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за сектор „Транспорт“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, 2020 г. Достъпна от: https://www.mtitc.government.bg/bg/category... )

[7] MTITS, Operativna programa „Transportna svarzanost 2021-2027 g.“, Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, Sofiya, 2020 g Sofiya, 2021 g., Dostapna ot: https://www.eufunds.bg/sites/default/files/ uploads/optti/docs/2020-04/PART_I_NEW_PROGRAMME.pdf
( [7] МТИТС, Оперативна програма „Транспортна свързаност 2021-2027 г.“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, 2020 г София, 2021 г., Достъпна от: https://www.eufunds.bg/sites/default/files/ uploads/optti/docs/2020-04/PART_I_NEW_PROGRAMME.pdf )

[8] Evropeyska komisiya, Reglament (ES) № 1315/2013 na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 11 dekemvri 2013 godina otnosno nasokite na Sayuza za razvitieto na Transevropeyskata transportna mrezha i za otmyana na Reshenie № 661/2010/ES, Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz, br. 348/1, 20.12.2013 g. Dostapen ot: http://publications.europa.eu/resource/cell...
( [8] Европейска комисия, Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС, Официален вестник на Европейския съюз, бр. 348/1, 20.12.2013 г. Достъпен от: http://publications.europa.eu/resource/cell... )

[9] Ministerski savet na Republika Balgariya, Plan za vazstanovyavane i ustoychivost na Republika Balgariya, Ministerski savet na Republika Balgariya, Sofiya, 2020 g. Dostapen ot: https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fi...
( [9] Министерски съвет на Република България, План за възстановяване и устойчивост на Република България, Министерски съвет на Република България, София, 2020 г. Достъпен от: https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fi... )

[10] Evropeyska komisiya, Direktiva 2012/34/ES na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 21 noemvri 2012 godina za sazdavane na edinno evropeysko zhelezopatno prostranstvo tekst ot znachenie za EIP, Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz, br. 343, 14.12.2012, p. 32–77. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... ?uri=CELEX:32012L0034&from=BG
( [10] Европейска комисия, Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство текст от значение за ЕИП, Официален вестник на Европейския съюз, бр. 343, 14.12.2012, p. 32–77. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... ?uri=CELEX:32012L0034&from=BG )

[11] Evropeyska komisiya, Saobshtenie ot Komisiyata do Saveta i do Evropeyskiya parlament otnosno Mnogogodishni dogovori za kachestvoto na zhelezopatnata infrastruktura, Komisiya na Evropeyskite obshtnosti, Bryuksel, 2008 g. Dostapno ot: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...
( [11] Европейска комисия, Съобщение от Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно Многогодишни договори за качеството на железопътната инфраструктура, Комисия на Европейските общности, Брюксел, 2008 г. Достъпно от: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri... )

[12] MTITS, NAREDBA 41 ot 27.06.2001 g. za dostap i izpolzvane na zhelezopatnata infrastruktura, obn., DV, br. 64 ot 20.07.2001 g., v sila ot 1.01.2002 g., posl. izm., br. 104 ot 8.12.2020 g. Dostapna ot: https://www.mtitc.government.bg/sites/defau...
( [12] МТИТС, НАРЕДБА 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура, обн., ДВ, бр. 64 от 20.07.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., посл. изм., бр. 104 от 8.12.2020 г. Достъпна от: https://www.mtitc.government.bg/sites/defau... )

[13] Evropeyska komisiya, Reglament za izpalnenie (ES) 2015/909 na Komisiyata ot 12 yuni 2015 godina otnosno reda i usloviyata za izchislyavane na prekite razhodi, napraveni vsledstvie na izvarshvaneto na vlakovata usluga, Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz, br. 148, 13.6.2015, p. 17–22. Dostapen ot: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/...
( [13] Европейска комисия, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/909 на Комисията от 12 юни 2015 година относно реда и условията за изчисляване на преките разходи, направени вследствие на извършването на влаковата услуга, Официален вестник на Европейския съюз, бр. 148, 13.6.2015, p. 17–22. Достъпен от: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... )

[14] Evropeyska komisiya, Reglament 913/2010 otnosno evropeyska zhelezopatna mrezha za konkurentni tovarni prevozi, Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz, br. 276/20.10.2010g. Dostapen ot: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...
( [14] Европейска комисия, Регламент 913/2010 относно европейска железопътна мрежа за конкурентни товарни превози, Официален вестник на Европейския съюз, бр. 276/20.10.2010г. Достъпен от: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri... )

[15] Shift2Rail, Mission and Objectives, online. Available at: https://shift2rail.org/about-shift2rail/mis...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките