Научен доклад ID 1994 : 2020/3
ПОДХОД ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА МАРШРУТИЗАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Теодор Беров, Теодор Кирчев

Настоящият документ се занимава с проблема за събирането и

транспортирането на битови отпадъци в градска зона. Съвременният начин на живот

в големите градове се характеризира с генерирането на големи количества отпадъци.

Събирането и обработката на отпадъците е една от общинските дейности с големи

разходи и има много практически трудности (високите експлоатационни разходи -

гориво, поддръжка, рециклиране, работна ръка и т.н.). Транспортирането е междинна

операция, с която събраните отпадъци се доставят на място за обработката им.

Видът и броят на специализираните автомобили за транспортиране на отпадъци

зависи от типа на преобладаващия отпадък, вида и броя на съдовете за събиране,

периодичността на транспортиране на отпадъците, режима на работа на

специализираните автомобили, технологичния процес за събиране и транспортиране на

отпадъците, отдалечеността от мястото за обработка, състоянието на

транспортната инфраструктура и т.н. Обособен е проблем за Оптимизиране на

маршрутизацията на сметовозните превозните средства с времеви прозорци при

събирането и транспортирането на битови отпадъци в градска зона. Предложена е

математическа формулировка, базирана на проблема за маршрутизацията на

превозните средства с времеви прозорци (VRPTW). Предложен е метод за решение чрез

мета-евристичен подход


товарен транспорт градски събиране на отпадъци маршрутизация на превозното средство обратна логистика оптимизацияfreight transport urban waste collection vehicle routing reverse logistics optimizationТеодор Беров Теодор Кирчев

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba № 2 ot 23 YuLI 2014 g. za klasifikatsiya na otpadatsite (izm. i dop. DV. br.32 ot 21 April 2017g., izm. DV. br.46 ot 1 Yuni 2018g.).
( [1] Наредба № 2 от 23 ЮЛИ 2014 г. за класификация на отпадъците (изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018г.). )

[2] Natsionalen doklad za sastoyanieto i opazvaneto na okolnata sreda v RBalgariya, http://eea.government.bg/bg/soer
( [2] Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария, http://eea.government.bg/bg/soer )

[3] Zakon za upravlenie na otpadatsite, https://www.moew.government.bg/static/media...
( [3] Закон за управление на отпадъците, https://www.moew.government.bg/static/media... )

[4] Rakovodstvo za opredelyane broya i vida na neobhodimite sadove i tehnika za sabirane i transportirane na otpadatsi na MOSV, http://ope.moew.government.bg/files/userupl...
( [4] Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци на МОСВ, http://ope.moew.government.bg/files/userupl... )

[5] Surya Sahoo, Seongbae Kim, Byung-In Kim, Routing Optimization for Waste Management, Interfaces, Vol. 35, No. 1, January–February 2005, pp. 24–36

[6] Berov T., „Metod za planirane marshrutite na prevoznite sredstva pri distributsiyata na stoki v gradska zona“, II mezhdunarodna nauchno tehnicheska konferentsiya ”tehnika. tehnologii. obrazovanie. sigurnost”, 2014,str.88-91
( [6] Беров Т., „Метод за планиране маршрутите на превозните средства при дистрибуцията на стоки в градска зона“, II международна научно техническа конференция ”техника. технологии. образование. сигурност”, 2014,стр.88-91 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките