Научен доклад ID 1976 : 2020/3
ВЛИЯНИЕ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

Даниела Тодорова

Стратегическите пазари на политиката на преките чуждестранни инвестиции са пряко свързани с процесите на развитие на ЕС и световната икономика.

Като член на Европейския съюз България е съобразила дългосрочната си политика със европейската стратегия Европа 2020, както и с приоритетите си за постигане на интелигентно, устойчиво и включващо развитие. Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България се очаква да спомогнат за увеличаване на конкурентоспособността на българската икономика и реалната й интеграция в европейската.

В статията ще се разгледат различните аспекти на преките чуждестранни инвестиции в икономиката на България. Внимание се отделя на отделните фактори, ограничителни и стимулиращи, влияещи върху равнището на преките чуждестранни инвестиции.

Показва се положителното влияние на ПЧИ, като се акцентира на способността им да допринасят за икономическия ръст, за създаването на нови работни места, повишаване на производството и увеличаване на заетостта. Всичко това от своя страна води до положителен ефект в реалния доход, което повишава търсенето на стоки и услуги.

ПЧИ се разглеждат и като източник на технологично обогатяване чрез въвеждане на най-новите технологии в производството, както и като източник на необходимия капитал.


преки чуждестранни инвестиции икономика конкурентоспособност ефективност пазари.foreign direct investment economy competitiveness efficiency markets.Даниела Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Balgarska agentsiya za investitsii, https://www.investbg.government.bg/bg
( [1] Българска агенция за инвестиции, https://www.investbg.government.bg/bg )

[2] Balgarska Stopanska Kamara, Intenzitet na preki chuzhdestranni investitsii, https://www.bia-bg.com/uploads/files/analys...
( [2] Българска Стопанска Камара, Интензитет на преки чуждестранни инвестиции, https://www.bia-bg.com/uploads/files/analys... )

[3] Varadinova Yu., „Konkurentnyye pozitsii portov Balkanskogo regiona pri importe i eksporte dlya Bolgarii”, ІH Mіzhnarodna naukovo-praktichna konferentsіya ”Problemi ekonomіki ta upravlіnnya na zalіznichnomu transportі - EKUZT 2014”, ISBN 978-966-2157-50-1 http://www.ekuzt.gov.ua/node/148
( [3] Варадинова Ю., „Конкурентные позиции портов Балканского региона при импорте и экспорте для Болгарии”, ІХ Міжнародна науково-практична конференція ”Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті - ЕКУЗТ 2014”, ISBN 978-966-2157-50-1 http://www.ekuzt.gov.ua/node/148 )

[4] Zakon za chuzhdestrannite investitsii, obn., DV, br. 97 ot 24.10.1997 g., izm. br. 28 ot 19.03.2002 g.
( [4] Закон за чуждестранните инвестиции, обн., ДВ, бр. 97 от 24.10.1997 г., изм. бр. 28 от 19.03.2002 г. )

[5] Zakon za nasarchavane na investitsiite, Obn. DV. br.97 ot 24 Oktomvri 1997g., izm. DV. br.21 ot 13 Mart 2020g.
( [5] Закон за насърчаване на инвестициите, Обн. ДВ. бр.97 от 24 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г. )

[6] Lambovska, M., “Funktsiyata na poleznost po fon Noyman-Morgenshtern – instrument za vzemane na resheniya pri neopredelenost i krizi”, elektronno sp. ”Dialog”, Stopanska Akademiya ”D. A. Tsenov”, Svishtov, broy 1, 2008, www.uni-svishtov.bg/dialog/2008/1.08.ML.Bul.pdf, s. 1-9.
( [6] Ламбовска, М., “Функцията на полезност по фон Нойман-Моргенщерн – инструмент за вземане на решения при неопределеност и кризи”, електронно сп. ”Диалог”, Стопанска Академия ”Д. А. Ценов”, Свищов, брой 1, 2008, www.uni-svishtov.bg/dialog/2008/1.08.ML.Bul.pdf, с. 1-9. )

[7] Natsionalen statisticheski institut, www.nsi.bg
( [7] Национален статистически институт, www.nsi.bg )

[8] Pravilnik za prilagane Zakona za nasarchavane na investitsiite, Obn. DV. br.76 ot 21 Septemvri 2007g., izm. DV. br.83 ot 22 Oktomvri 2019g.
( [8] Правилник за прилагане Закона за насърчаване на инвестициите, Обн. ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г. )

[9] Tsankov, St., Glavni faktori za privlichane na prekite chuzhdestranni investitsii (PChI). Faktori, vliyaeshti varhu reshenieto za investitsiya v Balgariya, sp. Mehanika Transport, Komunikatsii, br. 2/2017
( [9] Цанков, Ст., Главни фактори за привличане на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Фактори, влияещи върху решението за инвестиция в България, сп. Механика Транспорт, Комуникации, бр. 2/2017 )

[10]Tsonkov, N. i kol., Regionalno i prostranstveno razvitie na srednite po golemina obshtini v Seveozapaden, Severen tsentralen i Yuzhen tsentralen rayon, IK na UNSS, S., 2019.
( [10]Цонков, Н. и кол., Регионално и пространствено развитие на средните по големина общини в Севеозападен, Северен централен и Южен централен район, ИК на УНСС, С., 2019. )

[11]Tsonkov, N., Ikonomicheska sigurnost i ikonomicheska politika, Izd. Siela, S., 2014.
( [11]Цонков, Н., Икономическа сигурност и икономическа политика, Изд. Сиела, С., 2014. )

[12]Tsonkov, N. i kol. Regionalno i prostranstveno razvitie na gradovete v Severozapaden rayon, sp. Ikonomicheski i sotsialni alternativi, br. 4, IK na UNSS, S., 2018. 29-43 str.
( [12]Цонков, Н. и кол. Регионално и пространствено развитие на градовете в Северозападен район, сп. Икономически и социални алтернативи, бр. 4, ИК на УНСС, С., 2018. 29-43 стр. )

[13]Bulgarian National Bank, www.bnb.bg

[14]Porter, M., (1990), ‘The Competitive Advantage of Nations’, New York: The Free Press

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките