Научен доклад ID 1974 : 2020/3
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ

Светла Цветкова

Конкурентоспособността на предприятията в сферата на товарния железопътен транспорт, изцяло зависи от качеството на предлаганите от тях транспортни услуги, което предполага осъвременяване на производствената дейност и ефективно управление развитието на човешките ресурси. Един от основните източници за създаване на конкурентни предимства на предприятието е нивото на компетентност на кадровия потенциал, чието формиране се основава на знанията и опита на служителите. Това предполага ефективно функциониране на система за обучение и повишаване квалификацията на работещите, което им създава благоприятни условия за работа и възможност да разкрият потенциала си. Целта на настоящия доклад е да обоснове необходимостта от по-ефективно функциониране на системата за развитие на човешките ресурси в предприятията в сферата на железопътния товарен транспорт. За целта в него е дефинирана същността на понятията „развитие“ и „обучение“ на кадрите и е направен анализ на кадровата структура на най-големия железопътен превозвач на товари „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. На база направените изводи са изведени препоръки за управление развитието на човешките ресурси в транспортните предприятия и са посочени основните опорни точки за ефективно функциониране на система за обучение, като част от обща стратегия за устойчиво развитие на железопътния товарен транспорт.


железопътен товарен транспорт развитие на човешките ресурси система за обучение на кадритеrailway freight transport management of human resources system for staff developmentСветла Цветкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Sankova V., Gornastaeva N. V., Issledovanie problem konkurentnosposobnosti rabotnikov v ekonomike znaniĭ: innovatsii i traditsii//Innovatsionnaya deyatelnost, 2014, No 3. s. 46–55,
( [1] Санкова В., Горнастаева Н. В., Исследование проблем конкурентноспособности работников в экономике знаний: инновации и традиции//Инновационная деятельность, 2014, No 3. с. 46–55, )

[2] Kilina A., Ponomareva E. V., Podgotovka kadrov v sfere proforientatsii obuchayushtihsya: problemy i perspektivy // Professionalnoe obrazovanie v Rossii i za rubezhom, 2013, No 11. s. 28‒31,
( [2] Килина А., Пономарева Е. В., Подготовка кадров в сфере профориентации обучающихся: проблемы и перспективы // Профессиональное образование в России и за рубежом, 2013, No 11. с. 28‒31, )

[3] Vihanskiĭ S., Naumov A.I., “Menedzhment”, 2006, 4 izd., M., Ekonomista, s. 670,
( [3] Виханский С., Наумов А.И., “Менеджмент”, 2006, 4 изд., М., Экономистъ, с. 670, )

[4] Magura I., Kurbatova B., “Organizatsiya obucheniya personala kompanii”, Upravlenie personalom, 2006, 2 izd., dop. i pererab. M., s.137,
( [4] Магура И., Курбатова Б., “Организация обучения персонала компании”, Управление персоналом, 2006, 2 изд., доп. и перераб. М., с.137, )

[5] Egorshin P., Upravlenie personalom: uchebnik dlya vuzov, 4 izd., isprav. N. Novgorod: NIMB, 2003, s. 720,
( [5] Егоршин П., Управление персоналом: учебник для вузов, 4 изд., исправ. Н. Новгород: НИМБ, 2003, с. 720, )

[6] Tsvetkova, S. (2016), “Sotsialna efektivnost i kachestvo na gradskiya patnicheski transport”, IK na UNSS, Sofiya
( [6] Цветкова, С. (2016), “Социална ефективност и качество на градския пътнически транспорт”, ИК на УНСС, София )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките