Научен доклад ID 1958 : 2020/3
ОПРЕДЕЛЯНА НА СТРОИТЕЛНИ ГАБАРИТИ НА БАЗАТА НА КИНЕМАТИЧНИ ГАБАРИТИ GB И GA

Милчо Лепоев1, Лазар Георгиев1, Владимир Жеков2

Докладът разглежда въпросите относно оценка на съответствието на характеристика „Строителен габарит“ от Регламент (ЕС) № 1299/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 година относно техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Инфраструктура“, която има задължителен характер за прилагане при модернизация и обновяване на железопътни участъци от основната и широкообхватна железопътна мрежа на Европейския съюз. При определяне на съответствието, приложими кинематични габарити за горна част са GA, GB и GC, а за долна част – GI1 и GI2, така както са определени в стандарт БДС EN 15273-3. Извършването на кинематични изчисления за доказване на съответствието за всеки проект е сложна и трудоемка задача за проектантските екипи, поради което използването на строителен габарит значително опростява процеса, включително и по отношение на поддържането на железопътната система. В решение на този проблем управителят на инфраструктурата има издадена заповед №1844/14.10.2019 г. за определяне на строителен габарит GUC - BG, въз основа на определения в БДС EN 15273-3 габарит GUC. Към момента не са налични правила и дефинирани строителни габарити относно прилагане на габарити GB и GA. В настоящият доклад се разглеждат резултатите от извършени кинематични изчисления за най- неблагоприятните профили за кинематични габарити GB и GA и са анализирани основните аспекти по определяне на строителен габарит, приложим при доказване на съответствието.


Регламент 1299/2014 оперативна съвместимост ТСОС Инфраструктура строителен габаритRegulation 1299/2014 interoperability TSI infrastructure structure gaugeМилчо Лепоев Лазар Георгиев Владимир Жеков

BIBLIOGRAPHY

[1] DIRECTIVE 2008/57/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 June 2008 on the interoperability of the rail system within the Community

[2] COMMISSION REGULATION (EU) No 1299/2014 of 18 November 2014 on the technical specifications for interoperability relating to the ‘infrastructure’ subsystem of the rail system in the European UnionMore references

[3] REGULATION (EU) No 1315/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU

[4] Lepoev M, Zhekov V Harmonizatsiya na natsionalnite normativni dokumenti za proektirane na zhelezen pat s iziskvaniyata na reglament 1299/2014. Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“ tom 17, broy 3, 2019 g.
( [4] Лепоев М, Жеков В Хармонизация на националните нормативни документи за проектиране на железен път с изискванията на регламент 1299/2014. Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“ том 17, брой 3, 2019 г. )

[5] БДС EN 15273-3:2013. Railway applications - Gauges - Part 3: Structure gauges

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките