Научный доклад ID 1890 : 2019/3
СИНТЕЗ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ В УСЛОВИЯ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ

Галина Чернева

Математичният модел на електрическите вериги се представя в различна форма: чрез импулсната характеристика, предавателната функция, във вид на система от интеграло-диференциални уравнения. Задачата за синтез на веригата се свежда до непосредствено решаване на уравненията и определяне на параметрите на елементите й, като е изпълнено условието за физическа реализуемост.

При случайни изменения и неопределеност на входните данни, обаче, задачата за синтез на веригата може да бъде некоректна. Тогава трябва да се използва оптимален по сложност и точност математичен модел на веригата, който да бъде и физически реализуем.

В настоящата работа се предлага един подход за синтез на електрическа верига в условия на случайни изменения на входното въздействие. Използван е вариационният метод, като е дефиниран функционал, с който се описват качествените критерии на синтеза. Съгласно теорията на вариационното смятане са определени необходимите условия за екстремум на функционалa. Получен е израз за предавателната функция на синтезираната верига, който зависи както от оптимизационния параметър, така и от случайните изменения на входното въздействие.

По предложената методика e определенa предавателната функция на честотноселективна верига от първи ред при единичен входен сигнал. Изчисленията са направени в среда на Mathcad. Оценена е точността на метода. Получената грешка между действителните и изчислените стойности на параметрите на предавателна функция е от порядъка на 0,1% .


eлектрическа верига синтез неопределеност вариационeн метод анализ предавателна функция.Electrical circuit synthesis indetermination variation approach transfer function.Галина Чернева

BIBLIOGRAPHY

[1] Cherneva G. Teoretichna elektrotehnika 1 chast. Uchebnik. VTU, S. 2011g. ISBN 978-954-12-0195-4
( [1] Чернева Г. Теоретична електротехника 1 част. Учебник. ВТУ, С. 2011г. ISBN 978-954-12-0195-4 )

[2] Zeveke G, Analysis and Synthesis of Electric Circuits. Central Books Ltd.1980. 854 p

[3] Izadian A. Fundamentals of Modern Electric Circuit Analysis and Filter Synthesis N.J.2000.

[4] Trenogin V.A. Funktsionalnyy analiz. M. Nauka. 1980.
( [4] Треногин В.А. Функциональный анализ. М. Наука. 1980. )

[5] Vasilev, F.P. Chislennyye metody resheniya ekstremalnyh zadach. M. Nauka. 2000.
( [5] Васильев, Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. М. Наука. 2000. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie