Научен доклад ID 1861 : 2019/3
ЕЛИН ПЕЛИН – КОСТЕНЕЦ В ТРАНСПОРТНА ОС ИЗТОК - ЗАПАД И ЧАСТ ОТ X – ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР

Зл. Крумов, Е. Никова, Св. Димитрова

В доклада е проследена историята на строителството на 1 ва железопътна линия Калотина запад – Драгоман – София – Пловдив - Свиленград – Турска граница. Извода от историческите факти е, че строителството на железен път на територията на Р. България стартира късно в сравнение с останалите европейски държави и е с една историческа обремененост – започва от територията на Османската империя, във време когато българската държава не съществува. Договорът за изграждане на жп мрежа в европейската част на Турция е подписан през 1869 год., като строителството неколкократно е започвано и спирано. До 1873 год. е завършено строителството на жп линията Цариград – Одрин – Симеоновград – Пловдив – Белово и е открита през месец юни 1873 год. Строителството е обвързано с две важни събития от българската история – 1876 и 1878 год.


европейски транспортен коридор железопътна линия четворната конвенция модернизация трансевропейската железопътна мрежа.European transport corridor railway line quadruple convention modernization trans-European rail network.Зл. Крумов Е. Никова Св. Димитрова

BIBLIOGRAPHY

[1] Atmadzhova D. ON THE METHOD OF DETERMINING SAFETY CRITERIA AGAINST ROLING STOCK DERAILMENT Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Science and Higher Education of Sustainable Development – SED 2019”, Drvengrad, Sarbiya,
( [1] Атмаджова Д. ON THE METHOD OF DETERMINING SAFETY CRITERIA AGAINST ROLING STOCK DERAILMENT Международна научна конференция „Science and Higher Education of Sustainable Development – SED 2019”, Drvengrad, Сърбия, )

[2] Valkov R., Perspektivi za razvitie na terminalite za kombinirani prevozi, sp. „Mehanika transport komunikatsii”, 2012, ISSN 1312-3823 (pod pechat),
( [2] Вълков Р., Перспективи за развитие на терминалите за комбинирани превози, сп. „Механика транспорт комуникации”, 2012, ISSN 1312-3823 (под печат), )

[3] Valkov R. Izpalnenie na infrastrukturni proekti za integrirane na balgarskata zhelezopatna infrastruktura v Trans-evropeyskata transportna mrezha. Sbornik dokladi 12 mezhdunarodna nauchna konferentsiya VSU2012 s.65-70. ISSN 1314-071X,
( [3] Вълков Р. Изпълнение на инфраструктурни проекти за интегриране на българската железопътна инфраструктура в Транс-европейската транспортна мрежа. Сборник доклади 12 международна научна конференция ВСУ2012 с.65-70. ISSN 1314-071X, )

[4] Valkov R., Zl. Krumov., Infrastrukturni proekti v zorata na HHІ vek, sp. Zhelezopaten transport, br. 4, 2008, s.10-13, ISNN 1310-683H,
( [4] Вълков Р., Зл. Крумов., Инфраструктурни проекти в зората на ХХІ век, сп. Железопътен транспорт, бр. 4, 2008, с.10-13, ISNN 1310-683Х, )

[5] Dimitrova E. Sistema za distantsionno uprevlenie na vlakovoto dvizhenie, VIII nauchna konferentsiya „EF 2016“, Godishnik na TU – Sofiya, ISSN 1311 – 0829, t. 67, kn.1 2017 s407 – 412,
( [5] Димитрова Е. Система за дистанционно упревление на влаковото движение, VIII научна конференция „ЕФ 2016“, Годишник на ТУ – София, ISSN 1311 – 0829, т. 67, кн.1 2017 с407 – 412, )

[6] Dimitrova E., Dimitrov V., Sistemi za distantsionen monitoring i upravlenie na obekti v zhelezopatniya transport, mezhdunarodna nauchna konderentsiya „AI 2016“, sbornik nauchni trudove, ISSN 1313 – 1850, PP.45-48,
( [6] Димитрова Е., Димитров В., Системи за дистанционен мониторинг и управление на обекти в железопътния транспорт, международна научна кондеренция „АИ 2016“, сборник научни трудове, ISSN 1313 – 1850, PP.45-48, )

[7] Nikolov V. Avtomagistralite v Balgariya – problemi i resheniya (monografiya) VTU ”T. Kableshkov”, 2011g, ISBN: 978-954-12-0209-8,
( [7] Николов В. Автомагистралите в България – проблеми и решения (монография) ВТУ ”Т. Каблешков”, 2011г, ISBN: 978-954-12-0209-8, )

[8] Todorov S., Valkov R. Strategicheski iziskvaniya pri proektirane na rekonstruktsiyata i elektrifikatsiyata na uchastatsi ot 1-va zhelezopatna liniya. Nauchni trudove kn.72, VVOU“Vasil Levski“ V. Tarnovo, 2002g., s.421-428. . ISSN 0861-0312,
( [8] Тодоров С., Вълков Р. Стратегически изисквания при проектиране на реконструкцията и електрификацията на участъци от 1-ва железопътна линия. Научни трудове кн.72, ВВОУ“Васил Левски“ В. Търново, 2002г., с.421-428. . ISSN 0861-0312, )

[9] Valkov R., Z. Krumov, Infrastructure Project Implementation Within Crisis Conditions, Zbornik Z 15 vedeckej konferencie s medzinarodnou ucastou RIESENIE KRIZOVYCH SITUACII, Zilina, Slovakia, 2010, с.789-79 ISBN 978-80-554-0204-8.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките