Научен доклад ID 1845 : 2019/3
ОБСЛЕДВАНЕ НА ТЕКУЩОТО ЕКСПЛОАТАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

Иво Гаджов, Валентин Николов

Поддържането и развитието на общинската улична и пътна мрежа е скъпо струваща дейност, с немалко отражение върху населението. През последните години, в България се наблюдава тенденция на увеличаване на разходите за ежегодно поддържане и ремонт на общински пътища и улици. На годишна база, заделените средства за ремонти на пътища и улици, от общините в България (в това число и община Перник) достигат особено големи размери. Същевременно, техническото и експлоатационно състояние на общинската пътна инфраструктура, като че ли не се подобрява със същите темпове, както темповете на нарастване на разходваните средства, за този вид дейности. Тези две обстоятелства водят до извода, че изразходването на финансови средства за ремонти и поддържане на пътища и улици, не се извършва по най-целесъобразния начин, от инженерно-техническо естество. Най-важното в този случай, е да се намери технически обоснован отговор на въпроса, как по-ефективно и по-целесъобразно могат да бъдат влагани средствата за поддържане и развитие на общинската пътна инфраструктура. Изразходването на средства, трябва да води до съществено подобряване и развитие на инфраструктурата. За постигане на това условие, са необходими действия в посока да бъдат определени важни и неотложни проблеми, както и да бъдат намерени технически най-правилни и икономически обосновани решения. Важна стъпка в тази посока, е да се обследва текущото техническо и експлоатационно състояние на пътната мрежа, което да даде правилна изходна информация за оценка на състоянието й. Последващи действия, могат да бъдат предприети в посока да се създаде модел за определяне на оптималния вид ремонтни работи, съобразно съществуващото състояние на пътните настилки.


общински пътища улици община Перник обследване поддържане ремонт текущо състояние създаване и внедряване на база от данни разходи за поддържане.municipal roads streets municipality of Pernik survey maintenance repair current status creatioИво Гаджов Валентин Николов

BIBLIOGRAPHY

[1] Tehnicheski pravila i iziskvaniya za poddarzhane na patishtata. Tsentralna laboratoriya po patishta i mostove, Natsionalna agentsiya „Patna infrastruktura“, 2009.
( [1] Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата. Централна лаборатория по пътища и мостове, Национална агенция „Пътна инфраструктура“, 2009. )

[2] Ivanov, R., Rakovodstvo po inzhenerna geodeziya, VTU ”T. Kableshkov”, 2009.
( [2] Иванов, Р., Ръководство по инженерна геодезия, ВТУ ”Т. Каблешков”, 2009. )

[3] Ivanov, R, E. Yonchev, P. Piskulev, N. Babunska - Ivanova. Opredelyane geometriyata na avtomobilni patishta s GPS, akselerometar i odometar, sp. Mehanika, Transport, komunikatsii, kn.3/2009.
( [3] Иванов, Р, Е. Йончев, П. Пискулев, Н. Бабунска - Иванова. Определяне геометрията на автомобилни пътища с GPS, акселерометър и одометър, сп. Механика, Транспорт, комуникации, кн.3/2009. )

[4] Valkov, R., Bezopasnost na truda v troitelstvoto, VTU ”T. Kableshkov”, 2011
( [4] Вълков, Р., Безопасност на труда в троителството, ВТУ ”Т. Каблешков”, 2011 )

[5] http://pernik.bg/byudzhet/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките