Научен доклад ID 1813 : 2019/3
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ИНОВАЦИИ, НА СЪВРЕМЕННИЯ ЕТАП В Р. БЪЛГАРИЯ

Мария Славова – Ночева, Иван Петков

В научната разработка се разглежда конкурентоспособността във връзка с развитието на производителността на труда и брутния вътрешен продукт.

На основата на анализа и системния подход се разкрива взаимовръзката на конкурентоспособността и производителността на труда за възходящо развитие на икономиката, чрез създаването на условия за висока производителност на факторите на производство. Посочва се, че важността на този проблем е свързан с повишаване на реалните доходи и жизнения стандарт на населението. Изтъква се, че националната конкурентоспособност е силно зависима от фирмената, както и фирмената от националната.

Заедно с това се разкрива ролята на иновациите за постигане на иновативен тип икономически растеж на основата на новата икономика – икономика на знанието. Иновациите и иновационните дейности се разглеждат като главно условие за модернизация на икономиката и конкурентоспособността в изпълнение на икономическата стратегия на ЕС „Европа 2020“.


конкурентоспособност производителност на труда иновации брутен вътрешен продукт жизнен стандарт доходи.competitiveness labour productiveness innovations GDP living standard incomes.Мария Славова – Ночева Иван Петков

BIBLIOGRAPHY

[1] R.A. Fathutdinov, Globalnnaya konkurentnosposobnost, RIA, „Standarty i kachestvo”, M, 2009, s.23
( [1] Р.А. Фатхутдинов, Глобальнная конкурентноспособность, РИА, „Стандарты и качество”, М, 2009, с.23 )

[2] Zaharieva G., Izmervane na natsionalnata konkuretosposobnost „Stopanski svyat“, SA „D.A.Tsenov“ Svishtov, 2007, s. 56-58
( [2] Захариева Г., Измерване на националната конкуретоспособност „Стопански свят“, СА „Д.А.Ценов“ Свищов, 2007, с. 56-58 )

[3] Portar M. E, Konkurentnoto predimstvo na natsiite. „Klasika i Stil” OOD, S., 2004, s.17-19.
( [3] Портър М. Е, Конкурентното предимство на нациите. „Класика и Стил” ООД, С., 2004, с.17-19. )

[4] Gergova N., Rolyata na proizvoditelnostta na truda za razvitieto na transportniya sektor, Mehanika, transport, komunikatsii. Nauchno spisanie tom 16 br. 3/1, 2018 g. s. IV 59
( [4] Гергова Н., Ролята на производителността на труда за развитието на транспортния сектор, Механика, транспорт, комуникации. Научно списание том 16 бр. 3/1, 2018 г. с. IV 59 )

[5] Slavova-Nocheva M. „Konkurentsiya, Konkurentosposobnost, Transporten pazar“ S 2012, s.50-58
( [5] Славова-Ночева М. „Конкуренция, Конкурентоспособност, Транспортен пазар“ С 2012, с.50-58 )

[6] The Globale Competitiveness Report, The World Competitiveness Yearbook

[7] Slavova-Nocheva M. „Konkurentsiya, Konkurentosposobnost, Transporten pazar“ S 2012, s. 129, s. 124-130.
( [7] Славова-Ночева М. „Конкуренция, Конкурентоспособност, Транспортен пазар“ С 2012, с. 129, с. 124-130. )

[8] Inovatsii BG Fondatsiya „Prilozhni izsledvaniya i komunikatsii“, str. 35
( [8] Иновации БГ Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, стр. 35 )

[9] Inovatsii BG Fondatsiya „Prilozhni izsledvaniya i komunikatsii“, str. 57
( [9] Иновации БГ Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, стр. 57 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките