Scientific paper ID 1805 : 2019/3
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ФИРМА “БДЖ– ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ”

Светла Цветкова, Екатерина Савова

Либерализацията на товарния железопътен транспорт доведе до ожесточена конкуренция и високи изисквания на потребителите по отношение на качеството на предлаганата транспортна услуга. Независимо от трудностите, които среща Българската държавна железница “БДЖ – Товарни превози” ООД, тя притежава изключително енергийно и екологично предимство пред останалите видове сухопътен транспорт. В настоящия доклад се поставя акцент върху възможностите на холдинга да бъде по-ефективен, да постигне постоянно стабилно развитие чрез въвеждането на добри управленски практики и подходи и да се сложи край на статуквото. Изследването предполага интегрирането на иновативни финансови инструменти, които ще позволят да се елиминират неефективните процеси от дейността на холдинга. “Бюджет от Нулата” е метод на бюджетиране, при който всички разходи трябва да бъдат балансирани във връзка с очакваните приходи при всеки изследван период. С цел да бъдат постигнати по-добри резултати при елиминиране на неефективните процеси, методът „Бюджет по дейности“ може да бъде използван, така че да се анализират разходите и ефективността на разходите във връзка с услугите, които предлага холдинга. Тези два подхода могат да се приемат като радикална алтернатива на използвания в момента от холдинга исторически анализ на бюджета, освен това те отговарят и на международните стандарти за постоянно подобряване на финансовите показатели и ликвидността на холдинга. В доклада се прилага системния подход и традиционни изследователски методи.


cargo freight sustainable development financial instrumentsтоварни превози устойчиво развитие финансови инструменти.Светла Цветкова Екатерина Савова

BIBLIOGRAPHY

[1] Ananiev, S. 2011,“Expedient Policies for Stable Development of Railway Cargo Freights in Bulgaria”, VTU “Todor Kableshkov” Yearbook, Issue 2, ISSN 1214-362X,

[2] The EU’s Guidelines for the Development of the Trans-European Transport Network,

[3] Ananiev, S. 2009, “Competitiveness of Railway Cargo Operators in the Conditions of a Liberalized Transport Market” Dissertation, UNWE, Sofia, p. 178,

[4] The association’s financial report for 2018,

[5] The Strategy for the Development of Bulgaria’s Transport Infrastructure by 2015,

[6] Ananiev, S. 2018, “Analysis of the European Report for Railway Effectiveness (RPI 2017), for Intensity of Use, Service Quality and Safety”, Scientific Conference with International Participation “Stable Development of Transport Systems” VTU “Todor Kableshkov”, 18-20 June 2018, Science Journal Mechanics, Transport, Communication ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), Volume 16, Issue 3/1, 2018, http://www.mtc-aj.com article № 1637,

[7] Tzvetkova S, Savova E, 2019, “The Necessity to Improve the Competitive Power of “Bulgarian State Railways – Cargo Freights” Ltd., “Journal of Advanced Management Science”, Vol. 7, №2, pp. 77-83, doi: 10.18178/joams.7.2.77-83,

[8] Ananiev ,S., 2009, “Competitiveness of Railway Cargo Operators in the Conditions of a Liberalized Transport Market”, Dissertation Summary, UNWE, p. 33.

 

 

 

This site uses cookies as they are important to its work.

Accept all cookies
Cookies Policy