Научен доклад ID 1799 : 2019/3
ФИНАНСОВОТО СЧЕТОВОДСТВО – БАЗА В ПРОЦЕСА ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ТАКСИ ЗА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС

Десислава Йосифова

В настоящия доклад се прави преглед на основни разграничителни признаци на понятията продуктова такса и екотакса и каква е тяхната същност според съответни критерии. На тази основа се конкретизират фундаментални функции, като инструмент на политиката по администрирането, изчисляването и събирането на тези такси, изпълнявани от счетоводните системи на лицата, които пускат на пазара продукти, причиняващи масоворазпространени отпадъци от ИУМПС.

По своята същност налагането на продуктови такси съответно екотакси е в резултат от въвеждането на принципа за „разширена отговорност на производителя“ (РОП). В ЕС той е регламентиран с комплекс от няколко директиви, които са транспонирани в българското законодателство по отношение на различни МРО.

Принципът за РОП, освен в ЕС е широко застъпен и на световно ниво, в т.ч. в САЩ, Канада, Япония, Австралия, Бразилия, Мексико, Турция и др.

В България са поставени количествени цели за събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на 6 вида МРО, съответно и 6 направления на РОП, като 5 от тях по един или друг начин са свързани с автомобилния сектор.

Съгласно въведената дефиниция в Рамковата Директива за отпадъците „схема за РОП“ означава набор от мерки, предприети от държавите членки (ДЧ), с цел да гарантират, че производителите на продукти носят финансова или финансова и оперативна отговорност за управлението на отпадъците като етап от жизнения цикъл на продукта след превръщането му в отпадък“ [1]. Чрез измененията в последния законодателен пакет за кръгова икономика на ЕС се въвеждат минимални изисквания към тези системи за прилагане на унифицирани подходи, като ДЧ имат 2 годишен преходен период за транспониране на тези правила до 5 юли 2020 г.


екотакси; продуктови такси; излезли от употреба МПСproduct fees; eco-fees; end-of life vehiclesДесислава Йосифова

BIBLIOGRAPHY

[1] Ramkova Direktiva (ES) 2008/98/EO otnosno otpadatsite i Direktiva (ES) 2018/851
( [1] Рамкова Директива (ЕС) 2008/98/ЕО относно отпадъците и Директива (ЕС) 2018/851 )

[2] Zakon za opazvane na okolnata sreda, DV. br. 91/ 2002g. posl. izm. DV. br. 36 /2019 g.
( [2] Закон за опазване на околната среда, ДВ. бр. 91/ 2002г. посл. изм. ДВ. бр. 36 /2019 г. )

[3] Zakon za upravlenie na otpadatsite, DV. br.53 / 2012g. posl. izm. DV. br. 56 /2019 g.
( [3] Закон за управление на отпадъците, ДВ. бр.53 / 2012г. посл. изм. ДВ. бр. 56 /2019 г. )

[4] Naredba za opredelyane na reda i razmera za zaplashtane na produktova taksa za produkti, sled upotrebata na koito se obrazuvat MRO, DV. 53/ 2008g. izm. DV 30 /2016 g.
( [4] Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват МРО, ДВ. 53/ 2008г. изм. ДВ 30 /2016 г. )

[5] Reshenie (ES) 2019/62 na EK ot 19 dekemvri 2018
( [5] Решение (ЕС) 2019/62 на ЕК от 19 декември 2018 )

[6] „Retsiklirani milioni“, v. Kapital, 12 avgust 2016g.
( [6] „Рециклирани милиони“, в. Капитал, 12 август 2016г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките