Научен доклад ID 1793 : 2019/3
ОТНОСНО ПОДХОДИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Николай Георгиев, Виолина Вельова

Разликата между очакванията за намаляването на произшествията по пътищата за последните години и реалната статистика е значителна. Произшествията по пътищата не намаляват според очакванията. В настоящата статия са представени в обобщен изглед влияещите условия и фактори, свързани с околната среда, пътната инфраструктура и водача на превозното средство и свързаността им с оценката на ефективността на безопасността в автомобилния транспорт. Описани са някои от методите и подходите, които биха могли да се използват при цялостния процес по управлението на безопасността и са обобщени начини за подобряването им, така че да се постигне значително намаляване на произшествията. Представени са някои от методите, подпомагащи цялостния процес по управление на безопасността. Разгледани са литературни източници, които позволяват да се опишат различни начини и подходи за подобряване на безопасността на транспортната инфраструктура, в частност пътната такава: чрез подходящи обучения на водачите на превозни средства, одит по пътна безопасност, преглед на настоящото състояние и оценка на въздействието на пътната безопасност както и ефективност на представянето на безопасността. Представени са някои от основните моменти на източници, свързани с управлението на безопасността на пътната инфраструктура и фигури, показващи връзката между ефективността на управлението на безопасността и факторите, и условията влияещи върху възникването на произшествия.


пътна инфраструктура пътна безопасност подходи методиroad infrastructure road safety approaches methodsНиколай Георгиев Виолина Вельова

BIBLIOGRAPHY

[1] Global status report on road safety 2018. Geneva: World Health Organization, 2018. Licence: CC BYNC-SA 3.0 IGO. ISBN 978-92-4-156568-4. 2018.

[2] Georgiev, N., V. Velyova. Otnosno bezopasnostta na dvizhenieto i vliyanieto na trafika i infrastrukturata varhu neya. Nauchno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii” – tom 16, broy 3/3, 2018. ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) art. ID:1664. Fakultetna nauchna konferentsiya na fakultet `Tehnika i stroitelni tehnologii v transporta”. VTU «Todor Kableshkov». Mezhdunarodna nauchna konferentsiya. „Tehnika i stroitelni tehnologii v transporta – 2018”.Velingrad.13-15.09.2018 g. 2018.
( [2] Георгиев, Н., В. Вельова. Oтносно безопасността на движението и влиянието на трафика и инфраструктурата върху нея. Научно списание “Механика Транспорт Комуникации” – том 16, брой 3/3, 2018. ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) art. ID:1664. Факултетна научна конференция на факултет `Техника и строителни технологии в транспорта”. ВТУ «Тодор Каблешков». Международна научна конференция. „Техника и строителни технологии в транспорта – 2018”.Велинград.13-15.09.2018 г. 2018. )

[3] Nikolay Georgiev. Integriran i sistemen podhod kam eksploatatsionnata bezopasnost na zhelezopatniya transport. VTU „Todor Kableshkov”. 2011.
( [3] Николай Георгиев. Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт. ВТУ „Тодор Каблешков”. 2011. )

[4] Georgiev, N., V. Velyova. Vazmozhnosti za podobryavane na bezopasnostta v zhelezopatnite predpriyatiya. Nauchno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii” – tom 16, broy 3 /1, 2018. ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) art. ID:1611. Bansko 2018 g.
( [4] Георгиев, Н., В. Вельова. Възможности за подобряване на безопасността в железопътните предприятия. Научно списание “Механика Транспорт Комуникации” – том 16, брой 3 /1, 2018. ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) art. ID:1611. Банско 2018 г. )

[5] Raykov, R.G., Georgiev, N.D., Stoykov, D.S., Berov, T.D., Stoyanov, I.P. „Tehnicheska eksploatatsiya i bezopasnost v transporta”. Sofiya, 2002 g.
( [5] Райков, Р.Г., Георгиев, Н.Д., Стойков, Д.С., Беров, Т.Д., Стоянов, И.П. „Техническа експлоатация и безопасност в транспорта”. София, 2002 г. )

[6] Velyova, Violina. Disertatsionen trud na tema: „Izsledvane vliyanieto na parametrite na trafika i infrastrukturata varhu transportnata bezopasnost” i avtoreferat kam nego. Nauchen rakovoditel: prof. d-r inzh. Nikolay Georgiev. VTU «TodorKableshkov». Sofiya. 2017.
( [6] Вельова, Виолина. Дисертационен труд на тема: „Изследване влиянието на параметрите на трафика и инфраструктурата върху транспортната безопасност” и автореферат към него. Научен ръководител: проф. д-р инж. Николай Георгиев. ВТУ «ТодорКаблешков». София. 2017. )

[7] Nasoki za upravlenie na bezopasnostta na patnata infrastruktura. Versiya 1.11 Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustroistvoto. http://www.api.bg/files/5313/6838/2610/API-...
( [7] Насоки за управление на безопасността на пътната инфраструктура. Версия 1.11 Министерство на регионалното развитие и благоустроиството. http://www.api.bg/files/5313/6838/2610/API-... )

[8]Statisticheski danni za patnata bezopasnost v Evropeyskiya sayuz http://ec.europa.eu/eurostat/
( [8]Статистически данни за пътната безопасност в Европейския съюз http://ec.europa.eu/eurostat/ )

[9] Road deaths in the European Union – latest data. European Transport Safety Council. https://etsc.eu/euroadsafetydata/.

[10] 2018 road safety statistics: what is behind the figures? Brussels, 4 April 2019. European Commission.2018. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-1...

[11] PIARC. Road Accident Investigation Guidelines for Road Engineers. Team Leader: Josef Mikulík, Deputy Team Leader: Péter Holló, and members: Sabine Degener, Tawandar W.M. Mdawarima, Krzystof Kowalski, Peter M.W.Elsenaar. August 2017.

[12] Towards a European road safety area. Policy Orientations on Road Safety 2011-2020. On the move for safer roads in Europe. European Commission. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/...

[13] Direktiva 2008/96/EO na Evropeyskiya parlament i na saveta ot 19 noemvri 2008 godina otnosno upravlenieto na bezopasnostta na patnite infrastrukturi. 29.11.2008.
( [13] Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 19 ноември 2008 година относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури. 29.11.2008. )

[14] Narachnik za preventsiya po patna bezopasnost za patishta ot vtorostepennata patna mrezha. Za mezhdunarodno obuchenie na oditori i inspektori po patna bezopasnost. Carlo Polidori, Xavier Coci, An Volckaert, Tobias Teichner, Kerstin Lemke, Peter Saleh, Petr Pokorny. Koordinator na proekta: Adewole Adesiyun, FEHRL. European Commission. Pilot4safety.V saotvetstvie s direktiva ES 2008/96/ES. Tsentralen institut na patnite tehnologii natsionalni i evropeyski normi i standarti. Koordinatsiya i prevod na balgarski ezik: n.s. Dafinka Pangarova. yuli 2012.
( [14] Наръчник за превенция по пътна безопасност за пътища от второстепенната пътна мрежа. За международно обучение на одитори и инспектори по пътна безопасност. Carlo Polidori, Xavier Coci, An Volckaert, Tobias Teichner, Kerstin Lemke, Peter Saleh, Petr Pokorny. Координатор на проекта: Adewole Adesiyun, FEHRL. European Commission. Pilot4safety.В съответствие с директива ЕС 2008/96/ЕС. Централен институт на пътните технологии национални и европейски норми и стандарти. Координация и превод на български език: н.с. Дафинка Пангарова. юли 2012. )

[15] Highway Safety Manual. AASHTO. http://www.highwaysafetymanual.org/Pages/su...

[16] Sheshtokas V.V. i dr. Konfliktnyye situatsii i bezopasnost dvizheniya v gorodah, m., Transport, 1987 g.
( [16] Шештокас В.В. и др. Конфликтные ситуации и безопасность движения в городах, м., Транспорт, 1987 г. )

[17] Faynar, M., Generalen plan za organizatsiya na dvizhenieto na teritoriyata na Stolichna obshtina, doklad etap 1 – analiz, Stolichna obshtina, noemvri 2009.
( [17] Файнър, М., Генерален план за организация на движението на територията на Столична община, доклад етап 1 – анализ, Столична община, ноември 2009. )

[18] Hodge G.A. and Richardson A.J., The Role of accident exposure in transport system safety Evaluations II: Group Exposure and Induced Exposure, Journal of Advanced Transportation 19, 1985, 201-213 pp.

[19] Maher M.J. and L.J. Mountain, The Identification of accident Black spots: a comparison of current methods, acid. Analisys and Prev. Val 20, № 3. 1988.

[20] Garber,N.J., H.A. Lester. Traffic &Highway Engineering. Fourth Edition. Virginia. USA. 2009

[21] Dimitrova E., P. Atanasov, Dynamic fault tree computation of parameters – part I, and Dynamic fault tree. computation of parameters – part II IX International Triennial Conference “Heavy Machinery HM 2017”, Zlatibor, Serbia, June 28 – July 1 2017, Proceedings, ISBN 978-86-82631-89-7, pp. B109-B114 and pp. B115-B122

[22] Dimitrova E., P. Atanasov, Methods for quantitative analysis of dynamic fault trees, IХ International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies “BulTrans-2017”, Sozopol, Bulgaria, 11-13.09.2017, Proceedings, ISSN 1313-955X, pp. 101-103

[23] Vaysilova, E., Development of Management Decisions in the Conditions of Economic Risk, The 23th International Scientific Conference “Crisis Situations Solution in the Specific Environment”, 23th and 24th May 2018, Zilina, Slovakia, 2018

[24] Vaysilova E., Assessment and Management of Enterprise Liquidity in Conditions of Crisis. The Twenty International Scientific Conference Crises Situations Solution in the Specific Environment, Zilina, Slovakia, E.U., 20–21 May 2015.

[25] Vaysilova, E., Integrated report - a new challenge for the undertakings in the transport sector of Republic of Bulgaria, Second International Conference “Transport for Today`s Society”, 17-19 May 2018, Republic Macedonia. 2018

[26] Karagyozov, K, M. Todorova, Z. Trendafilov, T. Berov, A. Borisov, P. Stoyanova, V. Velyova. Proekt: “Dinamichno adaptivno upravlenie i regulirane na trafika v grada i proektirane na logistichni mrezhi ustoychivi na stohastichni vazdeystviya”. VTU „Todor Kableshkov“. 2017.
( [26] Карагьозов, К, М. Тодорова, З. Трендафилов, Т. Беров, А. Борисов, П. Стоянова, В. Вельова. Проект: “Динамично адаптивно управление и регулиране на трафика в града и проектиране на логистични мрежи устойчиви на стохастични въздействия”. ВТУ „Тодор Каблешков“. 2017. )

[27] Ross O. Phillips, Tor-Olav Nævestad, Guri Natalie Jordbakke.Increasing the implementation of traffic safety management systems by organisations.Instistute of Transport Economics Norwegian Centre for Transport research. ISSN 0808-1190 Paper ISSN 2535-5104 Electronic ISBN 978-82-480-2186-5 Paper ISBN 978-82-480-2185-8 Electronic. Oslo, October 2018. https://www.toi.no/getfile?mmfileid=49171

[28] Fernández-Muñiz, B., Montes-Peón, J. M. & Vázquez-Ordás, C. J. (2009). Relation between occupational safety management and firm performance. Safety Science, 47(7), 980-991

[29] ISO 39001:2012 (BDS ISO 39001:2014) Sistemi za upravlenie na bezopasnostta na dvizhenieto po patishtata ISO 39001. Razrabotvane i vnedryavane na sistemi za upravlenie https://www.consejo.bg/iso-39001_11_173
( [29] ISO 39001:2012 (БДС ISO 39001:2014) Системи за управление на безопасността на движението по пътищата ISO 39001. Разработване и внедряване на системи за управление https://www.consejo.bg/iso-39001_11_173 ... )

[30] ISO 39001 Sistema za upravlenie na patnata bezopasnost. ISO 39001 Patna bezopasnost. Lloyd`s Register. http://www.lrqa.bg/standards-and-schemes/is...
( [30] ISO 39001 Система за управление на пътната безопасност. ISO 39001 Пътна безопасност. Lloyd`s Register. http://www.lrqa.bg/standards-and-schemes/is... )

[31] Rasmussen, J. 1997. Risk management in a dynamic society: a modelling problem. Safety Science, 27(2/3), 183-213.1997.

[32] Todorova M., A. Dzhaleva-Chonkova, Karagyozov K., KNOW-IN Project. Outcomes in Support of Training Road Transport Managers, ELSEVIER, Transportation Research Procedia, Volume 14, 2016, Pages 1492–1499, ISSN: 2352-1465 (16)30114-4 DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.113

[33] Road Safety Methodology and Analysis By the Eurosain Team (European Road Safety Institute www. eurosain. org, a division of Riskope International. www.riskope.com. EuRoSaIN.2009. Oboni Riskope Associates Inc. https://www.slideshare.net/Foboni/road-safe...

[34] BDS ISO 39001:2014 Sistemi za upravlenie na bezopasnostta na dvizhenieto po patishtata. Iziskvaniya s ukazaniya za prilagane (Road traffic safety (RTS) management systems - ments with guidance for use). Balgarski institut za standartizatsiya.
( [34] БДС ISO 39001:2014 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане (Road traffic safety (RTS) management systems - ments with guidance for use). Български институт за стандартизация. )

[35] Srednosrochna programa „Upravlenie bezopasnostta na patnata infrastruktura”. «Direktsiya „Politika v patnata infrastruktura” pri Ministerstvo na transporta».Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata. Balgariya. https://www.mtitc.government.bg/upload/docs...
( [35] Средносрочна програма „Управление безопасността на пътната инфраструктура”. «Дирекция „Политика в пътната инфраструктура” при Министерство на транспорта».Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. България. https://www.mtitc.government.bg/upload/docs... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките