Научен доклад ID 1790 : 2019/3
ОЩЕ НЕЩО ЗА НАДЕЖДНОСТТА

Николай Петров, Иванка Пенчева, Стефка Велкова

В доклада се изследват някои философски проблеми на техни-ческата надеждност в съвременното информационно общество. Поддържа се стано-вището, че информационното общество се намира в колкото неприятна, толкова и неизбежна криза по отношение на надеждността на техническите и транспорт-ни изделия и системи. Независимо дали ни харесва или не, ще трябва да се примирим, живеем и работим с тази мисъл, както и с категориите и понятията на този про-блем. За да стане това обаче, за да бъде техническо-надеждностната криза винаги под контрол (примера с атомната централа във Фокушима - Япония) и за да не се разрасне до мащабите на световна катастрофа се изискват много условия и на първо място – елиминирането на няколко дълбоко вкоренени обществено - технически илю-зии. Например, не винаги надеждността има отношение към безопасността и много често високата сигурност, съжителства с умерената надеждност. Надеждността изразява това, което може да се нарече поведение на типични изделия при типични обстоятелства. В термините на дестабилизиращите външни фактори проблемите на надеждността отделят основно внимание на номиналните стойности, пробле-мите на устойчивостта – на повишените (понижени) стойности, а пробле-мите на издръжливостта са свързани с граничните стойности на параметрите на изделията.

Подобно разграничение не е самоцел. То определя различните пътища, чрез кои-то е най-подходящо да се движим към набелязаните цели. Осъзнаването на тези различия, показва не само предполагаемата компетентност, но и това, което може да се нарече култура на управлението на науката и промишлеността в най-широкия смисъл на тази дума.


Техническа надеждност информационно общество надежд-ностна криза обществено-технически илюзииtechnical reliability; information society; reliability crisis; society – technical illusions.Николай Петров Иванка Пенчева Стефка Велкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Popchev, Iv. Decentralized Systems. Publishing House of the Bulgarian Academy of Scie-nce. Monograph, Sofia, 1989.

[2] Popchev, I., R. Tsoneva. Two-layer control of interconnected systems with time delays and a condition for asymptotic stability of the ove-rall system. - Proceedings of XI-th European Meeting on Cybernetics and Systems Research, 21-24 April 1992, Vienna, vol. l (editor Robert Trappl), World Scientific Publishing Co., 1992, 229-236, ISBN: 981-02-1991.

[3] Gindev, E. Osnovi na prilozhnata nadezhdnost. Akad. izd. ,,Marin Dri-nov”, BAN, Sofiya, 2000.
( [3] Гиндев, Е. Основи на приложната надеждност. Акад. изд. ,,Марин Дри-нов”, БАН, София, 2000. )

[4] Gindev, E. Nadezhdnost na slozhnite sistemi. Institut po spetsial-na optika i elektronika. Sofiya, 1976, s. 105-120.
( [4] Гиндев, Е. Надеждност на сложните системи. Институт по специал-на оптика и електроника. София, 1976, с. 105-120. )

[5] Dimitrov Zh.H. Nadezhdnost na zhelezopatnata tehnika. VMEI, Sofiya, 1988.
( [5] Димитров Ж.Х. Надеждност на железопътната техника. ВМЕИ, София, 1988. )

[6] Hristov, Hr.A. Osiguritelna tehnika i sistemi. VTU,,Todor Kablesh-kov“, Sofiya, 1980, 240 s.
( [6] Христов, Хр.А. Осигурителна техника и системи. ВТУ,,Тодор Каблеш-ков“, София, 1980, 240 с. )

[7] Woo, G. Calculating Catastrophe. USA, N.Y., 2011.

[8] Petrov, N.Iv. Probability, Independence, Information Society. Monogra-ph. ,,Astra”, Lodz, Poland, 2012.

[9] Petrov, N.Iv. Eksploatatsionna nadezhdnost. Monografiya i uchebnik za VUZ, Uni-versitet ,,Prof. d-r Asen Zlatarov”, 2003, 198 s.
( [9] Петров, Н.Ив. Експлоатационна надеждност. Монография и учебник за ВУЗ, Уни-верситет ,,Проф. д-р Асен Златаров”, 2003, 198 с. )

[10] Petrov N., L. Anestieva, Ul. Petrov, St. Edrev. Study on the Determination of the TR for Toothed Gear Mechanisms of Marine and Aviation Communicatioms Systems. IJSER, 10-685-B, Hazelhu-rst,Houston,TX77043-USA, vol. 9, Issue 4, July 2018, ISSN 2229-5518, pp. 224-227, I.F.=4,200.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките