Научен доклад ID 1774 : 2019/3
УСТОЙЧИВАТА ВРЪЗКА ”ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА - БИЗНЕС” - КЛЮЧ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ ”ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

Даниела Тодорова

В статията се акцентира на възможностите за развитие на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” в настоящата икономическа среда и влиянието на връзката му с бизнеса върху качеството на обучение и неговата конкурентоспособност.

Заобикалящата ни икономическа среда и състоянието на трудовия пазар изискват непрекъснато усъвършенстване и повишаване на квалификацията на хората, както и придобиване на нови знания и умения.

В условията на децентрализиране на висшето образование и автономия на висшите училища от съществено значение е определянето на потребността и спецификата на образователния продукт. Важен елемент в образованието е процеса на активно взаимодействие на неговите субекти.

Изследването, анализирането и отчитането на предпочитанията на отделните субекти, равнището на тяхната удовлетвореност оказва пряко влияние върху имиджа и репутацията на висшето училище, както и на равнището на конкурентоспособност на пазара на образователни услуги.

ВТУ „Тодор Каблешков“ е авторитетно и динамично развиващо се висше училище с модерно обзаведена учебна база, с висококвалифицирани преподаватели, с амбициозни и мотивирани студенти, обучаващи се както в традиционно търсени, така и в новосъздадени специалности, съобразени с променящите се нужди на динамично развиващата се национална и световна индустрия.

Постигнатите резултати от работата показват усилията на академичната общност в отстояването на високи стандарти в преподавателската и научно- изследователската работа. Университетът се развива в посока все по-активно сътрудничество с бизнеса и новаторски подход към обучението на студентите, с цел по-успешната им професионална реализация. Това е от изключително важно значение за устойчивост и конкурентоспособност на образователната институция както на вътрешния, така и на европейския, и на световните пазари.


образование качество транспорт стратегия за развитиеeducation quality transport development strategyДаниела Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Godishen doklad na rektora na VTU „Todor Kableshkov”, 2018 g., www.vtu.bg
( [1] Годишен доклад на ректора на ВТУ „Тодор Каблешков”, 2018 г., www.vtu.bg )

[2] Gergova N., Benchmarking - instrument za otsenka i analiz na kachestvoto na vissheto obrazovanie v Balgariya, ISBN 978–954–12–0258-6, 2019g.
( [2] Гергова Н., Бенчмаркинг - инструмент за оценка и анализ на качеството на висшето образование в България, ISBN 978–954–12–0258-6, 2019г. )

[3] Daniela Todorova, Petar Kolev, Nina Gergova, Internatsionalizatsiya na vissheto obrazovanie – razvitie chrez universitetsko satrudnichestvo na obuchenieto na badeshti kadri za transportnata sistema, sp. Mehanika Transport Komunikatsii, br. 3/1, 2018, str. 01-07, ISSN 1312-3823/print, ISSN 2367-6620/online
( [3] Даниела Тодорова, Петър Колев, Нина Гергова, Интернационализация на висшето образование – развитие чрез университетско сътрудничество на обучението на бъдещи кадри за транспортната система, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, стр. 01-07, ISSN 1312-3823/print, ISSN 2367-6620/online )

[4] Strategiya za razvitie na vissheto obrazovanie v Republika Balgariya za perioda 2014-2020g., https://www.mon.bg/
( [4] Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020г., https://www.mon.bg/ )

[5] Kolev P., Todorova D., Visshe transportno uchilishte „Todor Kableshkov” – moderno obrazovanie i profesionalizam, Nauchno metodichesko spisanie ”Profesionalno obrazovanie”, izd. ”Az Buki”, MON, Sofiya, kn. 5, 2012, ISSN 1314-555H, str. 404-412
( [5] Колев П., Тодорова Д., Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” – модерно образование и професионализъм, Научно методическо списание ”Професионално образование”, изд. ”Аз Буки”, МОН, София, кн. 5, 2012, ISSN 1314-555Х, стр. 404-412 )

[6] Kolev P., Todorova D., Gergova N., E-Learning and the Liaison with the Business – Todor Kableshkov University of Transport Goals, MEST (Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 2, 2014, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171, стр. 95-101, The MEST Journal is indexed in Google Scholar and registered in DOI system by CrossRef with DOI 10.12709/issn.2334-7058.

[7] Ministerstvo na obrazovanieto i naukata, Reytingova sistema 2019g., http://rsvu.mon.bg
( [7] Министерство на образованието и науката, Рейтингова система 2019г., http://rsvu.mon.bg )

[8] Natsionalna agentsiya za otsenyavane i akreditatsiya, https://www.neaa.government.bg/
( [8] Национална агенция за оценяване и акредитация, https://www.neaa.government.bg/ )

[9] Natsionalen statisticheski institut, www.nsi.bg
( [9] Национален статистически институт, www.nsi.bg )

[10] Daniela Todorova, Nina Gergova, Marya Hristova, Vojtech Kollar, Stanislav Filip, Lubica Filipova, Monography - Benchmarking Model – Intelligent Portfolio For Quality Measurement And Management Of Education At Bulgarian And Slovakia Higher Schools, ISBN 978-954-12-0260-9, 2019, Sofia, Bulgaria, Bratislava, Slovakia

[11] Todorova D., Kolev P., Gergova N., Kachestvo obucheniya i konkurentosposobnost Vysshego transportnogo uchilishta im. Todora Kableshkova na rynke obrazovatelnyh uslug, X Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, „Pravovyye i upravlencheskie problemy deyatelnosti gosudarstva i hozyaystvuyushtih subektov: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt” 19-22 aprel 2015g., Domodedovo, BBN 978-5-4253-0802, Moskva, Integratsiya 2015 UDK 338.24 (082), str. 16, 2015
( [11] Todorova D., Kolev P., Gergova N., Качество обучения и конкурентоспособность Высшего транспортного училища им. Тодора Каблешкова на рынке образовательных услуг, X Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2015г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2015 УДК 338.24 (082), стр. 16, 2015 )

[12] Veselinov Yotsov, Ivo; Lutzkanova, Siyana. Some Features of the Investment Process and International Investment Projects in the Conditions of Bulgarian Economy and Politics, Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 2 (2016 9) 325-341, ISSN 2313-6014, pp. 325-341avalable at http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/20105

[13] Yotsov, I. Usloviya za razvitie na ikonomicheskite koridori v Evraziya: myasto i rolya na republika Balgariya pri realiziraneto na kontseptsiyata za izgrazhdane na ikonomicheski koridori // Varna: E-Litera Soft, 2018
( [13] Йоцов, И. Условия за развитие на икономическите коридори в Евразия: място и роля на република България при реализирането на концепцията за изграждане на икономически коридори // Варна: Е-Литера Софт, 2018 )

[14] Boyan Mednikarov, Siyana Lutzkanova, Ivo Yotsov. Overview on some political aspects for Bulgaria in the context of the new Eurasian economic corridors, Global perespectives in MET: Towards Sustainable, Green and Integrated Maritime Transport, Nikola Vaptsarov Naval Academy, 2017/10, ISBN 978-954-8991-95-7, pp. 426-438

[15] Vasilev D., Predizvikatelstvata pri izgrazhdaneto na integrirana sistema za upravlenie na protsesite vav Visshe transportno uchilishte „Todor Kableshkov”, XXI Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport 2013”, sp. Mehanika, transport, komunikatsii, t. 11, broy 3, chast 2, 2013g., ISSN 1312-3823, s. IV-1 – 6.
( [15] Василев Д., Предизвикателствата при изграждането на интегрирана система за управление на процесите във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, XXI Международна научна конференция „Транспорт 2013”, сп. Механика, транспорт, комуникации, т. 11, брой 3, част 2, 2013г., ISSN 1312-3823, с. IV-1 – 6. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките