Научен доклад ID 1739 : 2018/3
ОСОБЕНОСТИ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА НА СИСТЕМИТЕ SCADA И NMS В ЖП ИНФРАСТРУКТУРА

Цветелина Симеонова

Технологичното обновяване се налага в жп инфраструктура, поради изискванията за по-висока ефективност при експлоатацията. Това се отнася както за преносната среда и съответните преносни системи, така и за оборудването осигуряващо събирането, обработката и разпределението на информацията, а също и за изпълнителните устройства. Използването на съвременни информационни и комуникационни технологии (ИКТ) оказва стимулиращо влияние на развитието на свързаните подсистеми, като системите за сигнализация и управление на движението на влаковете и системата за управление на енергийните обекти на железопътната инфраструктура (SCADA), включващи модерни информационни системи за управление и контрол.

В работата са разгледани и са обобщени функциите на системите SCADA и NMS (единна система за управление на телекомуникационната мрежа) в условията на съвместна работа в жп инфраструктура, като въз основа на приети допускания (относно техните съществени комуникационни функции) е направена примерна схема (от гледна точка на надеждност) на система SCADA (с отчитане на NMS) с цел да бъде изследвана качествено чрез дърво на отказите. Вижда се, че по-детайлно влиянието на комуникационното ниво върху надеждността на системата SCADA може да бъде определено и количествено при конкретни надеждностни параметри на компонентите (вкл. тяхното резервиране), с отчитане и на начина на управление от NMS.


SCADA NMS жп инфраструктура дърво на отказите.SCADA NMS railway infrastructure fault tree.Цветелина Симеонова

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrova E., Analiz na vazmozhnostite za integrirane na videonablyudenie kam sistemite za distantsionen monitoring i kontrol, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport-2017”, “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 15, broy 3/3, 2017.
( [1] Димитрова Е., Анализ на възможностите за интегриране на видеонаблюдение към системите за дистанционен мониторинг и контрол, Международна научна конференция „Транспорт-2017”, “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 15, брой 3/3, 2017. )

[2] Dimitrova E., V. Dimitrov, Contemporary Trends for Increasing the Reliability of the SCADA systems Communication Level, 51st International Scientific Conference ICEST 2016, Ohrid, Macedonia, June 28 - 30 2016, ISBN 978‐9989‐786‐78‐5, pp. 115-118

[3] Dimitrova E., Models of objects of control in SCADA – System for Monitoring and Operational Dispatching on Metropolitan-Sofia, Journal „Information Technologies and Control“, ISSN 1312-2622, DOI:10.2475/itc-2013-0013, No 3/2013, pp. 30-35

[4] Dimitrova E., V. Dimitrov, Realization of a Simulation model of SCADA – a System for monitoring and Control of Metropolitan-Sofia, Journal „Information Technologies and Control“, ISSN 1312-2622, Year XI, No. 4, 2013, рр. 25 – 33

[5] Dimitrova E., Sistema za distantsionno upravlenie na vlakovoto dvizhenie, VIII nauchna konferentsiya ”EF 2016”, Varna, 12-15.09.2016, Godishnik na TU – Sofiya, ISSN 1311-0829, t. 67, kn. 1, 2017, str. 407-412
( [5] Димитровa E., Система за дистанционно управление на влаковото движение, VIII научна конференция ”ЕФ 2016”, Варна, 12-15.09.2016, Годишник на ТУ – София, ISSN 1311-0829, т. 67, кн. 1, 2017, стр. 407-412 )

[6] Dimitrova E., Arhitektura na softuera na sistema za distantsionno upravlenie na vlakovoto dvizhenie, VIII nauchna konferentsiya ”EF 2016”, Varna, 12-15.09.2016, Godishnik na TU – Sofiya, ISSN 1311-0829, t. 67, kn. 1, 2017, str. 413-418
( [6] Димитровa E., Архитектура на софтуера на система за дистанционно управление на влаковото движение, VIII научна конференция ”ЕФ 2016”, Варна, 12-15.09.2016, Годишник на ТУ – София, ISSN 1311-0829, т. 67, кн. 1, 2017, стр. 413-418 )

[7] Dimitrova E., V. Dimitrov, Sistemi za distantsionen monitoring i upravlenie na obekti v zhelezopatniya transport, International Conference „Automatics and Informatics 2016“, 4-6.H.2016, Sofia, ISBN 1313-1850, pp.45-48
( [7] Димитрова Е., В. Димитров, Системи за дистанционен мониторинг и управление на обекти в железопътния транспорт, International Conference „Automatics and Informatics 2016“, 4-6.Х.2016, Sofia, ISBN 1313-1850, pp.45-48 )

[8] Tehnicheski iziskvaniya kam elementite na zhelezopatnata infrastruktura V02, DP ”NKZhI”, m. noemvri 2015 g.
( [8] Технически изисквания към елементите на железопътната инфраструктура V02, ДП ”НКЖИ”, м. ноември 2015 г. )

[9] Hristov H., V. Trifonov, Nadezhdnost i sigurnost na komunikatsiite. Novi znaniya, Sofiya, 2005.
( [9] Христов Х., В. Трифонов, Надеждност и сигурност на комуникациите. Нови знания, София, 2005. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките