Научен доклад ID 1728 : 2018/3
РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГЕТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В КОРАБНИТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН МНОГОФАКТОРЕН ПОДХОД

Гинка Иванова, Валентин Гюров, Румен Киров

При експлоатацията на корабите, морските организации въвеждат правила и стандарти, най-често създадени на базата на критерии, които са в недоста-тъчна степен научно обосновани. Навлизането на иновативните технологии с разширено използване на електронизация и компютъризация в корабните електроенергийни системи (КЕЕС), създава предпоставки за влошаване на показателите за качество на електри-ческата енергия (ПКЕЕ), електромагнитната съвместимост (ЕМС) и електроенергий-ната ефективност (ЕЕЕФ). Това налага формулиране на съвременни постановки, концеп-ции и подходи, с цел рационализиране и оптимизиране на различните енергетични процеси в КЕЕС. Прилагането на комплексен експертен подход се изразява в схващането, че освен създаване на високоефективни и практично приложими нормативни изисквания, е необходимо морските организации да осъществяват своята дейност чрез реализиране на прогресивни проектни решения с използване на високи нива на автоматизация и компю-търизация на инженерния труд.


Корабни електроенергийни системи Енергийна ефективност Режими и оптимизация в корабни електроенергийни системи.Ship Power Systems Energy Efficiency Modes and Optimization in Ships Electrical Systems.Гинка Иванова Валентин Гюров Румен Киров

BIBLIOGRAPHY

[1] Maslarov, G., Elektroenergetika i elektroobzavezhdane na koraba. Kniga vtora: Osnovi na korabnite elektroobzavezhdaniya.Varna, IK ”Steno”, 2011
( [1] Масларов, Г., Електроенергетика и електрообзавеждане на кораба. Книга втора: Основи на корабните електрообзавеждания.Варна, ИК ”Стено”, 2011 )

[2] Maslarov, G., Elektroenergetika i elektroobzavezhdane na koraba. Kniga parva : Avtomatizirani korabni elektrotsentrali, IK ”Steno” Varna, 2008
( [2] Масларов, Г., Електроенергетика и електрообзавеждане на кораба. Книга първа : Автоматизирани корабни електроцентрали, ИК ”Стено” Варна, 2008 )

[3] Butler K.L., Ehsani M., Flexible Ship Electric Power System Design, Naval Research Grant, 2002

[4] Beides H. M., Heydt G. T., Power System Harmonics Estimation, Monitoring, Electric Machines Power Systems., vol. 20, P. 93–102, 1992

[5] Castellan, S., R. Menis, and G. Sulligoi, EMTDC-Based Simulation of Harmonic Pollution in All-electric cruise liner: Analytical Approach and Experimental Validation, Electrical Engineering Research Report, No. 20, Dec. 2005

[6] Collombet C., Lupin J.M., Schonek J., Harmonic Disturbances in Networks

[7] Kuznetsov, V. , A. Grigoriev, V. Danimok, Snizhenie nesimetrii i nesinuso-idalnosti naprezhenii v elektricheskih setyah , Kiev, Naukova Dumka, 1992
( [7] Кузнецов, В. , А. Григориев, В. Данимок, Снижение несиметрии и несинусо-идальности напрежении в электрических сетях , Киев, Наукова Думка, 1992 )

[8] Adnanes A.K., Energy Efficiency in Marine Vessels, ABB 2012

[9] Mindykowski, J., Assessment of Electric Power Quality in Ships fitted with Converter Sub-systems.ISBN 83-88621-07-6, 2004

[10] Akagi, H., E. Watanabe, M. Aredes, Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning, IEEE Press, 2007, ISBN 978-0-470-10761-4

[11] Al-Tallaq, K., E. Feilat, A New Power Definition in Harmonic Distorted Power Systems, C4-102, Cigre, Paris, 2004

[12] Lloyd’s Register, Procedure for Calculation and Verification of the Energy Efficiency Design Index (EEDI), No38, 2013

[13] Lloyd’s Register, Guidelines for Determination of the Energy Efficiency Design Index, 2013

[14] Lloyd’s Register, Guidelines on Survey and Certification of the Energy Efficiency De-sign Index (EEDI)” IMO Resolution MEPC 214(63), 2012

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките