Научен доклад ID 1675 : 2018/3
МОДЕЛИРАНЕ И СРАВНИТЕЛЕН ЯКОСТЕН АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВИ РЕСОРИ ЗА ДВУОСНИ ТОВАРНИ ВАГОНИ

Добринка Атмаджова, Васко Николов

В доклада е извършено моделиране и сравнителен якостен анализ на натоварванията, действащи върху конструкции листови ресори, използвани при двуосните товарни вагони. Представени са и са разгледани различни конструкции листови ресори, използвани при двуосни вагони и стандартите, на които те трябва да отговарят. Описани са натоварванията и якостните характеристики на различни видове ресорни елементи във вагоностроенето. Посочени са програми, с които може да се извършва анализ на подобни конструкции. Представен е пример за извършване на якостен анализ на конструкции листови ресори за двуосни вагони с помощта на програмния продукт MITCALC. Изброени са възможностите на продукта и параметрите, които пресмята. Дадено е описание на метода на крайните елементи като инструмент за извършване на якостен анализ на подобни конструкции. Извършено е моделиране и анализ на конструкцията по метода на крайните елементи с помощта на програмния продукт ANSYS. Посочени са параметрите, които програмата пресмята, като са подкрепени с графично изображение на всеки от тях. Извършен е сравнителен анализ на конструкции листови ресори за двуосни вагони по двата метода. Посочени са предимствата и недостатъците при използването на двата метода. В заключение са дадени препоръки за използването на всеки един от методите в инженерната практика.


вагони ресорно окачване листови ресори якостен анализ безопасност на движението метод на крайните елементи.wagons spring suspension leaf springs strength analysis traffic safety finite element method (FEM).Добринка Атмаджова Васко Николов

BIBLIOGRAPHY

[1] Stoilov, V. Slavchev S., Vagoni, Tehnika, Sofiya, TU Sofiya, 2014
( [1] Стоилов, В. Славчев С., Вагони, Техника, София, ТУ София, 2014 )

[2] Ruzhekov T., Penchev Tsv., Dimitrov E. Teoriya i konstruirane na zhelezopatna tehnika. VTU, S. 2007
( [2] Ружеков Т., Пенчев Цв., Димитров Е. Теория и конструиране на железопътна техника. ВТУ, С. 2007 )

[3] Petrovic, D., Bizic, M.: Improvement of suspension system of Fbd wagons for coal transportation, Engineering Failure Analysis, 25, pp. 89–96, 2012. iSSN: 1350-6307

[4] BDS EN 14200:2004 Zhelezopatna tehnika. Elementi na okachvaneto. Listovi pruzhini ot stomana. 2004, http://www.bds-bg.org/bg/bg/standard
( [4] БДС EN 14200:2004 Железопътна техника. Елементи на окачването. Листови пружини от стомана. 2004, http://www.bds-bg.org/bg/bg/standard )

[5] UIC 517 2006-04, Wagons-Suspension gear–Standardisation. https://www.beuth.de/en/technical-rule, 2006

[6] Kolarov I. Osnovi na konstruiraneto. Uchebnik v elektronen format.., VTU ”T. Kaobleshkov”, 2016g.
( [6] Коларов И. Основи на конструирането. Учебник в електронен формат.., ВТУ ”Т. Каоблешков”, 2016г. )

[7] Kolarov I. i Shtarkalev I., Rakovodstvo za kursovo proektirane po mashinni elementi, VTU ”Todor Kableshkov”, 2014g.
( [7] Коларов И. и Щъркалев И., Ръководство за курсово проектиране по машинни елементи, ВТУ ”Тодор Каблешков”, 2014г. )

[8] Vasilev D., Trepteniya v nelineyni mehanichni sistemi s prilozhenie v transportnata tehnika,, Godishnik na VTU „T. Kableshkov”, Sofiya, 2015, ISSN 1314-362X, 118 str., 2015g.
( [8] Василев Д., Трептения в нелинейни механични системи с приложение в транспортната техника,, Годишник на ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2015, ISSN 1314-362X, 118 стр., 2015г. )

[9] http://www.tribology-abc.com/calculators/t1...

[10] Stoychev G, Metod na kraynite elementi. Yakosten i deformatsionen analiz. TU, S, 2000.
( [10] Стойчев Г, Метод на крайните елементи. Якостен и деформационен анализ. ТУ, С, 2000. )

[11] Nedev V., Yakostno – deformatsionen analiz (Izbrani vaprosi). Godishnik na VTU “T. Kableshkov”, № 5, Sofiya, 2014, VTU “T. Kableshkov”, 2014g.
( [11] Недев В., Якостно – деформационен анализ (Избрани въпроси). Годишник на ВТУ “Т. Каблешков”, № 5, София, 2014, ВТУ “Т. Каблешков”, 2014г. )

[12] Kolev P. Dinamichen analiz i modelirane na slozhni mehanichni sistemi. , Uchebnik zapiski v elektronen format. VTU „T. Kableshkov”, 2015g.
( [12] Колев П. Динамичен анализ и моделиране на сложни механични системи. , Учебник записки в електронен формат. ВТУ „Т. Каблешков”, 2015г. )

[13] Basov K. A. ANSYS v primerah i zadachah.— M.: Kompyuter Press, 2002
( [13] Басов К. А. ANSYS в примерах и задачах.— М.: Компьютер Пресс, 2002 )

[14] ShALUMOV A.S., VAChENKO A.S., FADEEV O.A., BAGAEV D.V. Vvedenie v ANSYS: prochnostnoy i teplovoy analiz: Uchebnoe posobie. – Kovrov: KGTA, 2002
( [14] ШАЛУМОВ А.С., ВАЧЕНКО А.С., ФАДЕЕВ О.А., БАГАЕВ Д.В. Введение в ANSYS: прочностной и тепловой анализ: Учебное пособие. – Ковров: КГТА, 2002 )

[15] ANSYS Online Manuals. Release 5.5. User Programmable Features. 1999.

[16] MSC.Nastran 2004 Design Sensitivity and Optimization User’s Guide, MSC.Software GmbH Munich, Germany, 2004

[17] MSC/NASTRAN for Windows ( http://sual.narod.ru/NASTRAN/).

[18] Asenov E., K. Izov Kompyutarno integrirano proizvodstvo s Unigraphics NX, TU Sofiya, 2001
( [18] Асенов Е., К. Изов Компютърно интегрирано производство с Unigraphics NX, ТУ София, 2001 )

[19] Sham Tickoo CATIA V5R19 for Designers CADCIM Technologies, USA, 2009

[20] Hadzhiyski V. M., St. V., Stefanov, Kompyutaren inzheneren analiz na mashinni elementi s COSMOSWorks UHT-Plovdiv, 2008
( [20] Хаджийски В. М., Ст. В., Стефанов, Компютърен инженерен анализ на машинни елементи с COSMOSWorks УХТ-Пловдив, 2008 )

[21] Dubitskiy S. D. ELCUT 5.1— platforma razrabotki prilozheniy analiza poley. // Dyakonov V. SIMULINK 4. Spetsialnyy spravochnik. – SPb.: Piter, 2002
( [21] Дубицкий С. Д. ELCUT 5.1— платформа разработки приложений анализа полей. // Дьяконов В. SIMULINK 4. Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2002 )

[22] Dashtenko A. F., V. H. Kirillov, L. V. Kolomiets, V. F. Orobey MATLAB V INZhENERNYH I NAUChNYH RASChETAH Odessa «Astroprint» 2003
( [22] Дащенко А. Ф., В. Х. Кириллов, Л. В. Коломиец, В. Ф. Оробей MATLAB В ИНЖЕНЕРНЫХ И НАУЧНЫХ РАСЧЕТАХ Одесса «Астропринт» 2003 )

[23] Yordanov Y. T. Prilozhenie na MatLab v inzhenernite izsledvaniya – Chast I i II. Ruse. „Rusenski Universitet”. 2004.
( [23] Йорданов Й. Т. Приложение на MatLab в инженерните изследвания – Част I и II. Русе. „Русенски Университет”. 2004. )

[24] Potemkin V. G. Sistema inzhenernyh i nauchnyh raschetov MATLAB 5.x. V 2-h tomah.— M.: Dialog-MIFI, 1999
( [24] Потемкин В. Г. Система инженерных и научных расчетов MATLAB 5.x. В 2-х томах.— М.: Диалог-МИФИ, 1999 )

[25] Konstantinov M. and P. Petkov. Robust systems control: analysis and synthesis with MATLAB CD ROM. ABC Technics–Sofia, 2002

[26] Partial Differential Equation Toolbox User’s Guide.— The MathWorks, Inc., 1997.

[27] FEMLAB ( http://www.matlab.ru/femlab/default.asp).

[28] Optimization Toolbox User’s Guide.— The MathWorks, Inc., 1997.

[29] MITCALC Mechanical, Industrial and Technical Calculations, http://www.mitcalc.com/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките