Научен доклад ID 1653 : 2018/3
ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ В ТРАНСПОРТА

Емил Железов, Гергана Кирилова, Калина Балева

В доклада са представени концептуалната основа, функционалните възможности и начина на работа с изградена платформа за управление и съхранение на статистическа информация в транспорта.

За разработването е използван софтуерен продукт WordPress, който дава функционалната възможност за създаване, съхранение и използване на база от данни за транспорта. Важните предимства, които притежава избраният софтуерен продукт се изразяват в безплатен достъп и лесно администриране, възможности за създаване на йерархична структура и категоризиране на базата данни, поддръжка на разнородни типове данни и файлове. Избраният софтуерен продукт за разработване на базата данни предоставя възможност за разработване на подходящ интерфейс за работа с базата данни от крайния потребител.

Създаването на единната база от данни, съдържаща информация за транспортния сектор развива научната структура и предоставя възможности за лесен и бърз достъп до разнородна транспортна информация. При разработването на платформата са проучени източниците на информация, събрани са и са класирани подходящи данни, като за целта същите са оценени съгласно разработена методика.

Базата от данни съдържа разнородна, систематизирана и структурирана по подходящ начин информация за транспортния сектор, приложима за извършване на икономически изследвания и прогнози в транспорта. Платформата за управление и съхранение на събраната информация за транспортния сектор е бързо достъпна, с оторизиран оф-лайн/он-лайн достъп и лесно управляема от потребителите.


система за управление на съдържанието потребителски интерфейс на база данни приложение за съхранение и управление на статистическа информация транспортcontent management system database user interface storage and statistical data management applicatЕмил Железов Гергана Кирилова Калина Балева

BIBLIOGRAPHY

[1] Integrirana transportna strategiya na R Balgariya DO 2030 godina BG16M1OP001-5.001-0007, Prioritetna os 5 ”TEHNIChESKA POMOSht” NA OPERATIVNA PROGRAMA ”TRANSPORT I TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA” 2014-2020 G.,
( [1] Интегрирана транспортна стратегия на Р България ДО 2030 година BG16M1OP001-5.001-0007, Приоритетна ос 5 ”ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014-2020 Г., )

[2] БАЛЕВА, К., „ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ WORDPRESS ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЕБ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ В ТРАНСПОРТА“, МЛАДЕЖКО ИЗДАНИЕ „МЛАД ФОРУМ“ НА НАУЧНО СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА ТРАНСПОРТ КОМУНИКАЦИИ“, 2018, ТОМ 7, БРОЙ 1, 2018 Г., СТАТИЯ №1578, ISSN 2367-6558, СТР. III-92- III-99.

[3] НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ В ТРАНСПОРТА“, ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ, “СЕСИЯ 2018.

[4] Zhelezov E., Kirilova G., Baleva K., „Kontseptsiya za sazdavane na baza danni za sektor transport“, SP. ”MEHANIKA, TRANSPORT, KOMUNIKATsII”, NAUChNA KONFERENTsIYa S MEZhDUNARODNO UChASTIE „USTOYChIVO RAZVITIE NA TRANSPORTNITE SISTEMI“, BROY 3,STATIYa №1620, ISSN 1312-3823, STR. III-28 - III-39
( [4] Железов Е., Кирилова Г., Балева К., „Концепция за създаване на база данни за сектор транспорт“, СП. ”МЕХАНИКА, ТРАНСПОРТ, КОМУНИКАЦИИ”, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ“, БРОЙ 3,СТАТИЯ №1620, ISSN 1312-3823, СТР. III-28 - III-39 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките