Научен доклад ID 1500 : 2017/3
СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЪРВИЧНАТА ОБЛИЦОВКА ПРИ ТУНЕЛИТЕ

Невена Ивайлова Бабунска-Иванова

За да се предотврати разрушаването на подземния изкоп под действието на планинския натиск и да се осигурят безопасни условия на работа до изграждане на постоянната облицовка на съоръжението, тунелния изкоп се укрепва. Съвременните крепежни конструкции се включват като съставна част на постоянната облицовка и в този смисъл те се третират като първична облицовка.

Първичната облицовка при тунелите се състои от различни елементи, според категорията и качеството на скалния масив. За да се определят сферите на приложение на първичната облицовка са сравнени едни от най-често прилаганите класификации на скалните масиви в тунелното строителство, използвани по света и у нас – класификацията на Протодьяконов, Нов австрийски метод RMR, Q, GSI системите и параметъра RQD. Определена е връзката между RQD и RMR, като са събрани данни от реални обекти от световната практика и са направени корелационен и регресионен анализ. На базата на изведената зависимост и цитираните литературни източници са построени графики на които са представени и сравнени споменатите класификации и параметър, според категорията и качеството на скалния масив. Като е използвана сравнителната графика е разработена таблица, в която са представени видовете първична облицовка според различни автори, използвани при строителството на тунели.


тунели класификации скален масив първична облицовкаtunnels classification rock massif primary liningНевена Ивайлова Бабунска-Иванова

BIBLIOGRAPHY

[1] Totev Y. i kolektiv. Normi za proektirane na patni i zhelezopatni tuneli, 1988.
( [1] Тотев Й. и колектив. Норми за проектиране на пътни и железопътни тунели, 1988. )

[2] Rabcewicz L.V. The New Austrian Tunneling Method, Part One, Water Power, Vol.16, N11, pp.453-457, 1964.

[3] Bieniawski Z.T., Tunnel Design by Rock Mass Classifications, Technical Report, 1990.

[4] Barton N., R. Lien, J. Lunde. Engineering classification of rock masses for the design of tunnel support. Rock Mechanics 6, pp.189-236, Springer-Verlag, 1974.

[5] Hoek E. Practical Rock Engineering, 341 р., http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRoc...

[6] Zhang L. Determination and applications of rock quality designation RQD. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 8 pp.389-397, 2016.

[7] Raiz A., S.Jamil, M. Asif, K. Akhtar. Tunnel Support Design by Comparison of Empirical and Finite Element Analysis of the Nahakki Tunnel in Mohmand Agency, Pakistan. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 38, No. 1, pp. 75-84, 2016.

[8] Manquehual C. Head Race Tunnel Melado Hydropower Plant, Chile. Optimization in Excavation and Rock Support. MSc thesis, 416 р., 2012.

[9] Rasool D., Z. Hoseeinmirzall. Determination strength parameters rock masses Jajarm tunnel based on geotechnical study. JBES, Vol.4, №6, pp.495-502, 2014.

[10] Ivanov V. Izsledvane na opasnostta ot skalni udari pri izrabotvaneto na Madanskoto rudno pole. Godishnik na MGU, Tom 52, Sv. II, s. 55-61, 2009.
( [10] Иванов В. Изследване на опасността от скални удари при изработването на Маданското рудно поле. Годишник на МГУ, Том 52, Св. II, с. 55-61, 2009. )

[11] Dimitrov S. Primerno prilozhenie na edinichna lineyna regresiya i korelatsiya v transportnite izsledvaniya s izpolzvane na MS Excel. Sp. Mehanika, transport, komunikatsii, br.2, №0479, s. 3-10÷3-16, “VTU Todor Kableshkov“, 2010.
( [11] Димитров С. Примерно приложение на единична линейна регресия и корелация в транспортните изследвания с използване на MS Excel. Сп. Механика, транспорт, комуникации, бр.2, №0479, с. 3-10÷3-16, “ВТУ Тодор Каблешков“, 2010. )

[12] Dimitrov S. Primerno prilozhenie na edinichna lineyna regresiya i korelatsiya v transportnite izsledvaniya. Sp. Mehanika, transport, komunikatsii, br.2, №0478, s. 3-1÷3-8, “VTU Todor Kableshkov“, 2010.
( [12] Димитров С. Примерно приложение на единична линейна регресия и корелация в транспортните изследвания. Сп. Механика, транспорт, комуникации, бр.2, №0478, с. 3-1÷3-8, “ВТУ Тодор Каблешков“, 2010. )

[13] Dodge Y. The Concise Encyclopedia of Statistics. Appendix C: Fisher Table for α=0.05, p.590, ISBN: 978-0-387-32833-1, Springer 2008.

[14] Babunska-Ivanova N. Opredelyane na vzaimovrazkata mezhdu RMR i Q sistemite pri stroitelstvoto na tuneli. XXII Mezhdunarodna nauchna konferentsiya “TRANSPORT 2017“, VTU “Todor Kableshkov“ (pod pechat).
( [14] Бабунска-Иванова Н. Определяне на взаимовръзката между RMR и Q системите при строителството на тунели. XXII Международна научна конференция “ТРАНСПОРТ 2017“, ВТУ “Тодор Каблешков“ (под печат). )

[15] Bieniawski Z. T. Cycle of Lectures. Academia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, Oct. 2010.

[16] Hoek E., P. Kaiser, W. Bawden. Support of Underground Excavations in Hard Rock. ISBN10 9054101873, 225 р., A. A. Balkema, 1995.

[17] Osgoui R., E. Ünal. Rock reinforcement design for unstable tunnels originally excavated in very poor rock mass. Underground Space Use: Analysis of the Past and Lessons for the Future – Erdem & Solak, London, ISBN 04 1537 452 9, pp.291-296, 2005.

[18] Zhang L. Engineering Properties of Rocks. Second Edition. ISBN: 978-0-12-802833-9, 378 р., Elsevier, 2017.

[19] Ali W., N. Mohammad, M. Tahir. Rock Mass Characterization for Diversion Tunnels at Diamer Basha Dam, Pakistan – a design perspective. International Journal of Scientific Engineering and Technology, Volume No.3, Issue No.10, pp. 1292-1296, 2014.

[20] Ceballos F., C. Olalla, R. Jiménez. Relationship between RMRb and GSI based on in situ data. Proceedings of EUROCK 2014 ISRM European Symposium, pp.375-380, 2014.

[21] Beshevliev Iv., D. Hvarlev, A. Yanev, Zh. Dobrev, A. Rumenov. Retrospektsiya otnosno prouchvaniya, proekti i izpalneniya na tuneli i pryako svarzani s nyakoi ot tyah obekti, v perioda 1950÷2011 g., Sofiya 2010.
( [21] Бешевлиев Ив., Д. Хвърлев, А. Янев, Ж. Добрев, А. Руменов. Ретроспекция относно проучвания, проекти и изпълнения на тунели и пряко свързани с някои от тях обекти, в периода 1950÷2011 г., София 2010. )

[22] Grimstad E., N. Barton. Updating of the Q-System for NMT. Proceedings of the International Symposium on Sprayed Concrete, Fagernes, pp.46-66, 1993.

[23] Aşçioğlu G. Analysis of Support Design Practice at Elmalik Portals of Bolu Tunnel, Thesis, Middle East Technical University, 211 р., 2007.

[24] NGI. Using the Q-system. Rock mass classification and support design, 54p., 2015, www.ngi.no

[25] Romana M. Update of 1989 Bieniawski’s RMR guidelines for tunnel excavation and support. Proceedings of EUROCK 2014 ISRM European Symposium, pp.1139-1144, 2014.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките