Научный доклад ID 1483 : 2017/3
АПРОКСИМИРАНЕ НА ВЪНШНА СКОРОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ С ПОСТОЯННА МОЩНОСТ

Пенко Цветков Петков

Резюме. При прилагане на аналитичен метод за определяне на показателите на теглително-скоростните свойства на автотранспортни средства (АТС), графичните зависимости на изменението на мощността и въртящия момент на двигателя по външната скоростна характеристика (ВСХ) е необходимо да се представят чрез съответни математически изрази. Използваните понастоящем за тази цел математически зависимости с удовлетворителна точност апроксимират изменението на мощността и въртящия момент от честотата на въртене на коляновия вал в случаи, че графиките представляват плавно променящи се изпъкнали криви линии, които нямат прекъсвания.

Съвременните АТС се окомплектоват с ДВГ с почти постоянни стойности на мощността и въртящия момент в широки области на изменение на честотата на въртене на коляновия вал. В такъв случай прилагането на интерполационни формули за апроксимиране на графиките по ВСХ на този тип ДВГ не осигурява необходимата точност. В работата се предлага модел за апроксимиране на показателите (ефективна мощност и въртящ момент) по разполагаема стендова ВСХ на двигател с постоянна мощност в определен честотен интервал. Моделът е приложен за ВСХ на конкретен двигател. Чрез регресионен анализ са определени коефициентите на апроксимиращия полином и средното квадратично отклонение. Получените резултати представляват добро приближение спрямо реалната ВСХ на двигателя.


автотранспортно средство; двигател с вътрешно горене; скоростна характеристика; регресионен анализ; апроксимиращ полином automotive vehicle; internal combustion engine; speed characteristics; regression analysis; approximating polynomial Пенко Цветков Петков

BIBLIOGRAPHY

[1] Benchev B. D., E. N. Dimitrov. Inzheneren eksperiment. Sofiya, VTU “Todor Kableshkov”, 2009. 240 s.
( [1] Бенчев Б. Д., Е. Н. Димитров. Инженерен експеримент. София, ВТУ “Тодор Каблешков”, 2009. 240 с. )

[2] Bronshteyn I. N., K. A. Semendyaev. Spravochnik po matematike. M., Nauka, 1986, 544 s.
( [2] Бронщейн И. Н., К. А. Семендяев. Справочник по математике. М., Наука, 1986, 544 с. )

[3] Voytenko V. A. Matematicheskoe modelirovanie skorostnyh harakteristik dvigatelya vnutrennego sgoraniya. Elektrotehnicheskie i kompyuternyye sistemy, № 09 (85), 2013. s. 45 – 49.
( [3] Войтенко В. А. Математическое моделирование скоростных характеристик двигателя внутреннего сгорания. Электротехнические и компьютерные системы, № 09 (85), 2013. с. 45 – 49. )

[4] Dimitrov St. St. Rakovodstvo za kursova rabota po teoriya na avtomobila. S. TU, 2015. 64 s.
( [4] Димитров Ст. Ст. Ръководство за курсова работа по теория на автомобила. С. ТУ, 2015. 64 с. )

[5] Dragunov G. D., A. A. Yusupov . A. Murog. Matematicheskoe predstavlenie skorostnyh harakteristik avtomobilnyh dvigateley. sp. “Dvigatelestroenie”, № 1 (239), 2010. s. 23- 25.
( [5] Драгунов Г. Д., А. А. Юсупов . А. Мурог. Математическое представление скоростных характеристик автомобильных двигателей. сп. “Двигателестроение”, № 1 (239), 2010. с. 23- 25. )

[6] Ivanova V. M., V. N. Kalinina i dr. Matematicheskaya statistika, M., Vysshaya shkola, 1981. 368 s.
( [6] Иванова В. М., В. Н. Калинина и др. Математическая статистика, М., Высшая школа, 1981. 368 с. )

[7] Rebrov A. Yu. Vneshnie skorostnyye harakteristiki traktornyh dizelnyh dvigateley postoyannoy moshtnosti. sp. “Mehanika ta mashinobuduvannya, № 2, 2009. s. 79 – 86.
( [7] Ребров А. Ю. Внешние скоростные характеристики тракторных дизельных двигателей постоянной мощности. сп. “Механiка та машинобудування, № 2, 2009. с. 79 – 86. )

[8] Tomasz Stoeck, Karol Franciszek Abramek. Application of the Polynomial interpolation Method for determining performance Characteristics of a diesel Engine. Metrology and Measurement Systems, Vol. ХХІ (2014), № 1, рр. 157 – 168.

[9] www. daf. com

[10] www. iveco. com

[11] www. scania. com

[12] www. volvo. com

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie