Научный доклад ID 1469 : 2017/3
КЛЪСТЪРИ И КЛЪСТЪРНА ПОЛИТИКА В Р БЪЛГАРИЯ

Антоанета Д. Кирова

За разлика от други видове бизнес сдружения, клъстърите са базирани на икономическо сътрудничество между конкуриращи се структури, с различна степен на участие във веригата на стойността, които взаимодействат при общо създаване и предлагане на продукти, за съвместно участие на съществуващия или на нови пазари. В рамките на Националната концепция за пространствено развитие на Р България за периода 2013-2025 г. се отчита потенциала за икономическо развитие и повишаване конкурентоспособността на икономиката в териториален аспект, посредством кооперирането на фирми за създаване на нов бизнес. Иновациите са определени и като основен принцип на инвестиционната стратегията на България при комбинирането на традиционни и иновативни сектори. Анализът на клъстърите по повод ефективността на националната и европейска политики показва, че посредством мярка по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика” (2009-2015 г.) са подпомагани клъстърни инициативи. Развитието на клъстъри е на дневен ред и при действащата ОП „Иновации и конкурентоспособност“, със сходни цели, т.е. превръщането им във фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието. Проучването показва, че въпреки опита в предходни периоди, клъстърната дейност у нас все още е в начален стадий и до настоящия момент не съдейства за постигането на устойчива конкурентоспособност. За това свидетелства преобладаващият процент на нововъзникналите клъстъри, в които са представени по-скоро традиционни сектори, с изявени компетентности и пазарно участие. Не са регистрирани клъстъри за развитие на устойчиви дейности, например в туризма, транспорта и т.н., с изключение на няколко от представените в енергийния отрасъл клъстъри.


клъстъри и клъстърна политика финансиране по оперативни програми икономически потенциал устойчиво развитиеclusters and clustering policies European grants economic potential sustainable developmentАнтоанета Д. Кирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Mehatronika i chisti tehnologii, IKT i informatika, industriya za zdravosloven zhivot i biotehnologii, novi tehnologii v kreativnite i rekreativnite industrii
( [1] Мехатроника и чисти технологии, ИКТ и информатика, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативните и рекреативните индустрии )

[2] Iziskvashti 50% ot chlenovete na klastara da sa registrirani i s byudzhetni razhodi na teritoriyata na daden rayon
( [2] Изискващи 50% от членовете на клъстъра да са регистрирани и с бюджетни разходи на територията на даден район )

[3] Iztochnik: http://www.sme.government.bg/uploads/2017/0...
( [3] Източник: http://www.sme.government.bg/uploads/2017/0... )

[4] Iztochnik: http://www.sme.government.bg/uploads/2017/0...
( [4] Източник: http://www.sme.government.bg/uploads/2017/0... )

[5] Iztochnik: http://www.sme.government.bg/uploads/2017/0...
( [5] Източник: http://www.sme.government.bg/uploads/2017/0... )

[6] Ot IANMSP po protsedura BG16RFOP002-2.009 „Razvitie na klasteri v Balgariya“
( [6] От ИАНМСП по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ )

[7] Nalitse sa i 12 nekategorizirani klastari, koito tuk ne se spomenavat
( [7] Налице са и 12 некатегоризирани клъстъри, които тук не се споменават )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie