Научен доклад ID 1466 : 2017/3
ЛИЗИНГЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ЕФЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Емилия Вайсилова

Опериращите в България транспортни предприятия, в по-голямата си част, принадлежат към малкия и среден бизнес. За да се развиват и оцеляват в съвременните икономически условия, същите следва да бъдат умело управлявани. За много от тези предприятия инвестирането в нетекущи активи е проблем, тъй като не разполагат с достатъчен обем собствен финансов ресурс. Същевременно постигането на ефективно развитие изисква, тези предприятия да обновяват и разширяват своите дългосрочни ресурси. В условия на криза, ниска доходност, ограничен достъп до капиталови пазари, за много транспортни дружества единствената възможност за придобиване на необходимите транспортни средства, съоръжения и други нетекущи активи, се явява лизинговият договор.

Целта на настоящата разработка, е да се изясни ролята и значението на лизинговите сделки и по–конкретно на финансовия лизинг, като инструмент за финансиране, подпомагащ ефективното управление на транспортното предприятие. Идеята е чрез представяне на предимствата и недостатъците на този вид сделки, както и на тяхното счетоводно и данъчно третиране, да се очертаят ползите от използването на този инструмент при ефективното управление на транспортно дружество.


транспортно предприятие финансов лизинг ефективно развитие данъчни и счетоводни аспекти на лизинга.transport company financial leasing effective development tax and accounting aspects of the lease.Емилия Вайсилова

BIBLIOGRAPHY

[1] Natsionalen schetovoden standart 17 - Lizing
( [1] Национален счетоводен стандарт 17 - Лизинг )

[2] Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, v sila ot 01.01.2007 g., posl. izm. i dop. DV. br.97 ot 6 Dekemvri 2016g.
( [2] Закон за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г. )

[3] Pravilnik za prilagane na ZDDS, v sila ot 01.01.2007 g., posl. izm. i dop. DV. br.24 ot 21 Mart 2017g.
( [3] Правилник за прилагане на ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.24 от 21 Март 2017г. )

[4] Zakon za korporativnoto podohodno oblagane, v sila ot 01.01.2007 g., posl. izm. i dop. DV. br.97 ot 6 Dekemvri 2016g.
( [4] Закон за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г. )

[5] Zakon za mestnite danatsi i taksi, l sila ot 01.01.1998 g., posl. izm. i dop. DV. br.97 ot 6 Dekemvri 2016g.
( [5] Закон за местните данъци и такси, l сила от 01.01.1998 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г. )

[6] Targovski zakon, V sila ot 01.07.1991 g., posl. izm. i dop. DV. br.105 ot 30 Dekemvri 2016g.
( [6] Търговски закон, В сила от 01.07.1991 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките