Научен доклад ID 1465 : 2017/3
ПРАВНИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ДАНЪК „УИКЕНД“ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Валентина Станева, Любка Ценова

С приетите изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр. 75/2016 г.) в Република България се прецизира прилагането на данък „уикенд“. Целта е да се създаде механизъм за облагане на личното ползване на фирмени активи, отчитани под формата на разходи в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване такива. Направените изменения и допълнения в данъчното законодателство са обосновани с необходимостта от хармонизиране на нашето данъчно законодателство с трайно установената европейска практика в тази област при облагане с данък върху печалбата.

Към момента няма създадена методика за прилагане на новите законови изисквания към личното ползване на фирмени активи при формиране на данъчния финансов резултат, като базов компонент на данъчната основа на данъка върху печалбата. Налице е неяснотата около неговото правно прилагане и счетоводно отразяване. Съгласно закона са предвидени три алтернативни правни възможности, от които данъчно задължените лица могат да прилагат, ако са решили да използват даден фирмен актив, както за лични, така и за фирмени нужди.

Целта на настоящия доклад е да се предложат възможни варианти за коректно правно и счетоводно интерпретиране на данък „уикенд“ в светлината на промените, предвидени в данъчното законодателство в сила от началото на 2017 г. Настоящето научно изследване ще допринесе за изясняване на правните и счетоводните изисквания за прецизно прилагане на данъчното законодателство по отношение на този нов данък.


данък уикенд разходи в натура лично потребление дълготрайни активи пропорционално приспадане на данък.weekend tax in-kind expenses personal consumption fixed assets proportional tax deduction.Валентина Станева Любка Ценова

BIBLIOGRAPHY

[1] Direktiva 2006/112/EO na Saveta ot 28.11.2006 g. otnosno obshtata sistema na danaka varhu dobavenata stoynost, OV L 347 ot 11.12.2006 g.
( [1] Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28.11.2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, ОВ L 347 от 11.12.2006 г. )

[2] Zakon za korporativnoto podohodno oblagane, Obn. v DV br. 105/22.12.2006 g., posl. izm. i dop. v DV br. 97/06.12.2016 g.
( [2] Закон за корпоративното подоходно облагане, Обн. в ДВ бр. 105/22.12.2006 г., посл. изм. и доп. в ДВ бр. 97/06.12.2016 г. )

[3] Zakon za danatsite varhu dohodite na fizicheskite litsa, Obn. v DV br. 95/24.11.2006 g., posl. izm. i dop. v DV br. 98/09.12.2016 g.
( [3] Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Обн. в ДВ бр. 95/24.11.2006 г., посл. изм. и доп. в ДВ бр. 98/09.12.2016 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките