Scientific paper ID 1429 : 2017/4
ON THE POSSIBLE METHODOLOGY OF THE ANALYSIS OF REQUIREMENTS FOR LOCAL INFLUENCE IN THE CONDITIONS OF A POSSIBLE RELATIONSHIP

Plamen Parushev

The subject of the interpretion is the real economic process with current period’s matter: new sense of the popular notions, new economic conclusions.

The vital issue is this about trends in taxation, by way of example, USA, France, Bulgaria. The author analyses the situation, concerning the volume of the foreign investments (funding) and the need of the local administrative units. Interpretation of the research – study methodology – which ideas are eliminated and which of them are working, is important of decision – making.


Обновяване противоречия евро американско мислене (мисъл) тенденции в данъчното облагане публичните инвестиции методология.renovation contradictions Euro American thinking (thought) trends in taxation public investment methodology.Plamen Parushev

BIBLIOGRAPHY

[1] Chobanova, Rositsa. Inovativnost na natsionalnata ikonomika. Akademichno Izdatelstvo Prof. Marin Drinov, Sofiya, 2012, s. 427 - 428 - 429.
( [1] Чобанова, Росица. Иновативност на националната икономика. Академично Издателство Проф. Марин Дринов, София, 2012, с. 427 - 428 - 429. )

[2] Stoyanov, V. Danachen suverenitet, darzhaven byudzhet, fiskalna distsiplina, ”Ot eksportna i kulturologichna gledna tochka”. A.I. S.A.Tsenov, Svishtov, Narodnostopanski arhiv - Svishtov, 2013, № 1, s. 56.
( [2] Стоянов, В. Данъчен суверенитет, държавен бюджет, фискална дисциплина, ”От експортна и културологична гледна точка”. А.И. С.А.Ценов, Свищов, Народностопански архив - Свищов, 2013, № 1, с. 56. )

[3] Stoyanov, V. Sp. Izvestiya, izd. Ikonomicheski Universitet Varna, br. 2, 2012. UDK - 338, Esonlit - E600, s. 161.
( [3] Стоянов, В. Сп. Известия, изд. Икономически Университет Варна, бр. 2, 2012. УДК - 338, Eсonlit - E600, с. 161. )

[4] Pak tam, s. 161.
( [4] Пак там, с. 161. )

[5] ”The Public Finances: 1997 to 2010”, 2010, Election Briefing Note № 6 (FSB №93), Institute for Fiscal Studies, p. 1

[6] Wall Street - the ingluential financial interest of the US economy.

[7] Biznesat iska stabilnost - 4 godini palen mandat, V. Standart, 24.04.2017, s. 12.
( [7] Бизнесът иска стабилност - 4 години пълен мандат, В. Стандарт, 24.04.2017, с. 12. )

[8] Chobanova, Rositsa. Inovativnost na natsionalnata ikonomika. Akademichno Izdatelstvo Prof. Marin Drinov, Sofiya, 2012, s. 428.
( [8] Чобанова, Росица. Иновативност на националната икономика. Академично Издателство Проф. Марин Дринов, София, 2012, с. 428. )

[9] Zakon za Publichnite finansi, Obn. DV, br. 15.02.2013 g. v sila ot 01.01.2014 g.
( [9] Закон за Публичните финанси, Обн. ДВ, бр. 15.02.2013 г. в сила от 01.01.2014 г. )

[10] Kohezionna funktsiya i rolya na darzhavata Prof. V. Stoyanov, ”Kraynostite vav vsyako neshto sa vredni v tova chislo privatizatsiyata, sakrashtavaneto na publichnite blaga”. Izvestiya, izd. Ikonomicheski universitet Varna, s. 152, UDK - 338, Esonlif, E 600.
( [10] Кохезионна функция и роля на държавата Проф. В. Стоянов, ”Крайностите във всяко нещо са вредни в това число приватизацията, съкращаването на публичните блага”. Известия, изд. Икономически университет Варна, с. 152, УДК - 338, Eсonlif, Е 600. )

[11] Stoyanov, V. ”Danachen suverenitet, darzhaven byudzhet, fiskalna distsiplina” Ot ekspertna i kulturologichna gledna tochka, pak tam, s. 52.
( [11] Стоянов, В. ”Данъчен суверенитет, държавен бюджет, фискална дисциплина” От експертна и културологична гледна точка, пак там, с. 52. )

[12] Zakon za mestnoto samoupravlenie i mestnata administratsiya, Obn. DV. br 77 ot 17.09.1991 g. posl. izm. br. 51 ot 05.07.2016 g. v sila ot 05.07.2016 g.
( [12] Закон за местното самоуправление и местната администрация, Обн. ДВ. бр 77 от 17.09.1991 г. посл. изм. бр. 51 от 05.07.2016 г. в сила от 05.07.2016 г. )

[13] Mladenova, Zoya. Politikata kam prekite chuzhdestranni investitsii v Balgariya pred stari i novi problemi. Izvestiya na Sayuza na Uchenite Varna, 2013, s. 3, Seriya Ikonomicheska nauka.
( [13] Младенова, Зоя. Политиката към преките чуждестранни инвестиции в България пред стари и нови проблеми. Известия на Съюза на Учените Варна, 2013, с. 3, Серия Икономическа наука. )

[14] Pak tam, s. 7.
( [14] Пак там, с. 7. )

[15] Pak tam, s. 8.
( [15] Пак там, с. 8. )

[16] Mladenova, Zoya. i kolektiv, Prekite chuzhdestranni investitsii v region Varna, Varna, izd. Nauka i ikonomika na IU Varna, 2005 g., s. 27 - 36.
( [16] Младенова, Зоя. и колектив, Преките чуждестранни инвестиции в регион Варна, Варна, изд. Наука и икономика на ИУ Варна, 2005 г., с. 27 - 36. )

[17] Chavushoglu, Meveyut. My hotim v mire i vzaimoponimanii, Rusiya dnes, 28.04 - 04.05.2017 g., s. 8, Obshtestvo
( [17] Чавушоглу, Мевеют. Mы хотим в мире и взаимопонимании, Русия днес, 28.04 - 04.05.2017 г., с. 8, Общество )

[18] Chobanova, R. ”Inovativnost v natsionalnata ikonomika”, Akademichno Izdatelstvo Prof. Marin Drinov, Sofiya, 2012. s. 391, 397, 398, 402,
( [18] Чобанова, Р. ”Иновативност в националната икономика”, Академично Издателство Проф. Марин Дринов, София, 2012. с. 391, 397, 398, 402, )

[19] Ivanov, L. Kritichen pregled na temata za ”dalgite valni” na Kondratiev, Ikonomicheski izsledvaniya, 2001, № 1, N. Kondratiev, Dalgite valni v ikonomikata, Sofiya, UI Stopanstvo, 1995, N.D. Kondratiev”Problemy ekonomicheskoy dinamiki”, Moskva, Ekonomika 1989.
( [19] Иванов, Л. Критичен преглед на темата за ”дългите вълни” на Кондратиев, Икономически изследвания, 2001, № 1, Н. Кондратиев, Дългите вълни в икономиката, София, УИ Стопанство, 1995, Н.Д. Кондратиев”Проблемы экономической динамики”, Москва, Экономика 1989. )

[20] Mihaylov, Penyu., Duhovnoto proizvodstvo v konteksta na pazarnata ikonomika. Diskusionno, Izvestiya, izd. Ikonomicheski Universitet Varna, s. 141, UDK - 330, Zit - E 000.
( [20] Михайлов, Пеню., Духовното производство в контекста на пазарната икономика. Дискусионно, Известия, изд. Икономически Университет Варна, с. 141, УДК - 330, Zit - E 000. )

 

 

 

This site uses cookies as they are important to its work.

Accept all cookies
Cookies Policy