Научный доклад ID 1405 : 2016/3
ОПТИМАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НА СИГНАЛ, ПРЕДАВАН В КАНАЛ СЪС СЛУЧАЙНИ ПАРАМЕТРИ

Галина Чернева

В доклада е предложен и изследван качествен функционал, който описва оптималния филтър за сигнал в канал със случайни параметри. Ядрото на функционала се определя от импулсната характеристика на филтъра. Изследването е направено чрез теорията на вариационното смятане, при използван критерий за минимум на средноквадратичната грешка. Показано е, че оптималната линейна оценка зависи от корелационната функция и математическото очакване на входния сигнал, както и от взаимнокорелационната функция на входния и изходния сигнал.


оптимална филтрация средноквадратична грешка функционал вариационнен методoptimal filter mean square error functional variation methodГалина Чернева

BIBLIOGRAPHY

[1] Nenov G. Signali i sistemi. S. Novi znaniya, 2014.
( [1] Ненов Г. Сигнали и системи. С. Нови знания, 2014. )

[2] Kolmogorov A. N. Interpolirovanie i ekstrapolirovanie statsionarnyh sluchaynyh posledovatelnostey. M. Izv. AN. 1975.
( [2] Колмогоров А. Н. Интерполирование и экстраполирование стационарных случайных последовательностей. М. Изв. АН. 1975. )

[3] Wiener N. The interpolation, extrapolation and smoothing of stationary time series. NJ.Wiley.1979.

[4] Cherneva G. Formirane i izsledvane na signali, saglasuvani s komunikatsionni kanali. Avtoreferat za prisazhdane na ONS „doktor”.2007.
( [4] Чернева Г. Формиране и изследване на сигнали, съгласувани с комуникационни канали. Автореферат за присъждане на ОНС „доктор”.2007. )

[5] Petkova N. Izsledvane na vliyanieto na stoynostite na elementite, izgrazhdashti analogov lentov filtar v MATLAB. Sbornik s konkursni temi po proekt BG051PO001-3.1.09-0006 „Sistema za karierno razvitie na akademichniya sastav na Tehnicheski universitet Sofiya (SiKRAS-TUS)”, str. 68-76, Sofiya, 2014.
( [5] Петкова Н. Изследване на влиянието на стойностите на елементите, изграждащи аналогов лентов филтър в MATLAB. Сборник с конкурсни теми по проект BG051PO001-3.1.09-0006 „Система за кариерно развитие на академичния състав на Технически университет София (СиКРАС-ТУС)”, стр. 68-76, София, 2014. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie