Научен доклад ID 1307 : 2016/3
МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ МАРШРУТИЗАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Теодор Беров

В този материалсе представя модел за маршрутизация на превозните средствас електрическозахранване (ЕлПС), който отчитаочакваното състояние на заряда на батериятапо времетраенето на маршрута, като се вземат в предвид скоростта, натоварването и пътните наклони.Насочен е към градска зона. Използва като основа формулировка на проблема HFFVRPTW и и мета-евристичен подход за решението му, чрез използване на тип Еволюционен алгоритъм за оптимизация.Към основната формулировка на проблема е добавен,в целевата функция, допълнително разход за изчерпване на капацитета на батерията на ЕлПС по съответния маршрут.

open/download as PDF
транспорт товарен автомобиленградски електрически проблем за маршрутизацията на транспортните средстваtransport freight urban vehicle routing problem electric vehiclesТеодор Беров

BIBLIOGRAPHY

[1] Cedric De Cauwer , Joeri Van Mierlo and Thierry Coosemans, Energy Consumption Prediction for Electric Vehicles Based onReal-World Data, Energies 2015, 8, 8573-8593, doi:10.3390/en8088573.

[2]European Commission, “ White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area – Towardsa competitive and Resource Efficient Transport System”. COM(2011)-0144final. – online {(link) }

[3] Inayat Ali et all, Studying a course about human powered electric vehicles via theErasmus LLP Intensive Programmes, MNK „ELEKTROMOBILI”, EM’11, Ruse, Balgariya, str. 39-46, 2011
( [3] Inayat Ali et all, Studying a course about human powered electric vehicles via theErasmus LLP Intensive Programmes, МНК „ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”, EM’11, Русе, България, стр. 39-46, 2011 )

[4] Maud Bay, Sabine Limbourg, TSP model for electric vehicle deliveries, consideringspeed, loading and road grades,ODYSSEUS 2012 Workshop Schedule, 2012

[5] Michael Schneider, Andreas Stenger, Dominik Goeke, The Electric Vehicle Routing Problem with Time Windows and RechargingStations, Technical Report 02/2012

[6] Nora Touati-Moungla and Vincent Jost, Combinatorial optimization for electric vehicles management,International Conference on Renewable Energiesand Power Quality (ICREPQ”11),2011, paper 7 (504) – online {icrepq.com/icrepq”11/504-touati.pdf}

[7] Prins, R., Hurlbrink, R. and Winslow, L. “Electric Vehicle Energy Usage Modeling and Measurement”,International Journal of Modern Engineering 13(1) ,2013

[8] Jane Lina, Wei Zhou, Ouri Wolfson, Electric vehicle routing problem, Transportation Research Procedia 12 (2016) 508 – 521 – online {www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516000089}

[9] Karagyozov K., Berov T.,Prilozhenienaimperialisticheskikonkurentenalgoritamzaoptimiziranemarshrutizatsiyatanaprevoznitesredstva, Mehanika, transport, komunikatsii, tom 12, br. 3(1), str. 63-68, 2014 (Karagyozov K., Berov T., „Prilozhenienaimperialisticheskikonkurentenalgoritamzaoptimiziranemarshrutizatsiyatanaprevoznitesredstva“, Mehanika, transport, komunikatsii, ISSN 1312-3823, tom 12, br. 3(1), 2014, str. 63-68)
( [9] Карагьозов K., Беров Т.,Приложениенаимпериалистическиконкурентеналгоритъмзаоптимизиранемаршрутизациятанапревознитесредства, Механика, транспорт, комуникации, том 12, бр. 3(1), стр. 63-68, 2014 (Karagyozov K., Berov T., „Prilozhenienaimperialisticheskikonkurentenalgoritamzaoptimiziranemarshrutizatsiyatanaprevoznitesredstva“, Mehanika, transport, komunikatsii, ISSN 1312-3823, tom 12, br. 3(1), 2014, str. 63-68) )

[10] (link)
( [10] (link) )

[11].(link)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките