Научен доклад ID 1291 : 2016/4
УСЛОВИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ И ВЪНШНИЯ ПАЗАР ЗА СТИМУЛИРАНЕ И СДЪРЖАНЕ КОНКУРЕНТНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Пламен Парушев

Проблемът, който се откроява в доклада, е този за отражението на отминалата криза през 2008г., нейното остатъчно влияние върху глобалната икономика, натрапващото се впечатление, че съвременният етап е преходен период от посочената криза към нова форма на депресия.

С примери и доказателства се обсъжда популярността на известните „фигури” в съвременните финанси, които фигури могат да се разбират в качеството на конвенционално приети заместители на реални икономически факти, между двата вида показатели (балоните и реалния счетоводен баланс) е възможно да има несъвместимост.

Поставя се изискването да се преодолее илюзията в икономическото мислене.

Условията за конкурентност на България на външния пазар се разглеждат през призмата на глобалното състояние на икономиката, а на вътрешния като постигнат и постижим резултат от внедряването на иновативния подход, иницииран от Европейската комисия за развитие на т. нар. „Кръгова икономика”, както и от държавни решения за снижаване на тежестта на административните услуги върху бизнеса.

В текста на изложението авторът ще се придържа към проблемите, поставени в заглавието (темата) на доклада. Единствената промяна (поправка), е в стесняването на обема на първото употребено понятие вместо ”условията” на пазарните взаимоотношения може да се разбира, всички известни условия, ”условия”, т.е някои условия, които формират същността на съвременния пазар, с тенденции към нестабилност, неустойчивост, както и въпросителни към бъдещето, ако то не се разбира единствено в неговото времево измерение.


вътрешни и външни пазари условия световната икономическа криза конкуренция изменчивостта на някои европейски икономически системи.internal and external markets conditions global economic crise competition changeability of some European national ecoПламен Парушев

BIBLIOGRAPHY

[1]Filatov, V., Malahov, V. sastavitelstvo, Filosofski rechnik. Savremenni filosofii XIX - XX vek, Shkoli napravleniya, Sofi, 1993, izd. GAL-IKO,Stapova, I., Polyanova, V., Obreshkov, N., Georgieva, M. i Penov, St. – prevod, s. 454
( [1]Филатов, В., Малахов, В. съставителство, Философски речник. Съвременни философии XIX - XX век, Школи направления, Софи, 1993, изд. ГАЛ-ИКО,Стъпова, И., Полянова, В., Обрешков, Н., Георгиева, М. и Пенов, Ст. – превод, с. 454 )

[2] Krugman Pol, Ambulantno blagopoluchie. Ikonomicheski razum i bezumie vav vremeto na gasneshtite nadezhdi, izd. Damyan Yakov, Sofiya, 1999, parva chast. Vazhoda na konservativnata ikonomika s. 43-122
( [2] Кругман Пол, Амбулантно благополучие. Икономически разум и безумие във времето на гаснещите надежди, изд. Дамян Яков, София, 1999, първа част. Възхода на консервативната икономика с. 43-122 )

[3] Krugman Pol, Nobelov laureat po ikonomika, zavrashtaneto na ikonomikata na depresiyata i krizata ot 2008 g. Deseta glava Ikonomika na depresiyata, Sofiya, 2009, s. 185
( [3] Кругман Пол, Нобелов лауреат по икономика, завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. Десета глава Икономика на депресията, София, 2009, с. 185 )

[4]Kanev M. i kolektiv, Makroikonomika 3 preraboteno i dopalneno izdanie, Svishtov, 2002, s. 13
( [4]Кънев М. и колектив, Макроикономика 3 преработено и допълнено издание, Свищов, 2002, с. 13 )

[5] Rubini, N. i Mim, St. Krizisna ikonomika. Osnoven kurs za badeshteto na finansite. izd. Siela Norma AD, Sofiya, 2011, Zaglavie na Angliyski ezik -
( [5] Рубини, Н. и Мим, Ст. Кризисна икономика. Основен курс за бъдещето на финансите. изд. Сиела Норма АД, София, 2011, Заглавие на Английски език - )

[6] Rubini, N. i Mim, St., pak tam, s. 253
( [6] Рубини, Н. и Мим, Ст., пак там, с. 253 )

[7] Rubini, N. i Mim, St., pak tam, s. 253
( [7] Рубини, Н. и Мим, Ст., пак там, с. 253 )

[8] Rubini, N. i Mim, St., pak tam, s. 285
( [8] Рубини, Н. и Мим, Ст., пак там, с. 285 )

[9] Konsortsium, gl. 18 na Targovski zakon izm., br. 13 ot 16.02.2016 g., v sila ot 15.04.2016 g. Primer: Izvesten frensko-balgarski konsortsium http://www.lpg-bulgarie.bg/bg, posledno vlizane 16.05.2016 g.
( [9] Консорциум, гл. 18 на Търговски закон изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г. Пример: Известен френско-български консорциум http://www.lpg-bulgarie.bg/bg, последно влизане 16.05.2016 г. )

[10] http://ec.europa.eu/eurostat, posledno vlizane 16.05.2016 g.
( [10] http://ec.europa.eu/eurostat, последно влизане 16.05.2016 г. )

[11] http://www.imf.org/external/index.htm, posledno vlizane 16.05.2016 g.
( [11] http://www.imf.org/external/index.htm, последно влизане 16.05.2016 г. )

[12] http://www.worldbank.org/, posledno vlizane 16.05.2016 g.
( [12] http://www.worldbank.org/, последно влизане 16.05.2016 г. )

[13] www.mi.government.bg/bg, posledno vlizane 16.05.2016 g.
( [13] www.mi.government.bg/bg, последно влизане 16.05.2016 г. )

[14]Spodeleni dobri praktiki, E-upravlenie, Administrativno obsluzhvane, Institut po publichna administratsiya, dokument saszdaden v ramkite na proekt S13-22-1/16.04.2014 g.
( [14]Споделени добри практики, Е-управление, Административно обслужване, Институт по публична администрация, документ съсздаден в рамките на проект С13-22-1/16.04.2014 г. )

[15] Evropeyska Komisiya – Informatsionen dokument, Paket ot merki za kragovata ikonomika: Vaprosi i otgovori, Bryuksel 02.dekemvri2015g. http://ec.europa.eu/index_bg.htm, posledno vlizane 16.05.2016 g.
( [15] Европейска Комисия – Информационен документ, Пакет от мерки за кръговата икономика: Въпроси и отговори, Брюксел 02.декември2015г. http://ec.europa.eu/index_bg.htm, последно влизане 16.05.2016 г. )

[16] Nocheva, M., Ikonomicheski aspekti na sigurnostta i konkurentnosposobnostta v usloviyata na kriza, izd. Visshe transportno uchilishte „Todor Kableshkov“, Sofiya, 2011, www.vtu.bg/bg/godishnikVTU/2011/Studiq_Maria_Nocheva.pdf, posledno vlizane 16.05.2016 g.
( [16] Ночева, М., Икономически аспекти на сигурността и конкурентноспособността в условията на криза, изд. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, София, 2011, www.vtu.bg/bg/godishnikVTU/2011/Studiq_Maria_Nocheva.pdf, последно влизане 16.05.2016 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките