Научен доклад ID 1275 : 2016/1
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПОЛИТИКА СВЪРЗАНА С КОН

Ина Лечева

За новият програмен период 2014 -2020, политиката за сближаване изисква от държавите-членки да разработят мерки за борба с измамите при управлението на структурните действия. Наличието на конфликт на интереси при възлагането на обществени поръчки е един от ключовите моменти, създаващ предпоставки за незаконосъобразното провеждане на процедурите. Органите на съюза препоръчват на възлагащите органи да разработят и внедрят политика по отношение на конфликта на интереси при възлагането на обществени поръчки. Обхватът следва да покрива всички аспекти по деклариране, проверка на декларираните обстоятелства, както и предприемане на действия от страна на ръководството и компетентните служители в случаи на деклариран и установен конфликт на интереси. Политиката следва де бъде популяризирана сред служителите на Управляващия орган, Междинните звена, бенефициентите, кандидатите и участниците. Основната задача на възложителя е създаването на правила и ред за деклариране, извършване на проверки и предприемане на съответните действия при наличие на конфликт на интереси. Всички тези действия ще позволяват на ръководителя да извърши анализ на спецификата на процесите си. Анализът ще определи ключовите тесни места в системата, за които да се въведат адекватни контролни дейности за предотвратяване на потенциален, привиден или действителен конфликт на интереси.

open/download as PDF
конфликт на интереси обществени поръчки политика за конфликт на интересиconflict of interest public procurement policy on conflict of interestИна Лечева

BIBLIOGRAPHY

[1] Reglament (ES, EVRATOM) № 966/2012 na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 25 oktomvri 2012 otnosno finansovite pravila, prilozhimi za obshtiya byudzhet na Sayuza i za otmyana na Reglament (EO, Evratom) № 1605/2002 na Saveta,
( [1] Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, )

[2] Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD Guidelines and country experiences/ Upravlenie na konflikta na interesi v publichniya sektor, Nasoki na OISR i opit na darzhavite,
( [2] Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD Guidelines and country experiences/ Управление на конфликта на интереси в публичния сектор, Насоки на ОИСР и опит на държавите, )

[3] Zakon za obshtestvenite porachki obn. DV br.28 ot 06.04.2006 g., posl. izm. i dop. DV br. 79 ot 13.10.2015 g.
( [3] Закон за обществените поръчки обн. ДВ бр.28 от 06.04.2006 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г. )

[4] Zakon za predotvratyavane i ustanovyavane na konflikt na interesi obn. DV br. 94 ot 31.10.2018, posl. izm. i dop. DV br. 12 ot 13.02.2015 g.
( [4] Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси обн. ДВ бр. 94 от 31.10.2018, посл. изм. и доп. ДВ бр. 12 от 13.02.2015 г. )

[5] Identifying conflicts of interests in public procurement procedures for structural actions. A practical guide for managers,

[6] Zakon za darzhavniya sluzhitel posl.izm. DV br.98/2015,
( [6] Закон за държавния служител посл.изм. ДВ бр.98/2015, )

[7] Kodeks na truda posl.izm. DV br.98/2015,
( [7] Кодекс на труда посл.изм. ДВ бр.98/2015, )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките