Научный доклад ID 1272 : 2016/1
ФОРМАЛНИ МОДЕЛИ И АЛГОРИТМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ СТРУКТУРНИЯ ИЗЛИШЪК В МАЖОРИТАРНИ СИСТЕМИ

Мария Христова

Един от двата принципа, на които се изграждат критичните по безопасност системи (Safety Critical Systems) е отказоустойчивостта (Fault-tolerance). В статията са моделирани и изследвани к˅n системи, в частност мажоритарните 2˅3 (Triple modular redundancy) и 3˅5, които са типичен представител на Fault-tolerance принципа. Целта на изследването е да се изведат математически модели, чрез които да се оцени количествено влиянието на съдържащия се в структурата излишък върху средното време между отказите на системата, както и да се предложи алгоритъм и се извършат изчисления за установяване на ефективността на излишъка.

Въведена е сравнителна величина ξ, която оценява как се изменя времевият показател в зависимост от прага на мажоритарност и надеждността на елементите, от които тя е изградена. Изведени са нови формули и са установени зависимости между търсените cредни времена и влияещите им величини- параметрите на структурния излишък k и n и коефициента на готовност на градивните единици Kг. Намерено е, че при готовност на структурния елемент, изграждащ системата, по-малка от някакъв праг, ефектът от излишъка се губи. Направен е изводът, че разходите за структурен излишък са изгодни, но само при достатъчно висока първоначална надеждност на градивните единици, от които са съставени системите.


мажоритарна система отказоустойчиви системи структурен излишък надеждност готовност средно време между отказиmajoritary system Fault-tolerant Systems Safety Critical Systems (SCS) fail-safe systems structural redundancy reliability availabilМария Христова

BIBLIOGRAPHY

[1] P. A. Lee, T. Anderson, Fault Tolerance: Principles and Practice, Springer Science & Business Media, pp. 51-62, 2012

[2] Redundant System Basic Concepts, 2008, National Instruments, http://www.ni.com/white-paper/6874/en/

[3] Cherkasov G.N. Nadezhnost apparatno-programmnnyh kompleksov, Izdatelstvo Piter, ISBN 5-469-00102-4, 2005
( [3] Черкасов Г.Н. Надежность аппаратно-программнных комплексов, Издательство Питер, ISBN 5-469-00102-4, 2005 )

[4] Hristov H., G.Popov, M. Hristova, Comparative Reliability Analysis for Fault-Tolerant Microprocessor Structures, Proceedings of the Second International Scientific Conference “Computer Science”, Greece, pp. 48-53, 2005

[5] Hristov Hr., M. Hristova, Modelirane na nadezhdnostta na otkazoustoychivi sistemi s homogenno rezervirane, Nauchno spisanie “Mehanika, Transport i Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 11, br. 3, statiya № 0862, 2013
( [5] Христов Хр., М. Христова, Моделиране на надеждността на отказоустойчиви системи с хомогенно резервиране, Научно списание “Механика, Транспорт и Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 11, бр. 3, статия № 0862, 2013 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie