Научен доклад ID 1213 : 2015/3
МОДЕЛИРАНЕ НА РИСКОВИ СИТУАЦИИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО – ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С КОДОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Mária Franeková, Peter Lüley

През последните години непрекъснато се увеличава броят на комункационните приложения с високо ниво на безопасност, като нараства необходимостта от създаване не само на хардуерни, но и софтуерни решения. Настоящата статия разглежда основните типове комуникационни приложения за безопасност, както и рисковете, които могат да възникват при предването на съобщения чрез тях. Вниманието е фокусирано върхи изискванията, на които трябва да отговарят тези кодове за безопасност съгласно стандарт EN 50159, като акцент се поставя върху цикличен код CRC. Според изискванията на стандарта, трябва да се докаже, че съобщението, което реално се пренася по комуникационния канал съответства на утвърденото ниво на безопасност. В тази връзка процесът на моделиране има ключова роля, тъй като служи за получаване на съответните параметри за безопасност при извършване на анализа. Основната цел на разработката е да представи модел на преносни системи за безопасност с циклични съкращения с помощта на софтуерните програми Matlab и Simulink, чрез които могат да се извършват анализи за определяне на опасните рискове от електромагнитни смущения в железопътния транспорт.


ниво на безопасност приложения в жп транспорт комуникационни приложения за безопасност код за безопасност CRC Matlab моделиране.Safety integrity level railway applications safety-related communications safety code CRC Matlab modelingMária Franeková Peter Lüley

BIBLIOGRAPHY

[1] EN 50159: Railway applications – Communication, signalling and processing systems. Safety-related communications. CENELEC. 2010

[2] CHERNEVA G- E. DIMKINOVA: An Invariance of the Performance of Noise-Resistance of Spread Spectrum Signals. Proceedings of the 9th International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol.5,N 2, 2011. ISSN 2083-6473, Poland, p.183-186.

[3] FRANEKOVÁ, M.- PIRNÍK, R.- PEKÁR, Ľ: Modelling of data transmission via Matlab, Simulink, Communication Toolbox. Textbook. In: Slovak, University of Žilina, 2014, ISBN 978-80-554-0896-5

[4] MUZIKÁŘOVÁ, Ľ. – FRÁNEKOVÁ, M.: Theory of information and signals. Textbook. In: Slovak. University of Žilina, 2009, ISBN 978-80-554-0075-4.

[5] FRANEKOVÁ, M.- KÁLLAY, F.- PENIAK, P., VESTENICKÝ, P.: Safety communication of industrial networks. Monograph. In: Slovak, EDIS - ŽU Žilina, 2007, ISBN 978-80-8070-715-6

[6] CLARK, C. – G. CAIN, J. B.: Error – Correcting Codes for Digital Communications. Plenum Press, New York, 1988, ISBN 0-306-40615-2.

[7] CAUNER, R.: Models of transmission systems with cyclic code generation via SW tool Matlab for safety-related applications. In: Slovak. Diploma work, University of Žilina, 2015

[8] CHERNEVA G.- ANDONOV A.: Simulation and Examination of a Direct Sequence Spreed Spectrum System Using Matlab/Simulink. Proceedings of the XLIV International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2009, 25-27.06.2009, p.619-622

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките