Научен доклад ID 1189 : 2015/3
МАГИСТЪРСКИЯТ КУРС ПО ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС - В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА И НАЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА

Мария Христова

Страните, участници в Болонския процес, приеха Европейската квалификационна рамка като стандарт на Европейското образователно пространство, а България – Националната квалификационна рамка, съгласувана с европейската. В нея са поставени изисквания за знания, умения и компетентности, които трябва да притежава завършилият съответнатаобразователна степен. Чрез тези стандарти се търси единство и съизмеримост за резултатите от обучението в различните квалификационни нива между страните в Европейското образователно пространство. Магистърската дисциплина по Електронен бизнес във Висшето транспортно училище „Т. Каблешков” беше релевантно преработена с цел да отговори на изискванията на тези стандарти. Акцентът на изложението е поставен върху иновацията, свързана с привеждането й в съответствие в Национална квалификационна рамка.

open/download as PDF
Национална квалификационна рамка Европейска квалификационна рамка качество на университетското обучение магистърки курс по електронен бизнесNational Qualifications Framework European Qualifications Framework Quality of University Education MasterscМария Христова

BIBLIOGRAPHY

[1]Evropeyska kvalifikatsionna ramka, (link)
( [1]Европейска квалификационна рамка, (link) )

[2] Rezolyutsiya na Evropeyskiya parlament ot 20 april 2012 g. za modernizirane na sistemite za visshe obrazovanie v Evropa - 2011 /2294(INI)
( [2] Резолюция на Европейския парламент от 20 април 2012 г. за модернизиране на системите за висше образование в Европа - 2011 /2294(INI) )

[3] Programa za modernizirane na sistemite za visshe obrazovanie v Evropa, utvardena ot Evropeyskatakomisiya na 20.09.2012 g.,
( [3] Програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа, утвърдена от Европейскатакомисия на 20.09.2012 г., )

[4] ENQA. StandardsandGuidelinesfor Quality AssuranceintheEuropeanHigherEducationArea, (link)

[5] Natsionalnakvalifikatsionna ramka na RepublikaBalgariya, 2012 g.
( [5] Националнаквалификационна рамка на РепубликаБългария, 2012 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките