Научен доклад ID 1180 : 2015/3
КОНЦЕПТУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ ПРИ ПРОЯВЛЕНИЕТО НА СПРАВЕДЛИВАТА СТОЙНОСТ В СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ

Валентина Станева

От концептуална гледна точка в Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) не се предлага единна концепция за оценъчната база, основана на използването на един от двата основни счетоводни модела – историческа цена или справедлива стойност. Всеки международен счетоводен стандарт дава своя дефиниция и начин за оценяване на обекта на отчитане (оценяване), като са възможни смесване на счетоводните модели в зависимост от прилаганата оценъчна база.

Счетоводния модел на историческата цена използва точна счетоводна оценка, която се определя в рамките на текущото счетоводно отчитане на две бази за оценяване – историческа и текуща стойност. При счетоводния модел по справедлива стойност се налага използването на хипотези и вероятни оценки, което предполага използването на другите две бази за оценяване – реализируема и сегашна (настояща) стойност, които са с характер на счетоводна приблизителна оценка или оценка с приближение.

На базата на най-новите счетоводни трактовки, включени в МСФО 13 „Оценяване по справедлива стойност” и използваният от одиторите Международен одиторски стандарт (МОС) 540 „Одит на приблизителни счетоводни оценки, включително приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност, и свързани оповестявания”, ще се сравнят счетоводните и одиторските подходи по отношение на справедливата стойност при използването на счетоводни приблизителни оценки във финансовите отчети на транспортните предприятия.

open/download as PDF
справедлива стойност финансов отчет счетоводна приблизителна оценка счетоводни бази и модели.fair value financial statements accounting estimate accounting bases andmodels.Валентина Станева

BIBLIOGRAPHY

[1] ] Reglament (EO) № 1126/2008 na komisiyata ot 3 noemvri 2008 godina, OV na ES, br. L320.
( [1] ] Регламент (ЕО) № 1126/2008 на комисията от 3 ноември 2008 година, ОВ на ЕС, бр. L320. )

[2] Reglament (ES) № 1255/2012 na Evropeyskata komisiya, MSFO 13 Otsenyavane po spravedliva stoynost, v sila ot 01.01.2013 g.
( [2] Регламент (ЕС) № 1255/2012 на Европейската комисия, МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност, в сила от 01.01.2013 г. )

[3] MOS 540 „Odit na priblizitelni schetovodni otsenki, vklyuchitelno priblizitelni schetovodni otsenki po spravedliva stoynost, i svarzani opovestyavaniya”.
( [3] МОС 540 „Одит на приблизителни счетоводни оценки, включително приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност, и свързани оповестявания”. )

[4] Zakon za schetovodstvoto
( [4] Закон за счетоводството )

[3] Staneva V., „Schetovodnite priblizitelni otsenki vav finansovite otcheti na transportnite predpriyatiya v Balgariya”, monografiya, Izdatelstvo „Avangard Prima” OOD, Sofiya, 2014 g.
( [3] Станева В., „Счетоводните приблизителни оценки във финансовите отчети на транспортните предприятия в България”, монография, Издателство „Авангард Прима” ООД, София, 2014 г. )

[4] Staneva V., „Sashtnost i izpolzvane na priblizitelnite schetovodni otsenki vav finansovite otcheti na predpriyatiyata”, Yubileyna mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Kriza i ikonomicheski rastezh”, UNSS, 2012 g.
( [4] Станева В., „Същност и използване на приблизителните счетоводни оценки във финансовите отчети на предприятията”, Юбилейна международна научна конференция „Криза и икономически растеж”, УНСС, 2012 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките